Top

दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

दक्षिण गोंय नियोजन प्राधिकरण ही शार आनी नगर नियोजन मंडळाच्या मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केल्ली एक वैधानीक संस्था आसा आनी प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां शार आनी नगर नियोजन कायदो, १९७४ अंतर्गत निर्दिश्ट केल्ल्याप्रमाण आसात.

नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां आनी बळगें फुडलें तयार करप हीं आसात:

  1. एक अस्तित्वांतल्या भुंय वापराचो नकाशो;
  2. एक रुपरेशा उदरगत आराखडो;
  3. एक व्यापक उदरगत आराखडो;
  4. ताच्या क्षेत्रांतल्या जमनेचो वापर निर्देशीत करप;
  5. उदरगतीच्यो येवजणी आनी तांच्या अंमलबजावणीची जापसालदारकी स्विकारप;
  6. कलम ४४,५२,५३हांचे अंतर्गतची उदरगत आनी शार आनी नगर नियोजन कायद्याच्या प्रावधानांप्रमाणचे हेर मामले हांचे नियमन करप;
  7. नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण (उदरगत आराखडो) नेमांप्रमाण उदरगत परवानगी जारी करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विलफ्रेड डीसा
अध्यक्ष, एस.जी.पी.डी.ए
person_ic
नामो
चौथो माळो,
डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड,
एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे,
मडगांव - गोंय .
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२७३१७८१

एमटीएस पोस्ट खातर  लेखी चाचणी पुनर्निर्देशित
English (60.6 KB) download
एमटीएस पोस्ट खातर  लेखी चाचणी पुनर्निर्देशित
English (60.7 KB) download
लेखी परीक्षेखातर  सुचना
English (622 KB) download
एलडीसी आनी  एमटीएस खातर अभ्यासक्रम
English (25 KB) download
कलम ४४ अंतर्गत फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्ट परवानगी
English (562 KB) download
कलम १७ ए अंतर्गत फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्ट परमिसन ऑर्डर
English (492 KB) download
फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्ट पूर्ण करपाची ऑर्डर
English (476 KB) download
मडगांव
English (10 MB) download
फोंडा
English (5 MB) download

For More Details : Right to Information

Profile Pic
श्रीमती सिमा खांडेकरपार
मुख्य लिपीक
एपीआयओ


address
चौथो माळो,
डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड,
एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे,
मडगांव - गोंय.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७३१७८१
Profile Pic
श्री पाउलो रोजारियो गोम्स
नियोजन सहाय्यक
पीआयओ


address
चौथो माळो,
डी विंग, ओसिया कमर्शियल आर्केड,
एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे,
मडगांव - गोंय .
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२७३१७८१

For more details : Right To Information New Link