Government of Goa | न्हंय येरादारी संचालनालयाविशीं म्हायती
Top

न्हंय येरादारी संचालनालयाविशीं म्हायती

बेती आशिल्ले न्हंय येरादारी खाते, राज्यांत मुखेलपणान गोंयच्या भितरल्या वाठारांत, जुंव्यांचेर रावपी आनी न्हंयच्या पलतडी रावपी आनी रस्तो आनी पुलान जोडूंक नाशिल्ल्या वाठारांतल्या, प्रवाशी आनी वाहनांखातीर, न्हंयत फेरीची सेवा दिता. हे खाते बंदर कप्तानाच्या फुडारपणाखाला चलता, ताका प्रशासकीय आनी लेखा अधिकारी, पालवी लेखा अधिकारी, वरीश्ठ म्हानिरिक्षक (कार्यशाळा/ येरादारी) आनी कार्यशाळा म्हानिरिक्षक मजत करता. खात्याची बेती वाठारांत सुसज्ज समुद्री कार्यशाळा आसा. खात्याच्या बोटींच्या ल्हान आनी व्हड दुरुस्तीच्या कामांखातीर लागपी गरजेचें साधन सुविधा ह्या कार्यशाळेंत आसात.

भौशीक सेवा दिवप हे खात्याचे मुखेल काम. खाते जुव्यांचेर रावपी आनी न्हंय पलतडी रावपी लोकांखातीर फेरी सेवा दिता. सद्याक १ लाउंच आनी ३७ फेरीबोटी मेळून ३८ बोटींच्या क्षमतेसयत, गोंय राज्यांतल्या १९ मार्गांचेर सेवा दिता. खाते १/४/२००० सावन वाहनांशिवाय वचपी प्रवाश्यांक मोफत फेरी सेवा, आनी १/१/२००६ सावन फेरयेतल्यान वचपी दुचाकींक फुकट फेरी सेवा दिता आनी कमी वजनाच्या आनी अवजड वाहनांकडल्यान कमीत कमी टोल घेता.

गोंयांत भितरल्या वाठारांनी पुराय वर्स चलपी, उदकांच्या मार्गाचे जाळे आसा. तातूंत मांडवी, झुआरी, साळ, तेरेखोल आनी शापोरा न्हंय म्हत्वाच्यो. खण उद्देग हो गोंयच्या अर्थवेवस्थेतलो मुखेल उद्देग. गोंयच्या भितरल्या वाठारांतल्यान, मुरगांव बंदरामेरेन, ह्या न्हंयांचो वापर जड आनी मोठ्या प्रमाणान मीनाची येरादारीखातीर करतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
कप्तान जेम्स ब्रागांझा
बंदर कप्तान, न्हंय येरादारी खाते
person_ic
नामो
न्हंय येरादारी खाते
बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार,
बार्देज - गोंय ४०३१०१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१०७९०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१४४८५
person_ic
ईमेल
navigationriver[at]yahoo[dot]in
Organisational pattern of staff on Directorate of Navigation
English (3.9 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
वरिष्ठ अधीक्षक (कार्यशाळा / येरादारी)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बंदर कप्तान खातें,
न्हंय येरादारी खाते
बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार,
बार्देज - गोंय ४०३१०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१५२८०
+९१ ८३२ २४१७७१०
Profile Pic
प्रशासकीय आनी लेखाअधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
बंदर कप्तान खातें,
न्हंय येरादारी खाते
बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार,
बार्देज - गोंय ४०३१०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७९०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१४४८५
Profile Pic
बंदर कप्तान
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
बंदर कप्तान खातें,
न्हंय येरादारी खाते
बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार,
बार्देज - गोंय ४०३१०१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७९०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१४४८५

For more details :Right To Information New Link