Top

भलायकी सेवा विभागा विशीं

गोंय सरकारान 2000 ए.डी.मेरेन ‘सगल्यांखातीर आरोग्य’ ही मोख आपल्या विंगड विंगड भलायकी आनी वैजकी राखण कार्यावळींतल्यान पुराय केल्या. देखून गोंय हें एक आरोग्य आनी वैजकी राखणे च्या संदर्भांत उत्तम कामगिरी करपी राज्य म्हण लेखप जालां. भलायकी सेवेची पुरवण आनी प्रशासन आनी दर्जो वाडोवचे खातीर, जापसालदारकी वाडयात आनी रास्तपणान, प्रभावीपणान आनी माणसुकेन सेवा चालू दवरात हातूंत भलायकी सेवा संचालनालय (डीएचएस) ची म्हत्वाची भूमिका आसा.

गोंयां कडेन भारतांतल्या चडांत चड व्यापक भलायकी प्रणालीं पैकीं एक आसा. भलायकी प्रणाली आनी सेवेचो जितली मेरेन संबंध आसा, प्रशासनांत भलायकी सेवा संचालनालयाक म्हत्वाची भूमिका निभवपाची आसा. भलायकी सेवा संचालनालय प्रामुख्यान प्रतिबंधक, फाटबळ दिवपी, निवळावपी आनी पुर्वसन करपी भलायकी सेवा, मुळावो भलायकी निगा दिश्टिकोन जो मानव संसाधनाच्या विकासा खातीर कृतीच्या आयदां पैकीं एक मुखेल म्हण स्वीकारप जाला तांतल्यान समाजीक आनी अर्थीक स्थितीच्या सुधारणेक गती हाडून आनी जिणेचो दर्जो सुधारून लोकांक भलायकी राखण दिवंक सोदता. मुळावी भलायकी राखण ही सगल्या नागरिकांक आवश्यक भलायकी राखण, सोंपेपणीं मेळपासारखी आनी नागरीक आनी समाजाक सहज परवडपासारख्या दरेन आसा. गांवगिऱ्या भागांनी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण हांच्या एकवटीत जाळांतल्यान सेवा पावोवप जाता.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ. जॉसे दि ' सा
संचालक
person_ic
नामो
भलायकी सेवा संचालनालय
कांपाल,पणजी,
गोवा-403001
person_ic
दूरध्वनी
८३२-२२२५५४०/२२२५६४६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२५५६१
+९१ ८३२ २२२२०३७
person_ic
ईमेल
directorhealth[underscore]goa[at] yahoo[dot]co[dot]in dir[hyphen]heal[dot]goa[at]nic[dot]in

नांव/पदनाम
डॉ. गीता काकोडकर
उप संचालक/भौशिक तक्रार अधिकारी

 

नामो
भलायकी सेवा संचालनालय कांपाल,पणजी
संपर्काची म्हायती
pio_contact_icon
०८३२-२२२५६४६

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात : आदेश आनी परिपत्रकां

Name/Designation
डॉ. जॉसे दि ' सा
संचालक /पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
भलायकी सेवा संचालनालय
कांपाल,पणजी
contact details
pio_email_icon
directorhealth[underscore]goa[at]yahoo[dot]co[dot]in dir[hyphen]heal[dot]goa[at]nic[dot]in
Name/Designation
श्री दिगंबर कालापूरकर
उप संचालक (एच.आय.बी) / सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
भलायकी सेवा संचालनालय
कांपाल, पणजी, गोवा - 403001
contact details
pio_email_icon
ddhibsa[hyphen]heal[dot]goa[at]
gov[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२२२५५४० / ०८३२-२२२५६४६

पीआयओ आनी येपीआयओ ची आनीक माहिती खातर : हांगा क्लिक करा

पीएचसी शिरोडा कोविड केअर सेंटर म्हणून जाहीर
English (151 KB) download
होम क्वारेन्टाईन संबंधी डीएचएस कडून वैजकी अधिकारी-ह्याका पत्र
English (175 KB) download
कोविड -१९ संबंधित बायोमेडिकल वेस्ट व्यवस्थापनाची दैनिक नोंद दवरुपाखातर स्वरूप
English (2 MB) download
अनुलग्नक I – कोव्हिड -१९ व्हायरस एक्सपोजर जोखीम मूल्यमापन फॉर्म आरोग्य कामगार (एचसीडब्ल्यू) खातर
English (166 KB)  download
घोषणा पत्र
English (191 KB)  download
आरोग्य सेवा विभागाचे हँडबुक
English (63 KB)  download
गोंय मेडिक्लेम योजनेत मान्यता प्राप्त रुग्णालयांची यादी
English (101 KB)  download
रुग्णालये आनी आरोग्य केंद्रांचे दूरध्वनी क्रमांक
English (202 KB)  download
पोर्ट हेल्थ ऑर्गनायझेशन
English (16 KB)  download
गोंय प्रतिबंधित धूम्रपान विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप; थुंकी कायदा, १९९७
English (56 KB)  download
फॉर्म – वैद्यकीय प्रमाणपत्र
English (8 KB)  download
फॉर्म – सी – मेडिक्लेम स्कीम अंतर्गत स्व-उपचारांक अर्ज
English (351 KB)  download
फॉर्म डी – मेडिक्लेम योजनेअंतर्गत उपचारक अर्ज रूग्ण अल्पवयीन असल्याने रुग्णाच्या वतीने सादर
English (349 KB)  download
फॉर्म ई – उपचारआनी देय दिवपाच्या बाबतीत रुग्णालयाच्या रूग्णाला दिवपाक औपचारिक स्वरूप
English (342 KB)  download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो