Top

भौशीक बांदकाम खात्याविशीं

भौशीक बांदकाम खात्याचे निर्देशिका खातर : हांगा क्लिक करा  New Link

गोंय राज्याच्या अर्थीक, वेवसायीक, आनी पर्यटन उदरगत मळार भौशीक बांदकाम खात्याची म्हत्वाची भूमीका आसां. सेवा खाते आशिल्ल्यान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या तरेच्या बांदकामांचे नियोजन, आराखडो, बांदकाम आनी वेवस्थापनाचे काम हे खाते पयता.

भौशीक बांदकाम खात्याखाला ही कामां येतात :

  • बांदकाम
  • चालू आशिल्ली आनी चालू नाशिल्ली
  • रस्ते आनी पुलां
  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय म्हामार्ग
  • पश्चिम घाट उदरगत कार्यक्रम

उदका पुरवण आनी नितळसाण

  • राज्य कार्यक्रम
  • केंद्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम

इलॅक्ट्रीकल आनी मॅकॅनीकल (सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन)
सरकारी गॅरेज आनी कार्यशाळा धरुन

तेभायर, भौशीक बांदकाम खाते चडश्यां हेर खात्यांचे बांदकाम कार्यक्रम पळयता, तशेच थळावे अधिकारणी आनी कांय स्वतंत्र संस्थांचेय काम डीपॉजीट काम म्हूण पळयता.

भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेली पद, गोंय सरकाराचो अतिरिक्त सचीव आनी खात्याचो पुरायवेळ प्रधान मुखेल अभियंतो सांबाळटा. ताचे मुखेल कार्यालय आल्तीनो पणजे आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उत्तम पार्सेकर
मुखेल अभियंत्यांच कार्यालय
person_ic
नामो
गोंय सरकार मुख्य कार्यालय,
आल्तिन पणजी गोंय ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २२२४९८४
०८३२-२४२२९०१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५२९७
person_ic
ईमेल
pce[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in

नांव/पदनाम
कामांचो अधीक्षक सर्वेक्षण
मुख्य कार्यालय
नामो
आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ssw[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२०१०२

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय I
नामो
मंडळ कार्यालय I,आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se1[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४३५४००

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय II
नामो
मंडळ कार्यालय II,आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se2[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२००९५

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय III
नामो
मंडळ कार्यालय III,आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se3[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२००९६

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय IV
नामो
मंडळ कार्यालय IV, मडगांव गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se4[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय-V (पीएचई)
नामो
मंडळ कार्यालय-V (पीएचई) , आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se5[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२०११६

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय-VI
नामो
मंडळ कार्यालय-VI, आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय VII
नामो
मंडळ कार्यालय VII , आल्तिन पणजी गोंय-Goa
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se7[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४०५४१५

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय VIII
नामो
मंडळ कार्यालय VIII, फातोर्डा-मडगांव
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se8[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४०२५४

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
मंडळ कार्यालय IX
नामो
मंडळ कार्यालय IX, आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
se9[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२२५२३

नांव/पदनाम
अधीक्षक अभियंता
देखरेख आनी इव्हल युनिट
नामो
देखरेख आनी इव्हल युनिट, आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
sem[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२५५१७

नांव/पदनाम
मुख्य आर्किटेक्ट
नामो
आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
car[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२३९४८

नांव/पदनाम
प्रशासकीय संचालक
नामो
आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
diradm[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२५३४२

नांव/पदनाम
लेखा सहसंचालक
नामो
आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
jda[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२५३४२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता (कायदेशीर)
कायदेशीर
नामो
कायदेशीर सेल, आल्तिन पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
eelegal[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४०५३६६

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
W.D-I
नामो
जुंटा हाऊस, पणजी गोंय .
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee1[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२६२२२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
बांधकाम विभाग- II (आर),
नामो
बांधकाम विभाग- II (आर), पीडब्ल्यूडी जंटा हाऊस, तिसरा माळो पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee1[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२६२२२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
बांधकाम विभाग
नामो
बांधकाम विभाग- II (आर), पीडब्ल्यूडी जंटा हाऊस, तिसरा माळो पणजी गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee2[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२६२२१

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD-III
नामो
सेंट इनेझ, पणजी गोंय.
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee3[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४२२१७८

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
डब्ल्यूडी IV
नामो
डब्ल्यूडी IV पीडब्ल्यूडी टोंका-कारंझेलम
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee4[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४६३६५८

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
डब्ल्यूडी-व्ही (बीएन)
नामो
डब्ल्यूडी-व्ही (बीएन), सेंटइनेझ गॅरेज, पीडब्ल्यूडी, टोंका
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee5[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२२६२२३

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
पीडब्ल्यूडी,
नामो
पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा, मडगांव गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee6[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
Div.VI
नामो
Div.VI, पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा, मडगांव गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee6[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD VII
नामो
डब्ल्यूडी सातवा, जंटा हाऊस, पणजी
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee7[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४३८३३२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
Div.VIII(B/S)
नामो
Div.VIII (बी / एस), पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee8[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD IX(PHE)
नामो
डब्ल्यूडी नववा (पीएचई), पीडब्ल्यूडी फॅटोर्डा
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee9[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४१९९३

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD-X(Stores)
नामो
डब्ल्यूडी-एक्स (स्टोअर्स), पीडब्ल्यूडी, विद्यानगर,क्वेम.
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee10[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७५३०२४

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WDXI(QC)
नामो
डब्ल्यूडीएक्सआय (क्यूसी), पीडब्ल्यूडी, पट्टो-पणजी, गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee11[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४३७३००

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
डब्ल्यूडी-बारावी
नामो
डब्ल्यूडी-बारावी (पीएचई-एसडब्ल्यूएसपी), पीडब्ल्यूडी, सांग्या गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee12[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२६०४२२९

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD XIII, PWD
नामो
डब्ल्यूडी बारावा, पीडब्ल्यूडी, मापसा , बर्डेज-गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee13[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२२६६६४२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
डब्ल्यूडी XIV
नामो
डब्ल्यूडी XIV (एनएच), पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा, मडगांव गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee14[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD XIII, PWD
नामो
डब्ल्यूडी एक्सव्ही (एनएच), पीडब्ल्यूडी, पोंडा-गोवा
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee15[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३१३०२४

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
डब्ल्यूडी XVI (बीसी)
नामो
डब्ल्यूडी XVI (बीसी), पीडब्ल्यूडी, पोंडा
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee16[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३१२०३२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD.XVII (PHE-N)
नामो
डब्ल्यूडी. एक्सवीआयआय (पीएचई-एन), पीडब्ल्यूडी, पोरवोरिम
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee17[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४१५१९७

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD XVIII(R)
नामो
डब्ल्यूडी XVIII (आर), पीडब्ल्यूडी, पोंडा
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee18[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD XIX PWD
नामो
चतुर्थ जीएमसी क्वार्टर्स, डब्ल्यूडी एक्सआयएक्स पीडब्ल्यूडी बांबोली
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee19[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२४५८१३५

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WD-XX(PHE)
नामो
डब्ल्यूडी-एक्सएक्सएक्स (पीएचई) पीडब्ल्यूडी फॅटोर्डा, मडगांव गोंय .
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee20[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४०९०६

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
W.D.XXI(PHE)
नामो
डब्ल्यू.डी.एक्सएक्सआय (पीएचई), पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा- मडगांव
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee21[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४१९९२

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
W.D.XXII
नामो
डब्ल्यू.डी.एक्सएक्सआयआयआय, पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा- मडगांव
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee22[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४१०११

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
W.D.XXIII
नामो
डब्ल्यूडी-XXXIII, पीडब्ल्यूडी, टाउन सेंटर, डिचोली गोंय ..
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee23[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३६१३६०

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
W.D.XXIV
नामो
डिचोली गोंय.
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee24[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२३६००४६

नांव/पदनाम
कार्यकारी अभियंता
WDXXV(R),
नामो
डब्ल्यूडीएक्सएक्सव्ही (आर), पीडब्ल्यूडी, फॅटोर्डा-गोंय
संपर्काची म्हायती
pio_email_icon
ee25[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
(०८३२)२७४११००
Name/Designation
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
sswpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Name/Designation
बांदकाम सर्वेक्षक -II
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षकाचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
sswpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम सर्वेक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक बांदकाम सर्वेक्षकाचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
sswpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२०१०२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Name/Designation
देखरेख अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय
देखरेख आनी मूल्यांकन विभाग,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
sempwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१७
pio_fax_icon
२२२५५१७
Name/Designation
प्रशासन संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
ddapwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२५३४२
pio_fax_icon
२२२२५२९७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय
देखरेख आनी मूल्यांकन विभाग,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
sempwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१७
pio_fax_icon
२२२५५१७
Name/Designation
अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एडीएम II,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी

contact details
pio_contact_icon
२२२५५१५
Name/Designation
अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एडीएम I,
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_contact_icon
२२२२६०७
Name/Designation
लेखा सहसंचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
jdapwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२५३४२
Name/Designation
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
लेखा सहसंचालकचे कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो,पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
jdapwd[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२५३४२
Name/Designation
मुखेल वास्तुविशारद
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल वास्तुविशारदचे कार्यालय,
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
carpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
chiefarchitectgoa[at]gmail[dot]
com
pio_contact_icon
२४२३९४८
pio_fax_icon
२४२३९४८
Name/Designation
वास्तुविशारद
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल वास्तुविशारदचे कार्यालय,
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
carpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
chiefarchitectgoa[at]gmail[dot]
com
pio_contact_icon
२४२३९४८
pio_fax_icon
२४२३९४८
Name/Designation
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय
I,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
ce1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२४४७२
pio_fax_icon
२२२४४७२
Name/Designation
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय
II,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
ce2pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५४०७
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय I
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१५/९१६८६९४७०४
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय I
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१५
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय II
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se2pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१५
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय II
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se2pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२५५१५
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय III
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२००९६
pio_fax_icon
२४२००९६
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय III
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२००९६
pio_fax_icon
२४२००९६
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय IV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_email_icon
se4pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४०९०७
pio_fax_icon
२७४०९०७
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय IV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_email_icon
se4pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४०९०७
pio_fax_icon
२७४०९०७
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय V
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२०११६
pio_fax_icon
२४२०११६
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय V
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२०११६
pio_fax_icon
२४२०११६
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VI
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se6pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२३१८९५
pio_fax_icon
२२३१८९५
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VI
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se6pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२३१८९५
pio_fax_icon
२२३१८९५
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VII
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५३५७
pio_fax_icon
२४०५३५७
Name/Designation
तंत्रीक सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय VII
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५३५८
pio_fax_icon
२४०५३५८
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय
VIII,भौ.बां.खा,
फातोर्डा ,मडगाव
contact details
pio_email_icon
se8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४२२३८
Name/Designation
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय
VIII,भौ.बां.खा,
फातोर्डा ,मडगाव
contact details
pio_email_icon
se8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४२२३८
Name/Designation
बांदकाम अधीक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय.IX(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२२५२३
pio_fax_icon
२२२२५२३
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सर्कल कार्यालय.IX(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
se9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९३२५३७९३१०
pio_fax_icon
२२२२५२३
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_email_icon
ee1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२६२२२
pio_fax_icon
२२२६२२२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-I,उपविभाग-I,
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_email_icon
ee1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२६२२२
pio_fax_icon
२२२६२२२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-I,उपविभाग-II,
भौ.बां.खा-पर्वरी
contact details
pio_email_icon
ee1pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४१५५७८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-II,
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_email_icon
ee2pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४५९२१७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-II
भौ.बां.खा
पाटो-पणजी.
contact details
pio_email_icon
ee2pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२१८५०९
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,सांत इनेज
पणजी - गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२२१७८
pio_fax_icon
२४२२१७८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,
विभाग- III(पीएचई),
भौ.बां.खा,सांत इनेज
पणजी - गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२६४४६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग II, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,टोंका
contact details
pio_email_icon
ee3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४६३६४६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग IV, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा, डाग,
फोंडा - गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४६३६७५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग V, विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा, ओपा,
खांडेपार,फोंडा - गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee3pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३४५०४७
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग IV, भौ.बां.खा,
टोंका, कारंजाळे
गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee4pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४६३६५८
pio_fax_icon
२४६३५७७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग I, कार्य विभाग IV,
भौ.बां.खा,
टोंका, कारंजाळे
contact details
pio_email_icon
ee4pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४६३६५८
pio_fax_icon
२४६३५७७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-IV,
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee4pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४६३६५८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-V (बी-एन),
भौ.बां.खा, पणजी
contact details
pio_email_icon
ee5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२६२२३
pio_fax_icon
२४५२८२८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-पणजी.
contact details
pio_email_icon
ee5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४२२१७०
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-डिवचलं
contact details
pio_email_icon
ee5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६३४१०
pio_fax_icon
२४१४०६१
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६३२९०१
pio_fax_icon
२४१५८३६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता(अतिरिक्त प्रभारी)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-V,
भौ.बां.खा-पेडणे
contact details
pio_email_icon
ee5pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१३४३
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VI,
भौ.बां.खा-फातोर्डा
contact details
pio_email_icon
ee6pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००
pio_fax_icon
२७४३५७४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-IV,
भौ.बां.खा-मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee6pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
ee7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४३८३३२
pio_fax_icon
२४३८३३२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,पणजी
contact details
pio_email_icon
ee7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४३८३३२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-VII,(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,कोलवाळ
contact details
pio_email_icon
ee7pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२९९८७१
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-VIII,मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००-०४
pio_fax_icon
२७४२३५४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा-मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००-०४
९१६८६९४६८५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा- काणकोण
contact details
pio_email_icon
ee8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००-०४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-VIII,
भौ.बां.खा- वास्को
contact details
pio_email_icon
ee8pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२५१२८६१
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-III (पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४१९९३
pio_fax_icon
२७४०४५८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
भौ.बां.खा,मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२५१३७८७
pio_fax_icon
२५१३७८७/२७४०४५८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
मोन्ते ,मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७१४७७७
pio_fax_icon
२७४०४५८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-V,कार्य विभाग-IX (पीएचई),
भौ.बां.खा, वेर्णा
contact details
pio_email_icon
ee9pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२९७८६४९
pio_fax_icon
२७४०४५८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-X,स्टोअर
भौ.बां.खा,आंके
contact details
pio_email_icon
ee10pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७५३०२४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-X
फोंडा
contact details
pio_email_icon
ee10pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१२०७६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-X
आंके-मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee10pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७५०५५९
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग (क्यूसी)
भौ.बां.खा, पणजी-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee11pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४३५४००
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,मडगाव-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee11pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७००८१८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,डिवचलं-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee11pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६२७११
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XI(क्यूसी)
भौ.बां.खा,आल्तिनो,पणजी-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee11pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४१९८८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XII,
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_email_icon
ee12pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६०४२२९
pio_fax_icon
२६०३०८४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा, केंपे
contact details
pio_email_icon
ee12pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६६२८३८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XII,
भौ.बां.खा,आंके-मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee12pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७५२६०६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_email_icon
ee12pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६०४०२२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XII
भौ.बां.खा,शेळपे,सांगे
contact details
pio_email_icon
ee12pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२९९१०११
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee13pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६६६४२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा-पेडणे
contact details
pio_email_icon
ee13pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१४१४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक अभियंता


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIII(आर),
भौ.बां.खा, शिवोली
contact details
pio_email_icon
ee13pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२७२४१९
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग III, कार्य विभाग-XIII (आर ),
भौ.बां.खा,म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee13pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२५१६६३
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XIII
म्हापसा
contact details
pio_email_icon
ee13pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_fax_icon
२२५५३७६
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग XIV,
भौ.बां.खा, मडगाव
contact details
pio_email_icon
ee14pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९३७०२७८०४८
pio_fax_icon
२७४२२०४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा,कुठ्ठाळी
contact details
pio_email_icon
ee14pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४६१०
pio_fax_icon
२७४२२०४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा,मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee14pwd.goa@nic.inee14pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४७०१
pio_fax_icon
२७४२२०४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XIV
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_email_icon
ee14pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९३७०२७७९८७
pio_fax_icon
२७४२२०४
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,फोंडा-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee15pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१३०२४/९१६८६९४७१२
pio_fax_icon
२३१३०२४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग)
भौ.बां.खा, फोंडा - गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee15pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१३०२४/९१६८६९४७२६
pio_fax_icon
२३१३०२४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XV(राष्ट्रीय महामार्ग),
भौ.बां.खा,बाणस्तरी-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee15pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२८८८०४/९१६८६९४७९८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVI(बीसी),
भौ.बां.खा,फोंडा-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee16pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१२०३२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XV(बीसी),
भौ.बां.खा,फार्मागुडी -फोंडा.
contact details
pio_email_icon
ee16pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३३५४४१
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XVI(बीसी)
भौ.बां.खा,केपें-गोंय
contact details
pio_email_icon
ee16pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६६२३३६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XVI(बीसी),
भौ.बां.खा, वाळपई-सत्तरी,गोंय
contact details
pio_email_icon
ee16pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३७४२७१
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVII(फेन),
भौ.बां.खा, पर्वरी बार्देस-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee17pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४१५१९७
pio_fax_icon
२४१५१९७
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVII,(पीएचईएन),भौ.बां.खा,
पर्वरी,बार्देश-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee17pwd.goa@nic.in
pio_contact_icon
२४१५१९७
pio_fax_icon
२४१५१९७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा,पेडणे-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee17pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२०१२०५
pio_fax_icon
२२०१२०५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा,म्हापसा-गोंय.
contact details
pio_email_icon
ee17pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२६२३७४
pio_fax_icon
२२६२३७४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XVII(पीएचईएन),
भौ.बां.खा,अस्नोडा.
contact details
pio_email_icon
ee17pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२१५२२२/२२१४२०५/२२१४७६५
pio_fax_icon
२२१४२०५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XVII(पीएचई-एन),
भौ.बां.खा, पर्वरी बार्देस
contact details
pio_email_icon
ee17pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४१७९३०
pio_fax_icon
२४१७९३०
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XVIII(आर),
फोंडा
contact details
pio_email_icon
ee18pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१६४९७/२३१३००३
pio_fax_icon
२३१४०७१
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग I, कार्य विभाग-XVIII (आर )
फोंडा
contact details
pio_email_icon
ee18pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१५१७५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XVIII ®,
भौ.बां.खा,सांगे
contact details
pio_email_icon
ee18pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६०४२४६
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XIX
भौ.बां.खा, बांबोळी
contact details
pio_email_icon
ee19pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४५८१३५/९३७०२७८०२७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XIX,
बांबोळी
contact details
pio_email_icon
ee19pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४५८१३५
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XIX,
बांबोळी
contact details
pio_email_icon
ee19pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४५८१३५
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XX(पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा
contact details
pio_email_icon
ee20pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४०९०६/९३२५३७९३०१
pio_fax_icon
२७४२३५४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XX,पीएचई,
भौ.बां.खा, कुरचोरीम
contact details
pio_email_icon
ee20pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६५०२०७/९१६८६९४७८८
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XX, पीएचई,
भौ.बां.खा, सांगे
contact details
pio_email_icon
ee20pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२६६२२०३/९१६८६९४७७९
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XX, (पीएचई),
भौ.बां.खा, केंपे
contact details
pio_email_icon
ee20pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४७८७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XX, (पीएचई),
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_email_icon
ee20pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४७७१
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXI(पीएचई),
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee21pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४१९९२/९१६८६९४६२२
pio_fax_icon
२७४१९९२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,विद्यानगर,
कार्य विभाग-XXI (पीएचई)
भौ.बां.खा,फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee21pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७५६८५७/९३७०६९४४७८
pio_fax_icon
२७४१९९२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,बायना वास्को,
कार्य विभाग-XXI(पीएचई),
भौ.बां.खा,वास्को
contact details
pio_email_icon
ee21pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२५१२५५८/९३७०६९४४७६
pio_fax_icon
२५१२५५८
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXII(एम & ई )
भौ.बां.खा, फातोर्डा
contact details
pio_email_icon
ee22pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४१०११/९३७०२७८०३७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXII (एम & ई),
फोंडा
contact details
pio_email_icon
ee22pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१२८९१
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXII, (एम & ई),
फातोर्डा-मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee22pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२७४११००/९१६८६९४६४२
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-IV,कार्य विभाग-XXII,(एम & ई),
तिस्क-फोंडा
contact details
pio_email_icon
ee22pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१२८२१/९१६८६९४६४७
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXIII,(रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा, डिवचलं
contact details
pio_email_icon
ee23pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६१३६०/९३७०२७८१४०
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXIII
भौ.बां.खा,साखळी.
contact details
pio_email_icon
ee23pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३१६०७७
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXIII
भौ.बां.खा,वाळपई.
contact details
pio_email_icon
ee23pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३७४५६६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-III,कार्य विभाग-XXIII,
भौ.बां.खा, डिवचलं
contact details
pio_email_icon
ee23pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९३७०२२१३८७
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXIV,भौ.बां.खा,
सर्वण-डिवचलं
contact details
pio_email_icon
ee24pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३६००४६
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXIV,
भौ.बां.खा, डिवचलं.
contact details
pio_email_icon
ee24pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२३७४२२४
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्य विभाग-XXV,(रस्ते)
भौ.बां.खा, मडगांव
contact details
pio_email_icon
ee25pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४६७९
pio_fax_icon
२७४२३५४
Name/Designation
सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-I,कार्य विभाग-XXV,
भौ.बां.खा, काणकोण
contact details
pio_email_icon
ee25pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
९१६८६९४८०९
Name/Designation
(पद रिक्त)सहाय्यक अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उपविभाग-II,कार्य विभाग-XXV,
भौ.बां.खा, केंपे.
contact details
pio_email_icon
ee25pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
अभियांत्रिकी अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भौ.बां.खा,आल्तिनो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_email_icon
engofpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२४९८४
pio_fax_icon
२२२५२९७
Name/Designation
कार्यकारी अभियंता-कायदो
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्यकारी अभियंता(कायदो) कार्यालय
आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
eelegalpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५३६६
Name/Designation
पद रिक्त
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्यकारी अभियंता(कायदो) कार्यालय
आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
eelegalpwd[dotgoa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५३६६
Name/Designation
भुंयसंपादन अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भुंयसंपादन अधिकारी कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
laopwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५४१९
Name/Designation
उच्च श्रेणी कारकून
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
भुंयसंपादन अधिकारी कार्यालय
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
laopwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२४०५४१९
Name/Designation
बांदकाम सर्वेक्षक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
प्रकल्प संचालक कार्यालय,
जेआयसीए प्रकल्प
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
gwssp[at]yahoo[dot]in
pio_contact_icon
२२२५२९४
Name/Designation
सहाय्यक बांदकाम सर्वेक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
प्रकल्प संचालक कार्यालय,
जेआयसीए प्रकल्प
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
contact details
pio_email_icon
gwssp[at]yahoo[dot]in
pio_contact_icon
२२२५२९४
Name/Designation
अभियांत्रिकी अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय,(राष्ट्रीय महामार्ग,रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
गोंय.
contact details
pio_email_icon
engofpwd[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
२२२४९८४
pio_fax_icon
२२२५२९७
Name/Designation
कनिष्ठ अभियंता
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल अभियंत्याचे कार्यालय,(राष्ट्रीय महामार्ग,रस्ते आनी पूल)
भौ.बां.खा,आल्तिनो-पणजी
गोंय.
contact details
pio_email_icon
cenhrbpwd[dot]goa[at]nic[dot]in

For More Details : Right To Information New Link

आदेश आनी परिपत्रिका पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

गोंयांत राष्ट्रीय महामार्ग लांबीची स्थिती
English (478 KB) download
गोंय टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी २०२०
English (73 KB) download
इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस- भौशीक बांदकाम खात्याविशीं
English (83 KB) download