Top

प्रशासकीय लवादा विशीं

१ जुलै १९१८ दीसा डिक्री क्रमांक ४६२७ द्वारा स्थापन केल्ले आनी उपरांत गोवा, दमण आनी दिव ट्रायब्युनल कायदो १९६५ द्वारा पुनर्घटीत केल्ले पुराय गोंय अधिकारक्षेत्र आशिल्ले प्रशासकीय लवादाची न्यायालयीन सेवेंत म्हत्वाची भुमीका आसा. रिफोर्मा एडमिनीस्ट्रेटीव अल्ट्रामरीन, देवस्थान रेगुलेशन (रेगुलामेंतो दास माझनीस), कम्युनीदाद संहिता (लॅजिस्लेटीव डिप्लोमा क्रमांक २०७० तारीक १५/०४/१९६१ ), नगरपालिका कायदो, विक्री कर कायदो, भाडें नियंत्रण कायदो, मुंडकार कायदो अश्या वेगवेगळ्या नव्या आनी पोन्न्या थळाव्या कायद्या आनी नेमां खाला प्रशासकीय लवादाकडेन मूळ, आव्हानात्मक आनी तपासणी अधिकारक्षेत्र आसा.

प्रशासकीय लवाद ह्या नव्या वा पोन्न्या कायदे आनी नेमाखाला वा त्या वेळार चालीक लायिल्ल्या हेर खंयच्याय कायद्या खाला आपली कर्तव्यां पार घालत कार्य करता. १९९५ मेरेन प्रशासकीय लवादांत अध्यक्ष आनी वांगडी हांचो आसपाव आशिल्लो. १९९६ वर्सां लवादाची पुनर्घटना जावन केशी बेगीन निकालांत काडपाक फकत अध्यक्षाची नेमणुक केली. मुखार गोंय प्रशासकीय लवाद (दुरूस्ती) कायदो २००१ च्या अंतर्गत प्रशासकीय लवादाचेर एक अध्यक्ष आनी एक अतिरीक्त अध्यक्षाची नेमणुक केली. ह्या दोगय क्लास अ अधिकाऱ्यांची नेमणुक राज्य सरकार गोंय राज्य अधिकारक्षेत्र आशिल्ल्या उच्च न्यायालयाचो सल्लो घेवन करतले. अध्यक्ष आनी अतिरीक्त अध्यक्षा कडेन लवादा मुखार दाखल केल्ल्या केसींचेर समवर्ती तशेंच सम-अधिकार आसतले. प्रशासकीय लवादाचो अध्यक्ष सहकारी समिती लवादाचो अध्यक्ष आनी नगरपालिका आव्हान लवाद तशेंच महाविद्यालय लवादाचो देखरेख अधिकारी म्हणून काम पळयतलो. लवादामुखार दाखल केल्ल्या खंयचोय अर्ज, याचिका, आव्हान वा हेर प्रकरणांतले मूळ, आव्हानात्मक तशेंच तपासणी अधिकारक्षेत्र हाताळटना लवादाकडेन १९०८च्या नागरी प्रक्रिया संहिता (१९०७चो केंद्रीय कायदो ५) खाला नागरी न्यायालयाकडेन आशिल्ले समान अधिकार आसतले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. ज्योती सातर्डेकर
निबंधक
person_ic
नामो
वैद्या हॉस्पीटल इमारत.
नगरपालिका बाजारा मुखार,
पणजी
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ - २२२५३२०
person_ic
ईमेल
reg[hyphen]tribunal[dot]goa[at]gov[dot]in
Name/Designation
श्रीमती. ज्योती सातर्डेकर
निबंधक / सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
वैद्य हॉस्पिटल बिल्डिंग ,
मुन्सिपाल मार्केटच्या मुखार,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५३२०
Name/Designation
मुख्य लिपीक
सहाय्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
वैद्य हॉस्पिटल बिल्डिंग ,
मुन्सिपाल मार्केटच्या मुखार,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५३२०

For more details : Right To Information New Link