Top

भलायकी सेवा विभागा विशीं

गोंय सरकारान 2000 ए.डी.मेरेन ‘सगल्यांखातीर आरोग्य’ ही मोख आपल्या विंगड विंगड भलायकी आनी वैजकी राखण कार्यावळींतल्यान पुराय केल्या. देखून गोंय हें एक आरोग्य आनी वैजकी राखणे च्या संदर्भांत उत्तम कामगिरी करपी राज्य म्हण लेखप जालां. भलायकी सेवेची पुरवण आनी प्रशासन आनी दर्जो वाडोवचे खातीर, जापसालदारकी वाडयात आनी रास्तपणान, प्रभावीपणान आनी माणसुकेन सेवा चालू दवरात हातूंत भलायकी सेवा संचालनालय (डीएचएस) ची म्हत्वाची भूमिका आसा.

गोंयां कडेन भारतांतल्या चडांत चड व्यापक भलायकी प्रणालीं पैकीं एक आसा. भलायकी प्रणाली आनी सेवेचो जितली मेरेन संबंध आसा, प्रशासनांत भलायकी सेवा संचालनालयाक म्हत्वाची भूमिका निभवपाची आसा. भलायकी सेवा संचालनालय प्रामुख्यान प्रतिबंधक, फाटबळ दिवपी, निवळावपी आनी पुर्वसन करपी भलायकी सेवा, मुळावो भलायकी निगा दिश्टिकोन जो मानव संसाधनाच्या विकासा खातीर कृतीच्या आयदां पैकीं एक मुखेल म्हण स्वीकारप जाला तांतल्यान समाजीक आनी अर्थीक स्थितीच्या सुधारणेक गती हाडून आनी जिणेचो दर्जो सुधारून लोकांक भलायकी राखण दिवंक सोदता. मुळावी भलायकी राखण ही सगल्या नागरिकांक आवश्यक भलायकी राखण, सोंपेपणीं मेळपासारखी आनी नागरीक आनी समाजाक सहज परवडपासारख्या दरेन आसा. गांवगिऱ्या भागांनी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण हांच्या एकवटीत जाळांतल्यान सेवा पावोवप जाता.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ. गीता काकोडकर
संचालक
person_ic
नामो
भलायकी सेवा संचालनालय
कांपाल,पणजी,
गोवा-403001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२५५६१
०८३२-२२२५६४६
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]heal[dot]goa[at]nic[dot]in