Top

बाल भवन

भारतांत 1956 वर्सां नवी दिल्लीत बालभवन मोहीमेक सुरुवात जाल्ली. मोहीम सुमार 50 वर्सांनी पुराय जाली आनी भारतांतल्या राज्यांनी आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी पावली.

भुरग्यांची ही मोहीम गोंयांत लीसीएम (Lyceum) संकुल आल्तिन पणजे 26 जानेवारी 1986त, राष्ट्रीय बाल भवनाच्या मजतीन आनी मार्गदर्शनाखाला सुरु जाली. उपरांत 14 फेब्रुवारी 1986त पणजी बाल भवन, आपल्या नव्या आनी प्रशस्त संकुलात कांपाल, पणजी – गोंय हांगसर सुरु जाले.

ही संस्था भुरग्यांमदले उदेंते कलाकारीतेखातीरचे गुण आनी तांक वळखून, तांका कलागुणावांगडा बरे सवयी, विज्ञानिक दृष्टीकोण आनी तांच्या पुराय व्यक्तीमत्वाखातीर तशेंच तांका देशाचे बरे नागरीक घडोवपाखातीर वावुरता.

पणजेंतल्या बाल भवन केंद्राभायर, राज्यांतल्या चडानचड भुरग्यांक लाव मेळचो म्हूण शार आनी ग्रामीण वाठारांत आनीक 32 केंद्रा उभारल्यांत.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संतोष आमोणकर
संचालक - बाल भवन
person_ic
नामो
बाल भवन, कांपाल,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२६८२३
०८३२-२२२३००२
person_ic
फॅक्स
०८३२-२२२३००१
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्रीमती. मनीषा तारी
वरिष्ठ प्रशिक्षक कला / सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
बाल भवन,
कांपाल, पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2226823
+91 832 2223002
pio_fax_icon
+91 832 2223001
Profile Pic
श्री लक्ष्मीदास मणेरकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी / सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
बाल भवन,
कांपाल, पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2226823
+91 832 2223002
pio_fax_icon
+91 832 2223001
Profile Pic
श्री संतोष आमोणकर
संचालक / प्रथम अपील प्राधिकरण


address
बाल भवन,
कांपाल, पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2226823
+91 832 2223002
pio_fax_icon
+91 832 2223001