Top

पंचायती विशी

राज्य पंचायत राज मंत्रालयाचे पंचायत राज मंत्रालय मुखेलपण सांबाळटा. सचीव (पंचायत) पंचायत खात्याचो प्रशासकी मुखेली आसता. पंचायतीचो संचालक खात्याचो मुखेली आसता आनी गोंय सरकाराचो तो पद सिध्द जोड सचीव जाता. पंचायत संचालकाक दोन पंचायत अतिरिक्त संचालक आदार दितात. गोंय पंचायत राज कायदो, १९९४  जावचे पयली, गोंयच्या पीआरआयचे नियंत्रण आनी निरिक्षण जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले. आताच्या कायद्या खाला, वेगळे पंचायत संचालनालय घडयला आनी पंचायती राज संबंदीचे सगळे अधिकार जे जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले, ते आतां संचालकाक दिला. पंचायतींच्या उप संचालक आनी गट विकास अधिकाऱ्या वरवीं पंचायतीचो संचालक पंचायतींचेर पुरायपणान नियंत्रण आनी निरिक्षण दवरता. उत्तर गोंय जिल्लो आनी दक्षिण गोंय जिल्ले अशें दोन पंचायत उप संचालक आसात. गट विकास अधिकाऱ्यांचो अधिकार क्षेत्र तांचा गटांनी येता आनी तालुका मुख्यालयांत तांचे कार्यालय आसतले. उत्तर गोंयांत स गट आनी दक्षिण गोंयांत पांच गट आसात. प्रत्येक गटाचे मुखेलपण गट विकास अधिकारी करता आनी ताका विस्तार अधिकारी आनी हेर प्रशासकी कर्मचारी आदार दितात.

ताका लागून पंचायत संचालनालय पंचायती, गट विकास अधिकारी, पंचायत उप संचालकांचे कार्यालय आनी जिल्ला पंचायतींचे पुराय प्रशासन पळयता. थोडक्यात म्हळ्यार पंचायत संचालनालय गोंय पंचायत राज कायदो, १९९४  आनी ताच्या अंतर्गत केल्ले नेम परिणामकारक रितीन चालीक लावपा खातीर जापसालदार आसा. पंचायत संचालक खात्याचो मुखेली म्हूण काम सांबाळटा आनी तो गोंय सरकाराक पद सिध्द जोड सचीव जाता आनी ताका राज्य पांवड्यार पंचायतींचे अतिरिक्त संचायक आदार दितात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. सिध्दी हळर्णकर
संचालक, पंचायत संचालनालय
person_ic
नामो
५ वा मजला, मायल्स हाय कॉर्पोरेट हब, पट्टो, पणजी - गोंय – ४०३००१

person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४३२८२६
०८३२ २२२२५८६
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२२८६३
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]panc[dot]goa[at]nic[dot]in