Top

मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं

८ डिसेंबर १९८० दिसा मानसोपचार आनी मानव वागणूक संस्था (आयपीएचबी) संस्थापीत जाली. जुलै १९५७ तल्यान भलायकीसेवा संचालनालयाखाला काम करतलें मनोरुग्णालय आनी १९६८ तल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजाचो(जीएमसी) आशिल्लो मानसोपचार विभाग एकठांय येवन एक स्वतंत्र वस्तू म्हण अस्तित्वांत आयली. एकठांय येवपाचे वेळार आयपीएचबी रुग्णालय आल्तिनो ,पणजी गोवा हांगा आशिल्लें.

आयपीएचबी सुमार  २७.६० हेक्टर जमनीर नवे बांदिल्ले सुवातेंत गोवा मेडिकल कॉलेज,(जीएमसी) बांबोळी गोवाच्या सामकें लागीं, २८ मे, २००१दिसा हालयलें.

उद्देशिका

दर्जो उंचावंक, जापसालदारकी वाडोवंक, आनी प्रभावीपणान आनी माणसुकेन सेवा दिवंक, मानसोपचार आनी मानवी वागणुक संस्थे खातीर सिटिझन्स चार्टर तयार केलां. हो चार्टरा एक बांदावळ दिवंक सोदता जी आमच्या वापरप्यांक (मुखावल्यो गजाली) जाणून घेवंक उपकरतलीः

  • आय.पी.एच.बी. त दिवप जातात त्य सेवाचे प्रकार
  • तांकां मेळूंक फावता तो सेवांचो दर्जो
  • नाकारील्ल्याच्यो वो निकृष्ट सेवा संबंधींच्यो कागाळी निवारण जातल्यो ते मार्ग.

अशेतरेन चार्टराफाटलीं मुखेल तत्वां म्हळ्यार पारदर्शकता, भौसाचो सहभाग आनी जापसालदारकी हाची खात्री दिवप. तेच भशेन म्हायती निवड आनी शक्य आसा थंय निवारण यंत्रणा चे भायर दर्जोय बी.,

सामान्य म्हायती

आयपीएचबी प्रामुख्यान गोंय आनी ताचे शेजारचीं राज्यां, जशें महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या लोकांक प्रतिबंधक, निवरक आनी मानसीक पुनर्वसनाची सेवा दिवंक सोदता. सद्ध्याक रुग्णालयांली खाटींची संख्या १९० आसा. आयपीएचबी कडेन दादले आनी बायल रुग्णां खातीर वेगवेगळे बंदिस्त खण तशेच उकते खण आसात. उकत्या खणांनी रुग्णां बरोबर नातेवाईक वो ताका पळोवपी आसप गरजेचें.

ही संस्था स्थापन करपाचे मुखेल हेतू म्हळ्यार:

  • संस्था ज्याचे कडेन संलग्न आसा त्या गोवा विद्यापीठान चलयिल्ले पदवीपूर्व आनी पदव्युत्तर अध्यापकी अभ्यासक्रम दिवप.
  • गोंय राज्यांत फावो तितली वैजकी आनी मनोरुग्ण आरोग्य राखण सेवा दिवप
  • मानसोपचारांच्या वेगवेगळ्या विभागांत प्रशिक्षण आनी संशोधन प्रदान करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ. शिवानंद एम बांडेकर
अधिष्ठातो/संचालक - आय.पी.एच.बी.
person_ic
नामो
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था,
होली श्रायन क्रॉसामुखार,
बांबोळी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४५८६८७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४५८२४०
Profile Pic
प्रा. डॉ. शिवानंद एम बांडेकर
संचालक / डीन


address
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था,
होली श्रायन क्रॉसामुखार,
बांबोळी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५८२४०/२३०
Profile Pic
डॉ पूजा एम मडकईकर
उप संचालक (प्रशासक) - प्रशासकीय कार्यालय


address
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था,
होली श्रायन क्रॉसामुखार,
बांबोळी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५८६८७/२२७
Profile Pic
श्री सेबी एम डायस
मुख्य लिपिक


address
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था,
होली श्रायन क्रॉसामुखार,
बांबोळी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५८६८७/२२५
Profile Pic
डॉ शिल्पा वायकर
वैद्यकीय अधीक्षक - क्लिनिकल प्रकरण


address
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्था,
होली श्रायन क्रॉसामुखार,
बांबोळी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५८६८७/२०८

For more details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात