Top

प्रशासकीय लवादा विशीं

1 जुलै 1918 दीसा डिक्री क्रमांक 4627 द्वारा स्थापन केल्ले आनी उपरांत गोवा, दमण आनी दिव ट्रायब्युनल कायदो 1965 द्वारा पुनर्घटीत केल्ले पुराय गोंय अधिकारक्षेत्र आशिल्ले प्रशासकीय लवादाची न्यायालयीन सेवेंत म्हत्वाची भुमीका आसा. रिफोर्मा एडमिनीस्ट्रेटीव अल्ट्रामरीन, देवस्थान रेगुलेशन (रेगुलामेंतो दास माझनीस), कम्युनीदाद संहिता (लॅजिस्लेटीव डिप्लोमा क्रमांक 2070 तारीक 15-04-1961), नगरपालिका कायदो, विक्री कर कायदो, भाडें नियंत्रण कायदो, मुंडकार कायदो अश्या वेगवेगळ्या नव्या आनी पोन्न्या थळाव्या कायद्या आनी नेमां खाला प्रशासकीय लवादाकडेन मूळ, आव्हानात्मक आनी तपासणी अधिकारक्षेत्र आसा.

प्रशासकीय लवाद ह्या नव्या वा पोन्न्या कायदे आनी नेमाखाला वा त्या वेळार चालीक लायिल्ल्या हेर खंयच्याय कायद्या खाला आपली कर्तव्यां पार घालत कार्य करता. 1995 मेरेन प्रशासकीय लवादांत अध्यक्ष आनी वांगडी हांचो आसपाव आशिल्लो. 1996 वर्सां लवादाची पुनर्घटना जावन केशी बेगीन निकालांत काडपाक फकत अध्यक्षाची नेमणुक केली. मुखार गोंय प्रशासकीय लवाद (दुरूस्ती) कायदो 2001 च्या अंतर्गत प्रशासकीय लवादाचेर एक अध्यक्ष आनी एक अतिरीक्त अध्यक्षाची नेमणुक केली. ह्या दोगय क्लास अ अधिकाऱ्यांची नेमणुक राज्य सरकार गोंय राज्य अधिकारक्षेत्र आशिल्ल्या उच्च न्यायालयाचो सल्लो घेवन करतले. अध्यक्ष आनी अतिरीक्त अध्यक्षा कडेन लवादा मुखार दाखल केल्ल्या केसींचेर समवर्ती तशेंच सम-अधिकार आसतले. प्रशासकीय लवादाचो अध्यक्ष सहकारी समिती लवादाचो अध्यक्ष आनी नगरपालिका आव्हान लवाद तशेंच महाविद्यालय लवादाचो देखरेख अधिकारी म्हणून काम पळयतलो. लवादामुखार दाखल केल्ल्या खंयचोय अर्ज, याचिका, आव्हान वा हेर प्रकरणांतले मूळ, आव्हानात्मक तशेंच तपासणी अधिकारक्षेत्र हाताळटना लवादाकडेन 1908च्या नागरी प्रक्रिया संहिता (1908चो केंद्रीय कायदो 5) खाला नागरी न्यायालयाकडेन आशिल्ले समान अधिकार आसतले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री उल्हास रायकर
अध्यक्ष, प्रशासकीय लवाद
person_ic
नामो
वैद्या हॉस्पीटल इमारत.
नगरपालिका बाजारा मुखार,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२१९७४
०८३२ २२२५३२०
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२१९७३
person_ic
ईमेल

For more details : Right To Information New Link

apio_img
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी/
प्रमुख लिपिक


address
वैद्य हॉस्पिटल बिल्डिंग ,
मुन्सिपाल मार्केटच्या समोर,
पणजी, गोवा -403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2421974
+91 832 2225320
pio_fax_icon
+91 832 2421973
apio_img
सार्वजनिक माहिती अधिकारी/
निबंधक


address
वैद्य हॉस्पिटल बिल्डिंग ,
मुन्सिपाल मार्केटच्या समोर,
पणजी, गोवा -403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2421974
+91 832 2225320
pio_fax_icon
+91 832 2421973
apio_img
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / अध्यक्ष


address
वैद्य हॉस्पिटल बिल्डिंग ,
मुन्सिपाल मार्केटच्या समोर,
पणजी, गोवा -403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2421974
+91 832 2225320
pio_fax_icon
+91 832 2421973

For more details : Right To Information New Link

For more details : Department website for Administrative Tribunal

For more details : Department website for Administrative Tribunal