Top

मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं

विभागाचो मुखेल उद्देश राज्यांतले मत्स्योत्पादन वाडोवप आनी नुस्तेकारांची समाजीक आनी अर्थीक स्थिती सुधारप. तो साधनसुविधांची सोय करता, नुस्तेमारी तारवां, पोनेळ,व्हडीं जाळ बी हांच्यो नोंदी करता. संचालनालय नुस्तेकार आनी नुस्त्याच्या उद्देगाक वयर काडचे खातीर विंगड विंगड विकासाच्यो तशेंच कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लायता. संचालनालयाकडेन मत्स्यसंवर्धनाची विस्तारीत विभागिका आसा. तातूंत, तिसवाडी, बारदेश, सालसेत, मर्मगोवा, फोंडा, पेडणें आनी काणकोणच्या समाज विकास गटांकडेन जोडिल्ले मत्स्यसंवर्धन अधिकारी आनी मत्स्यसंवर्धन सर्वेक्षक आसपावतात. संचालनालय पोरने गोयां एला दाउजीक एक नुक्तेकार प्रशिक्षण केंद्र .आनी एक एस्तुअरायन फिश फार्म, हणजुण्यां फ्रेश वॉटर फिश फार्म चलयता. कोलवा उपकार्यालय आनी बाणावले पायलट प्रॉन हॅचेरी, ब्रॉकीश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट ऍजन्सी गोवा सकल चलतात.

हेतू/कार्यः

  • राज्यांतल्या मत्स्य उत्पादनांत वाड
  • नुस्तेकारांचें कल्याण
  • दर्यांतल्या नुस्तेकारीची उन्नती
  • उपजण आनी अंतर्भागांतले नुस्तेकारीची उन्नती.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.शमीला माँटेयरो
मत्स्यसंवर्धन संचालक
person_ic
नामो
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोंय सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२४८३८
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२३१०४९
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपा खातर हांगा क्लिक केर : आदेश आनी परिपत्रकां

NAME/DESIGNATION
श्री.चंद्रकांत डी.वेलिप
उप.मत्स्यसंवर्धन संचालक

 

ADDRESS
डीबी रोड,कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मुखार,पणजी-गोयं
CONTACT DETAILS
pio_email_icon
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२४८३८
रद्द केल्ली जायरात
English (32.1 KB) download
परिशिष्ट एक्स
English (52 KB) download
नोंदणी प्रोसेड्रेस
English (261 KB) download
Name/Designation
सहाय्यक लेखा
विभागाचे अधिकारी


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
श्रीमती. सोनिया नाईक
लोअर डिव्हिजन लिपिक


address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
श्री.चंद्रकांत डी.वेलिप
प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकरण / उप. मत्स्यसंवर्धन संचालक


address
दयानंद बांदोडकर मार्ग अंमलबजावणी, जलचर, सामान्य शाखा आनी ऑफशोअर विभाग.
कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मुखार पणजी गोयं .
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२४८३८
Name/Designation
श्री. समीर परब
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / उच्च श्रेणी कारकून


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोंय सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२४८३८
Name/Designation
श्रीमती. डोरा फर्नांडिस
कार्यालय अधीक्षक


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
श्रीमती. सायली कोरगावकर
मत्स्यसंवर्धन सर्वेक्षणकर्ता


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
कुम रोहिता नाईक
अधीक्षक मत्स्यसंवर्धन


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
श्रीमती. मेघा केरकर
अधीक्षक मत्स्यपालनाची (स्थापना / लेखा / नियोजन / सांख्यिकीशास्त्र )
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मत्स्यसंवर्धन संचालनालय, गोवा सरकार,बांदोडकर मार्ग
पणजी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२४८३८
Name/Designation
श्री चंद्रेश हळदणकर
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२४८३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२५३७२०
Name/Designation
डॉ.शर्मिला मोन्तेरो
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
मत्स्य संचालनालय, दयानंद बांदोडकर मार्ग,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२४८३८
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२७७८०

For more details : Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात :येवजण्यो