Top

नोंदणी आनी नोटरी विशीं

नोंदणी खात्याची दरेक तालुक्यात एक अशी १२ नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार कार्यालया आसात आनी राज्य नोंदणी आनी नोटरी प्रमुख कार्यालय पणजीं आसा; तशेंच उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत दोन जिल्लो रजिस्ट्राराची कार्यालया आसात; लग्न, दत्तक घेवप, संमतीपत्र , वैयक्तीक करार, प्रोपर्टी वेव्हार, फर्म, मृत्यूपत्र, वारसदार, सोसायटी, नोटरी आनी नागरीकांचे हेर वैयक्तीक करार, दाखले, प्रमाणपत्रांचो वेव्हार हे खाते पळयता.

वेव्हारांचो अधिकृत विशय हाताळपाचे मुखेल काम खाते करता, तशेंच हे दस्तावेज तयार करून आनी सांबाळून तांच्यो अधिकृत प्रमाणपत्रीत प्रती करून फुडाराखातीर सांबाळपाचेय काम खात्याखाला येता.

खात्याच्या कांय कामाचो भाग गोंयकारांच्या वैयक्तीक कायद्याकडे संबंधीत आसा, ताचो गोंयकडे विशमता दवरपी आसून, जी प्रकरणां गोंयाभायर उच्च न्यायालय वा प्राथमीक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रांत येतात, रजिस्ट्राराक वारसदरार वा मृत्यूपत्रां सारकील्या कामांखातीर, जाये ते प्रकरणांनी न्यायालयीन अधिकारणीकडल्यान अधिकृत मान्यताय घेवची पडटा, ही प्रकरणां खात्याचे अधिकारी पळयतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री ब्रिजेश मणेरकर
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुख, नोंदणी खाते
person_ic
नामो
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय
श्रमशक्ती भवन, सातवो माळो,
पाटो, पणजी,
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७१३६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७१३३
नोटरी पदाच्या नेमणुकेखातर परतून थारायल्ल्यो तारखो
English (1,915 KB) download
नोटरी खातर उमेदवारांची वळेरी
English (160 MB) download
दस्तऐवजांच्या नोंदनिखातर मॉडेल डीड्स आनी प्रक्रिया आनी कागदपत्रांची विस्तृत यादी
English (102 KB) download

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्रीमती. शुभा एच. देसाई
भौशीक म्हायती अधिकारी
नागरी नोंदणी आनी सब रजिस्ट्रार (मुखेल कार्यालय)


address
राज्य नोंदणी आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय
श्रमशक्ती भवन, ७ वो माळो,
पाटो, पणजी - गोंय ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७१३६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७१३३
Profile Pic
श्री ब्रिजेश मणेरकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण
राज्य नोंदणी आनी नोटरी कार्यालयाचे मुखेली


address
राज्य नोंदणी आनी नोटरी सेवेचो प्रमुखाचे मुख्य कार्यालय
श्रमशक्ती भवन, ७ वो माळो,
पाटो, पणजी - गोंय ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७१३६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७१३३

For more details :Right To Information New Link