Top

भारतीय रॅड क्रॉस सोसायटी, गोंय राज्य फांटो

राश्ट्रीयताय, वंश, धर्मीक समजुती, वर्ग वा राजकीय मतां हांचेविशीं भारतीय रॅड क्रॉस कसलोच भेदभाव करिना. फकत तांच्या गरजे प्रमाण मार्गदर्शन करून व्यक्तींच्या दुख्खाक सुटका दिवपाचो आनी संकश्टाच्या चड तातडीच्या प्रकरणांक प्राधान्य दिवपाचो यत्न करता. रॅड क्रॉस एक मानवतावादी संघटना आशिल्ल्यान संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली संस्था आसून देशभरांत 700 वयर शाखांचें जाळें आसा, जें आपत्ती आनी आपत्कालीन वेळार आदार दिता.
आमी आयआरसीएस, पणजी, दुबळ्या लोकांची आनी समाजांची भलायकी आनी काळजी प्रसार करतात, रगतदान ड्रायव्हांची वेवस्था करतात, पयली मदत अभ्यासक्रम, भलायकी संबंदीत जागृताय, रगत साकर चांचणे खातीर सेवा, रगतदाब गोडेंमूत तपासणी केंद्र सगळें हांगा

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री गौरीश एम. धोंड
माननीय अध्यक्ष महोदय
person_ic
नामो
नगरपालिका इमारत,
१८ जून मार्ग,
पणजी,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२४६०१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२४६०१
person_ic
ईमेल
ircsgoa[at]gmail[dot]com