Top

मडगांव सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

मडगांव सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) कुशळ कारागिरांच्या थीर प्रवाहाची खात्री करपाक आनी सुशिक्षीत तरनाट्यांक उद्देगीक रोजगार तशेंच स्वयं-रोजगार हांचेखातीर आवश्यक कुशळटायो, शिक्षण आनी शिस्त हांची पुरवण करून तांचेमदीं बेरोजगारी उणीं करपाक, 1975 वर्सा कारागीर प्रशिक्षण येवजणी (सीटीएस) अंतर्गत गोंयांत स्थापन जाल्ली. ह्या संस्थेंत उपलब्ध चडशे वेवसाय आनी एककां रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, हांचे अंतर्गतच्या रोजगार आनी प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीईटी), भारत सरकार वरवीं, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडेन (एनसीव्हीटी) संलग्न आसात आनी हें प्रशिक्षण राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळ (एनसीव्हीटी), नवी दिल्ली हांचेवांगडा सल्लोमसलत करून भारत सरकारान मंजूर केल्ल्या अभ्यासक्रमाप्रमाण जाता. पुण, ह्या आयटीआयंतले कांय वेवसाय/ एककां कुशळटाय उदरगत आनी उद्यमशीलता संचालनालय (डीएसडीई), पणजी-गोंय हांचे वरवीं, राज्य वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळा (एससीव्हीटी) वांगडा संलग्न आसात.
तशेंच, मडगांव सरकारी आयटीआय हें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) मुखेल येवजणीखातीर प्रशिक्षण केंद्र आसा.
पीएमव्हीकेवाय अंतर्गत मडगांव सरकारी आयटीआयंत प्रस्तूत केल्ले जॉब रोल्स फुडें दिल्ल्याप्रमाण आसात:
1. डॉमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर
2. हँड एंब्रॉयडरर
3. पेडिक्युरीस्ट अँड मॅनिक्युरीस्ट
4. प्लंबर जनरल

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री रवीकिरण पावसकर
प्राचार्य
person_ic
नामो
मडगांव गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२७१४८८७
person_ic
ईमेल
margao[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in