Top

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें देशांतले सगळ्यांत पोन्ने जावन आसा. २५ फेब्रुवारी १५९५ दिसा तोर्री दो तोंबो दो इस्तादो दा इंडिया ह्या नांवान इतिहासकार दियोगो दो कुत्हो हांणी ते स्थापन केल्ले जे ताचे पयले नोंदणी अधिकारी आशिल्ले. सगळ्यांत पोन्नो पोर्तुगीज दस्तावेज १४९८ वर्साचो आसा. सद्या गोंय पुराभिलेखसंग्रहाची नियुक्ती पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र नांवान केल्ली आसा आनी श्री. एम. एल. डिचोलकार ताचे संचालक आसात.

हांगा मेळपी सेवा

युरोपाचो आशियात आनी आफ्रिकेंत विस्तार खास करूंन पोर्तुगेजांच्या भारतावेल्या समुद्री साम्राज्याचोन(१५१०-१९६१) उदय, हार आनी विनाश आनी आशिया आनी आफ्रिकेन युरोपियनांक थंयच्यान धांवडावपाचे केल्ल्या यत्नां संबदच्या इतिहासाचे स्रोत साहित्य हांगा आसा. ते शिवाय, गांवच्या समाजाविशीं नोंदी, गोंयच्या मुक्ती झुजाच्या बऱ्याचश्या म्हायतीचो संग्रह, बाप्तीझमाच्यो नोंदी, जल्म आनी मरणाच्यो नोंदी, विलेख आनी इत्सापत्रांच्यो नोंदी तशेंच गोंयच्या चर्चीं विशीं कांय म्हत्वाच्यो नोंदी हांगा आसात.

चडश्यो नोंदी पोर्तुगीज आनी मराठी (मोडी) भासांतल्यान आसा जाल्यार कांय कागदपत्रां संस्कृत, पर्शियन, इंग्लीश, फ्रँच आनी वायटमीज भासांतल्यानय आसात. कांय कानडी नोंदी आसात ज्यो गोंयकानडी लिपयेंत आसात मात तांची भास मराठी आसा. 300 वर्सां पयली बरयिल्ल्या कांय स्वाहिली पत्रांचो संग्रह आसा जो स्वाहिली लेखनांतलो आता मेरेन सांपडील्लो सगळ्यांत आदलो संग्रह मानतात.

भेट दिवपाची वेळ

पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें सोमार ते शुक्रार सगळ्या कामाच्या दिसांनी सकाळी ९.३० ते दनपारां १.१५ आनी दनपारां २.०० ते सांजे ५.४५ वरां मेरेन उक्तें आसा. मात नोंदी तपासपाचो वेळ सकाळी ९.४५ ते दनपारां १२.४५ आनी दनपारां २.१५ ते सांजे ४.०० वरां मेरेनचो आसा.

भौसान करपाच्यो गजाली.

पुराभिलेखसंग्रह वापरपाखातीर विद्वान/भौसान आपले नांव अभ्यागत पुस्तिकेंत बरोवप गरजेचें तशेंच येवकार कक्षांत प्रवेश चिटारो भरूंन दिवप गरजेचे.

येवकार कक्षांत आपले सामान दाखल केले उपरांत विद्वान वा भौसान नोंदी सोदपाक वा तपासपाक अभिलेखाध्यक्षाकडेन (सामान्य) संपर्क सादचो वा वाचनालयाचो संदर्भाखातीर वापर करपाक ग्रंथपालाकडेन संपर्क सादचो.

खात्याची प्रकाशनां विकत घेवंक सोदपी विद्वान वा भौसान अभिलेखाध्यक्ष (प्रकाशना) हांकां संपर्क सादचो.

कसलीय अडचण आसली जाल्यार विद्वान वा भौसान संचालकाकडेन संपर्क सादचो.

भौशीक कागाळी

कांय फावट आमची सेवा तुमच्या अपेक्षेक पात्र थारची ना, अश्या वेळार उपकार करूंन फांटीफुडे जायनासता तुमची कागाळ नोंद करची. आमकां तुमकां बरी सेवा दिवंक ताची मदत जातली.

दर एका कागाळीक फावो तो न्याय मेळटलो.

तुमच्यो खऱ्यो कागाळी नोंद केल्ल्या दिसापासून १० दिसांभीतर सोडोवपाचे उतर आमी दितात.

सुचोवण्यो/कागाळ बॉक्स दवरिल्ली आसा.

श्री मनोहर एल. डिचोलकार हे भौशीक कागाळ अधिकारी आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
ब्लॉसम मेढेरा
संचालक, पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें
person_ic
नामो
राभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खातें,
औरेम रोड, मळा
पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६६९२
०८३२ २४३५३२१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३५३२१

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्रीमती ब्लॉसम मेडेरा
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खाते
औरेम रोड, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६६९२
Profile Pic
श्री. वासू एम. उसपकर
सार्वजनिक म्हायती अधिकारी - आर्काइव्हिस्ट (व्यवस्थापन)


address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खाते
औरेम रोड, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६६९२
Profile Pic
श्री. राजीव पी कुडके
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी - सहाय्यक प्रोग्रामिंग अधिकारी


address
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खाते
औरेम रोड, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६६९२

For more details : Right To Information New Link

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात