Top

भारतीय रॅड क्रॉस सोसायटी, गोंय राज्य फांटो

भारतीय रॅड क्रॉस सोसायटी (आयआरसीएस) भारतीय रॅड क्रॉस सोसायटी कायद्याखाला १९२० वर्सा घडयली आनी १९२० च्या संसदीय कायदो XV खाला आस्पावन घेतलो. हो कायदो १९९२ वर्सा निमणो दुरूस्त केल्लो आनी १९९४ वर्सा नेम तयार केल्ले. आयआरसीएसाचे ३५ राज्य/संघ प्रदेश फाटे आसा. तातूंत ७०० परस चड जिल्लो आनी उप जिल्लो फाट्यांचो आस्पाव आसा. भारताचे राष्ट्रपती सोसायटीचे अध्यक्ष आन केंद्रीय भलायकी मंत्री सोसायटी चॅरमॅन आसा. वेवस्थापकी मंडळाचे वांगडी उपाध्यक्ष वेंचून काडटले.

राष्ट्रीय वेवस्थापकी मंडळात १९ वांगड्यांचो आस्पाव आसा. राष्ट्रपती चॅरमॅन आनी ६ वांगड्यांक वेंचून काडटा. उरिल्ले १२ वांगडी राज्य आनी संघ प्रदेशाचे फाटे निर्वाचन मंडळावरवीं वेंचन काडटात. कितल्याशाच समितीवरवीं सोसायटीचें कार्याचे नियमन आनी निरिक्षण करपाची जबाबदारी वेवस्थापकी मंडळाची आसतली. म्हासचीव सोसायटीचे मुखेल कार्यकारी आसात.

उद्देश

  • गरजू आनी दुख्खान आशिल्ल्यांचे दुख कमी करपाखातीर स्वत्यागाची भावना आशिल्ल्या तरणाट्यांक कुशल परोपकारी सेवा दिवंक प्रोत्साहन दिवप.
  • भलायकी, स्वच्छता, सांड उदकाचे प्रक्रिया करपाच प्रसार करप आनी दुयेंसाचेर आळाबंद हाडूंक आनी दुख कमी करपाखातीर समाजातल्या लोकांक शिक्षण दिवप.
  • राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार इश्टागत आनी बंधुत्व हाडपाक तरणाट्यांमदी प्रोत्साहन आनी प्रेरणा दिवप.
  • तरणाट्यांमदी फुडारपणाच्या गुणांक आनी व्यक्तीमत्वाच्या लक्षणांक उर्बा दिवप.
  • तरणाट्यांमदी आत्म निर्भयता आनी कामगारांक दर्जो हाडपाक प्रोत्साहन दिवप.
  • गरजूंक पात्र सेवा दिवपाखातीर वेगवेगळे कौशल्याचे प्रशिक्षण दिवंक उर्बा दिवप.
  • राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार शांतताय हाडपाखातीर योगदान दिवपी गजालींक उर्बा दिवप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सुभाष साळकर
सरचिटणीस
person_ic
नामो
नगरपालिका इमारत,
१८ जून मार्ग,
पणजी,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२४६०१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२४६०१

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री सुभाष टी. साळकर
सरचिटणीस
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नगरपालिका इमारत,
१८ जून मार्ग,
पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२३६२७२२०
Profile Pic
श्री.रिओ कोउटो
कार्यक्रम समन्वयक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
नगरपालिका इमारत,
१८ जून मार्ग,
पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
९८२२१४७१७०

For more details :Right To Information New Link