Top

मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

person_ic
संपर्क व्यक्ती
वर्तिका दागूर
सदस्य सचीव ,
person_ic
नामो
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २५१३३४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २५१०२१५
Profile Pic
रमेश पार्सेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५१३३४१
Profile Pic
उच्च कारकून /सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५१३३४१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २५१०२१५

For more details : Right To Information  New Link

Department website for Mormugao Planning and Development Authority.

Department website for Mormugao Planning and Development Authority.