Top

शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी )

हें खाते खंयच्याय राज्यांत खूब म्हत्वाचें आसा. ते राज्यांतले सगळे चारूय पांवडे सांबाळटा. तळागळाच्या पांवड्यार, तालुका पांवडो, उपविभागीय पांवडो आनी जिल्लो पांवड्यार सेवा दिवपाचें हे पांवडे आसात. जल्म दाखलो, मरण दाखलो, रहिवासी दाखले दिवप, कर एकठांय करप, वेव्हार कर एकठांय करप, रहिवासी पुरावो दाखलो आनी सुचना फलक एकठांय करप आदि सारकिल्यो सेवा दितात. गोंयच्या जिल्ल्यांनी पीआरआय सुरळीतपणान कार्य करपाखातीर पालिका जबाबदार आसा. गोंय जिल्ल्यांतल्या बीडीओंचे कामकाजाचेर पुरायपणान निरिक्षण आनी नियंत्रण तशेंच जिल्ल्यांतल्या सगळ्या पालिकांचेर प्रशासकी नियंत्रण आनी निरिक्षण ते दवरता. उदकालोट कार्य आनी हेर कामां चालीक लावपाखातीर पालिकेची म्हत्वाची भुमिका आसा. येवजण थळाव्या लोकांमेरेन वा गांवकारामेरेन पावोवपाखातीर पालिकेची सक्रिय भुमिका आसतली आनी ताका लागून लोकांचो सहभाग वाडटलो.

गोंय राज्याचे पालिका प्रशासन बदद्ल माहिती खातर : हांगा क्लिक करा

 

रीअर इस्टेट नियामक प्राधिकरण : हांगा क्लिक करा

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ तारिक थॉमस, आयएएस
संचालक
person_ic
नामो
शार उदरगत / पालिका प्रशासन संचालनालय,
पयलो माळो , डेम्पो टॉवर्स,
ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३८७०८
२४३८६४०
person_ic
फॅक्स
०८३२ - २४३८७०८
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic[dot]in

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

आर्थिक सर्वेक्षण २०१९-२० महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय
English (252 KB) download
पदाखातर भरती
English (200 KB) download
परिशिष्ट – ए (कनिष्ठ स्टेनोग्राफर पदाखातर अर्ज)
English (200 KB) download
परिशिष्ट – बी (एलडीसी पदाखातर अर्ज)
English (200 KB) download
परिशिष्ट – सी (एमटीएस पदाखातर अर्ज)
English (200 KB) download
परिशिष्ट – डी (पोस्ट आनी हँड डिलिव्हरीद्वारे प्राप्त एलडीसी पदाखातर अर्ज)
English (200 KB) download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
फिलोमेना एल.क्रूझ रॉड्रिग्ज
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पयलो माळो , धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०
Name/Designation
क्लेन माडेयरा
अतिरिक्त संचालक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पयलो माळो , धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८/०८३२-२४३८६४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०
Name/Designation
डॉ तारिक थॉमस, आयएएस
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पयलो माळो,धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८/०८३२-२४३८६४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०

For more details : Right To Information New Link