Top

मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण ही शार आनी नगर नियोजन मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केल्ली एक वैधानीक संस्था आसा आनी प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां शार आनी नगर नियोजन कायदो, १९७४ अंतर्गत निर्दिश्ट केल्ल्याप्रमाण आसात.

नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां आनी बळगें फुडलें तयार करप हीं आसात:

  1. एक अस्तित्वांतल्या भुंय वापराचो नकाशो;
  2. एक रुपरेशा उदरगत आराखडो;
  3. एक व्यापक उदरगत आराखडो;
  4. ताच्या क्षेत्रांतल्या जमनेचो वापर निर्देशीत करप;
  5. उदरगतीच्यो येवजणी आनी तांच्या अंमलबजावणीची जापसालदारकी स्विकारप;
  6. कलम ४४, ५२, ५३ हांचे अंतर्गतची उदरगत आनी शार आनी नगर नियोजन कायद्याच्या प्रावधानांप्रमाणचे हेर मामले हांचे नियमन करप;
  7. नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण (उदरगत आराखडो) नेमांप्रमाण उदरगत परवानगी जारी करप.

 

मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रांत, मुरगांव नियोजन क्षेत्रा अंतर्गत येवंपी सांकवाळ, चिखली, दाबोळी, चिकोळणा, बोगमालो ही गांवां आनी वास्को द गामा शार हांचो आसपाव आसा.

सदस्य सचीव हांका ह्या प्राधिकरणाचे पयल्या अपीलाचे अधिकारी म्हूण नियुक्त केलां आनी नियोजन सहायक हांका भौशीक माहिती अधिकारी म्हूण नियुक्त केलां.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री के. अशोक कुमार
सदस्य सचीव ,
person_ic
नामो
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २५१३३४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २५१०२१५
Profile Pic
रमेश पार्सेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५१३३४१
Profile Pic
उच्च कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कॉमर्स सेंटर,
वास्को द गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५१३३४१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २५१०२१५

For more details : Right To Information  New Linkओडीपी – २०२६
English (4 MB) download
गोंय शार आनी नगर नियोजन खात्या विशीची कायदा, १९७४ यू/एस ४४ विकास अनुमती दिउपाखातर प्रक्रिया व निवड यादी
English (462 KB) download
गोंय शार आनी नगर नियोजन खात्या विशीची कायदा, १९७४ पूर्ण करपाचे आदेश मेळपाखातर प्रक्रिया व निवड यादी
English (180 KB) download
गोंय शार आनी नगर नियोजन खात्या विशीची कायदा, १९७४ एनओसी मेळपाखातर प्रक्रिया व निवड यादी
English (160 KB) download
गोंय शार आनी नगर नियोजन खात्या विशीची कायदा, १९७४ अनुमती आदेश यू/एस 17एक मेळपाखातर प्रक्रिया व निवड यादी
English (239 KB) download