Top

पंचायती विशी

राज्य पंचायत राज मंत्रालयाचे पंचायत राज मंत्रालय मुखेलपण सांबाळटा. सचीव (पंचायत) पंचायत खात्याचो प्रशासकी मुखेली आसता. पंचायतीचो संचालक खात्याचो मुखेली आसता आनी गोंय सरकाराचो तो पद सिध्द जोड सचीव जाता. पंचायत संचालकाक दोन पंचायत अतिरिक्त संचालक आदार दितात. गोंय पंचायत राज कायदो, 1994 जावचे पयली, गोंयच्या पीआरआयचे नियंत्रण आनी निरिक्षण जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले. आताच्या कायद्या खाला, वेगळे पंचायत संचालनालय घडयला आनी पंचायती राज संबंदीचे सगळे अधिकार जे जिल्लोधिकाऱ्यां कडेन आसले, ते आतां संचालकाक दिला. पंचायतींच्या उप संचालक आनी गट विकास अधिकाऱ्या वरवीं पंचायतीचो संचालक पंचायतींचेर पुरायपणान नियंत्रण आनी निरिक्षण दवरता. उत्तर गोंय जिल्लो आनी दक्षिण गोंय जिल्ले अशें दोन पंचायत उप संचालक आसात. गट विकास अधिकाऱ्यांचो अधिकार क्षेत्र तांचा गटांनी येता आनी तालुका मुख्यालयांत तांचे कार्यालय आसतले. उत्तर गोंयांत स गट आनी दक्षिण गोंयांत पांच गट आसात. प्रत्येक गटाचे मुखेलपण गट विकास अधिकारी करता आनी ताका विस्तार अधिकारी आनी हेर प्रशासकी कर्मचारी आदार दितात.

ताका लागून पंचायत संचालनालय पंचायती, गट विकास अधिकारी, पंचायत उप संचालकांचे कार्यालय आनी जिल्ला पंचायतींचे पुराय प्रशासन पळयता. थोडक्यात म्हळ्यार पंचायत संचालनालय गोंय पंचायत राज कायदो, 1994 आनी ताच्या अंतर्गत केल्ले नेम परिणामकारक रितीन चालीक लावपा खातीर जापसालदार आसा. पंचायत संचालक खात्याचो मुखेली म्हूण काम सांबाळटा आनी तो गोंय सरकाराक पद सिध्द जोड सचीव जाता आनी ताका राज्य पांवड्यार पंचायतींचे अतिरिक्त संचायक आदार दितात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री गुरुदास पिळर्णकर
संचालक, पंचायत संचालनालय
person_ic
नामो
जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट,
पणजी, तिसवाडी, गोंय – ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३२८२६
+९१ ८३२ २२२२५८६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२२८६३
person_ic
ईमेल
Birth Certificate Form
English (74 KB) download
Death Certificate Form
English (82 KB) download
Caste Certificate Form
English (6 KB) download
Income Certificate Form
English (59 KB) download
Profile Pic
श्रीमती. सिध्दी हळर्णकर
अतिरिक्त संचालक पंचायत-I (उत्तर )


address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो,
तिसरी लिफ्ट, पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२५८६
९४२३३२४१४०
Profile Pic
श्रीमती. फ्लोरिना कोलाको
पंचायतीचे अतिरिक्त संचालक -II(दक्षिण )


address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो,
तिसरी लिफ्ट, पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२५८६
९८२२१३०४७७
Profile Pic
कु. फिओना ऑड्रे कार्डोजो
उपसंचालक (उत्त्तर)-भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो,
तिसरी लिफ्ट, पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२५८६
२४३२५५०
Profile Pic
श्री. राजू देसाई
उपसंचालक (दक्षिण)-भौशीक म्हायती अधिकारी


address
माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्स,
मडगांव ,सालसेत,गोंय

contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७९४२७४
९९२३८५२४०७
Profile Pic
श्रीमती. नेहा बांदेकर
कार्यालय अधीक्षक (उत्त्तर )
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
जुन्त्ता घर , तिसरो माळो,
तिसरी लिफ्ट, पणजी,
तिसवाडी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
७७९८१०५२०७
Profile Pic
श्री. पांडुरंग ताळगावकर
कार्यालय अधीक्षक (दक्षिण)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्स,
मडगांव ,सालसेत,गोंय
contact details
pio_contact_icon
७७९८०९६३२२

For more details :Right To Information New Link