Top

नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं

नियोजन,सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन संचालनालय गोंय राज्याच्या समाजीक अर्थीक म्हायती सामुग्रीचें संग्रहण, संकलन, तकटेकरण आनी प्रकाशनाचो वावर करता. राष्ट्रीय आनी राज्यस्थरीय नियोजन प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून ताणें वेगवेगळ्या तरेचीं सर्वेक्षणां केल्यांत. सरकारांतल्यो निर्णय घेवपी अभिकारिणी ह्या विभागान केल्ले वावराचो वापर करता.

नियोजन प्रभाग पांच वर्सांचें आनी वर्सुकी नियोजन आंखूंक आनी राज्याच्या नियोजन मंडळाक आनी ताचे सकल नेमिल्ले उप-समितीक मदत करूंक जापसालदार आसा. नियोजन आनी निर्णय घेवंक लागतली म्हायती एकठांय करप, संकलन करप आनी पातालावप हे सांख्यिकी प्रभागाचो उद्देश. सरकारान हातांत घेतिल्ल्यो चालू तशेंच सोंपिल्ल्यो कार्यावळी /प्रकल्प /येवजण्यो हांच्या मोलावणे कडेन मोलावणी प्रभाग संबंधीत आसा. मोलावणे वांगडा नियोजऩ कार्यावळी /येवजण्यो हांचेर नियमीत देखरेख दवरप हेंय ह्या प्रभागा कडच्यान करप जाता.रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स ऍण्ड डेथ्स ऍक्ट १९६९ ची प्रभावी अंमलबजावणी जावचे खातीर संचालनालय जल्म आनी मरणाचें मुखेल निबंधक कार्यालय कशेंय काम करता.

नियोजन सांख्यिकी आनी मोलांकन संचालक जल्म आनी मरणाचो मुखेल निबंधक म्हण पदनामीत जाल्लो आसा. बर्थ्स ऍण्ड डेथ्स (आरबीडी) ऍक्ट, १९६९ च्या तजवीजेची अंमलबजावणी खातीर तो मुखेल कार्यकारी अधिकारी कसो काम करता. जल्म आनी मरणाचे नोंदीची प्रभावी प्रणाली सांबाळून दवरूंक उचीत सूचना दिवप, समन्वय साधप, राज्यांतलें नोंदीकरणाचें काम एकवटावप आनी पर्यवेक्षीत करप हाका तो जापसालदार आसा.

नियोजन, सांख्यिकी आनी मोलांकन संचालनालय (डीपीएसई) त तीन प्रभाग आस्पावतात. ते म्हळ्यार, नियोजन, सांख्यिकी आनी मोलांकन.

नियोजन प्रभाग पांच वर्सांचो आराखडो आनी वर्सुकी आराखडो आंखूक आनी राज्य नियोजन मंडळ नी ताच्यो उप-समित्यो हांकां मदत करूंक जापसालदार आसा. सांख्यिकी प्रभाग नियोजन आनी निर्णय प्रक्रिये खातीर संग्रह, संकलन आनी म्हयतीचें पृथक्करण करूंक जापसालदार आसा.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . य दुर्गा प्रसाद
संचालक
person_ic
नामो
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२-२४१७४३९ /३७ /३५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२-२४१७४४३
२४१७४३७
person_ic
ईमेल
planning[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic[dot]in

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Name/Designation
डॉ वाय. दुर्गा प्रसाद
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
dir[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१७४४३/४५
Name/Designation
श्री विजय बी सक्सेना
भौशीक म्हायती अधिकारी -I
सहसंचालक(आरबीडी)


address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
jtdir2[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१७४३६
Name/Designation
श्री विकास टी. कुंडईकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी -I
संशोधन सहाय्यक


address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
rbd2[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१७४४२
pio_fax_icon
०८३२-२४१७४४३
Name/Designation
कु.न्यूमनी एम. रॉड्रिग्ज
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी-II
सांख्यिकी अधिकारी


address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
cord[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic
[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१७४३७
pio_fax_icon
०८३२-२४१७४३७
Name/Designation
श्री टोलेंटिनो टी. फुर्ताडो
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
सांख्यिकी अधिकारी


address
पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन,
पुंडलिक देवस्थानालागी,
पुंडलिक नगर,
आल्त,पर्वरी,गोंय- ४०३५२१
contact details
pio_email_icon
planning[hyphen]dpse[dot]goa[at]
nic[dot]in
pio_contact_icon
०८३२-२४१७४३८
pio_fax_icon
०८३२-२४१७४३७

For More Details : Right To Information New Link