Top

पालिका प्रशासन संचालनालया विशी

हें खाते खंयच्याय राज्यांत खूब म्हत्वाचें आसा. ते राज्यांतले सगळे चारूय पांवडे सांबाळटा. तळागळाच्या पांवड्यार, तालुका पांवडो, उपविभागीय पांवडो आनी जिल्लो पांवड्यार सेवा दिवपाचें हे पांवडे आसात. जल्म दाखलो, मरण दाखलो, रहिवासी दाखले दिवप, कर एकठांय करप, वेव्हार कर एकठांय करप, रहिवासी पुरावो दाखलो आनी सुचना फलक एकठांय करप आदि सारकिल्यो सेवा दितात. गोंयच्या जिल्ल्यांनी पीआरआय सुरळीतपणान कार्य करपाखातीर पालिका जबाबदार आसा. गोंय जिल्ल्यांतल्या बीडीओंचे कामकाजाचेर पुरायपणान निरिक्षण आनी नियंत्रण तशेंच जिल्ल्यांतल्या सगळ्या पालिकांचेर प्रशासकी नियंत्रण आनी निरिक्षण ते दवरता. उदकालोट कार्य आनी हेर कामां चालीक लावपाखातीर पालिकेची म्हत्वाची भुमिका आसा. येवजण थळाव्या लोकांमेरेन वा गांवकारामेरेन पावोवपाखातीर पालिकेची सक्रिय भुमिका आसतली आनी ताका लागून लोकांचो सहभाग वाडटलो.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
Shri Venancio Furtado
Director,Directorate of Municiple Administration
person_ic
नामो
पालिका प्रशासन संचालनालय,
ग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+91 832 2427708
+91 832 2225609
person_ic
फॅक्स
+91 832 2225690
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्रीमती. उर्सुला परेरा
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पयलो माळो , धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८/२४३८६४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०
Profile Pic
श्री रमेश पी नाईक
अतिरिक्त संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पयलो माळो , धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८/०८३२-२४३८६४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०
Profile Pic
डॉ तारिक थॉमस, आयएएस
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पयलो माळो,धेंपो टॉवर्स,
पाटो प्लाझा,
पणजी-गोयं .
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३८७०८/०८३२-२४३८६४०
pio_fax_icon
०८३२-२४३८५९०

For more details : Right To Information New Link