Top

दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं

गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालयाची स्थापना जून १९८० वर्सा जाल्ली. राज्यातल्या दंतचिकीत्सा मळार तंत्रीक आनी वेवसायीक मनीसबळ तयार करप आनी भौसाक दंतचिकीत्सा मळार काळजी घेवपी सेवा दिवप हो ताचो मुखेल हेत आसा.

राज्यातल्या दंतचिकीत्सा मळार ही संस्था सामान्य दंत सेवे विशीं सल्लामसलत करपाखातीर अत्युच्य संस्था म्हणून वावुरता आनी १९८० वर्सा सावन राज्यांतल्या लोकांक सादारण तशीच विशीश्ट दंत सेवा दिता. ही पदवी आनी पदव्युत्तर थराचेर म्हणजेच दंतचिकीत्सेत विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपीय संस्था आसा. ही गोंय विद्यापीठाक संलग्नीत आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ इदा दे नोरोन्हा दे अटाइडे
गोंय दंत चिकीत्सा म्हाविद्यालय
person_ic
नामो
गोंय दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी रुग्णालय,
राजीव गांधी भलायकी संकुल,
बांबोळी, गोंय-४०३२०२
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ९८९०२२५५१३
०८३२-२४५९८१२/८१३/८१४/८१५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५९८१६
निम्न श्रेणी कारकूनच्या पदाखातर २१/०२/२०२० तारखेर लेखी परीक्षा
English (2MB) download
एमटीएस पोस्ट खातर परीक्षा – दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं
English (2MB) download
X-ray technician Skill Test on 06/02/2020 – Dental College
English (630 KB) download
Written test for MTS Post- Goa Dental College & Hospital
English (630 KB) download
स्टाफ नर्सखातर  लेखी परीक्षा
English ( 154 KB) download
जायरात फुडे धुकल्ली
English ( 444 KB) download
डेंटल हायजिनिस्ट कौशल्य चाचणी फुडे धुकल्ली
English ( 546KB) download
स्टाफ नर्साच्या पदाखातर लेखी परीक्षा
English (157 KB) download
क्ष-किरण तंत्रज्ञ कौशल्य चाचणी
English (103 KB) download
डेंटल हायजिनिस्ट स्किलटेस्ट
English (66 KB) download
प्लंबर पदाच्या लेखी परिक्षेचो निकाल – दंतचिकित्सा महाविद्यालय
English (1325 KB) download
Profile Pic
श्री कार्लोस डायस
सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
गोवा दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी हॉस्पिटल,
बांबोळी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५९८१२
०८३२-२४५९८१३
०८३२-२४५९८१४
०८३२-२४५९८१५ (३२३)
pio_fax_icon
०८३२-२४५९८१६
Profile Pic
डॉ.अमिता केंकरे कामत
सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
गोवा दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी हॉस्पिटल,
बांबोळी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५९८१२/८१३/८१४/८१५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५९८१६
Profile Pic
डॉ इदा दे नोरोन्हा दे अटाइडे
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोवा दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालय आनी हॉस्पिटल,
बांबोळी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५९८१२/८१३/८१४/८१५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४५९८१६

For more details : Right To Information New Link