Top

दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं

गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालयाची स्थापना जून १९८० वर्सा जाल्ली. राज्यातल्या दंतचिकीत्सा मळार तंत्रीक आनी वेवसायीक मनीसबळ तयार करप आनी भौसाक दंतचिकीत्सा मळार काळजी घेवपी सेवा दिवप हो ताचो मुखेल हेत आसा.

राज्यातल्या दंतचिकीत्सा मळार ही संस्था सामान्य दंत सेवे विशीं सल्लामसलत करपाखातीर अत्युच्य संस्था म्हणून वावुरता आनी १९८० वर्सा सावन राज्यांतल्या लोकांक सादारण तशीच विशीश्ट दंत सेवा दिता. ही पदवी आनी पदव्युत्तर थराचेर म्हणजेच दंतचिकीत्सेत विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपीय संस्था आसा. ही गोंय विद्यापीठाक संलग्नीत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ इदा दे नोरोन्हा दे अटाइडे
गोंय दंत चिकीत्सा म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालय,
राजीव गांधी भलायकी संकुल,
बांबोळी, गोंय-४०३२०२
person_ic
दूरध्वनी
९४२३०६०८८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५९८१६
person_ic
ईमेल
dean[hyphen]gdch[dot]goa[at]nic[dot]in