Top

नोंदणी आनी नोटरी विशीं

नोंदणी खात्याची दरेक तालुक्यात एक अशी १२ नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार कार्यालया आसात आनी राज्य नोंदणी आनी नोटरी प्रमुख कार्यालय पणजीं आसा; तशेंच उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत दोन जिल्लो रजिस्ट्राराची कार्यालया आसात; लग्न, दत्तक घेवप, संमतीपत्र , वैयक्तीक करार, प्रोपर्टी वेव्हार, फर्म, मृत्यूपत्र, वारसदार, सोसायटी, नोटरी आनी नागरीकांचे हेर वैयक्तीक करार, दाखले, प्रमाणपत्रांचो वेव्हार हे खाते पळयता.

वेव्हारांचो अधिकृत विशय हाताळपाचे मुखेल काम खाते करता, तशेंच हे दस्तावेज तयार करून आनी सांबाळून तांच्यो अधिकृत प्रमाणपत्रीत प्रती करून फुडाराखातीर सांबाळपाचेय काम खात्याखाला येता.

खात्याच्या कांय कामाचो भाग गोंयकारांच्या वैयक्तीक कायद्याकडे संबंधीत आसा, ताचो गोंयकडे विशमता दवरपी आसून, जी प्रकरणां गोंयाभायर उच्च न्यायालय वा प्राथमीक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रांत येतात, रजिस्ट्राराक वारसदरार वा मृत्यूपत्रां सारकील्या कामांखातीर, जाये ते प्रकरणांनी न्यायालयीन अधिकारणीकडल्यान अधिकृत मान्यताय घेवची पडटा, ही प्रकरणां खात्याचे अधिकारी पळयतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पराग नागोर्सेकर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुख, नोंदणी खाते
person_ic
नामो
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय
श्रमशक्ती भवन, सातवो माळो,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७१३६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७१३३
person_ic
ईमेल
srhns[hyphen]rd[dot]goa[at]nic[dot]in