Top

भौशीक गाराणें खात्या विशी

प्रस्तावना

वेगवेगळ्या सरकारी संघटनांच्या कामकाजांतल्यान तयार जावपी भौशीक समस्यांचे, कागाळी घेवप, संयोजन आनी निरिक्षण करपाखातीर, भौशीक गाराणें खात्याचे अधिकार क्षेत्र पुराय गोंय राज्यभर आसा. केंद्र सरकाराच्या खंयच्या खात्या वा संघटनेआड गोंयच्या खंयच्याय नागरीकाची कागाळ आसल्यार, हें खाते केंद्र सरकाराच्या खात्याकडेन सहयोग करून गाराणी आयकून ती सोडयतां.

आमचें सपन

सगळ्या नागरीकांच्या फायद्याखातीर प्रशासनात बरी सुदारणां करप, आनी नागरीकांक प्रतिसाद दिवपी, जबाबदार आनी पारदर्शक प्रशासन दिवपाची मोख आमी दवरल्या.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री शिवाजी बी. देसाई
संचालक
person_ic
नामो
भौशीक गाराणें खातें,
चौथो माळो , उद्योग भवन,
पुलीस मुख्यालया फुडल्यान ,
आझाद मैदान,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२१८९५
+९१ ८३२ २४२१८९८
+९१ ९८९०८११२१२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५०६६
person_ic
ईमेल
publicgrievances[dot]goa[at]gmail[dot]com
नागरिकांचो गोंय राईट (दुरुस्ती) २०१३
English (108 KB) download
Name/Designation
श्री शिवाजी बी. देसाई
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक


address
भौशीक गाराणें खातें,
चौथो माळो , उद्योग भवन,
पुलीस मुख्यालया फुडल्यान ,
आझाद मैदान,
पणजी, गोंय
contact details
pio_email_icon
publicgrievances[dot]goa[at]gmail
[dot]com
pio_contact_icon
+९१ ९८९०८११२१२
+९१ ८३२ २४२१८९५
+९१ ८३२ २४२१८९८

For More Details : Right To Information New Link