Top

तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं

उद्देश

गोंय राज्यांत तंत्रिकी आनी संस्थांचो प्रचार, मार्गदर्शन आनी नियमनाखातीर गोंय सरकारान १९८६ वर्सा तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय घडयले. तंत्रिकी शिक्षण संचालनालयाचें उद्देश अशें आसात –

  • तंत्रिकी आनी तंत्रज्ञ शिक्षणाच्या सगळ्या क्षेत्रांत दर्जेदार शिक्षण आनी प्रशिक्षणाखातीर तजवीज करप
  • आमचे उत्पादन प्रासंगिकता आनी परिणामकारक आसचे म्हूण उद्देगाकडेन खर संबंद तयार करप
  • समाजातल्यो गरजो पुराय करपाखातीर संघटन चालू दवरप आनी अनौपचारीक शिक्षण कार्यावळींचो प्रसार करप
  • संस्थाकडल्यान येणावळ एकठांय करपाक उर्बा दिवप आनी ताचो संस्थेच्या उदरगती खातीर वापर करप
  • उद्देजक उदरगतीचो प्रसार
  • ग्रामीण वाठारांत तंत्रिकी शिक्षणाच्या फायद्या विशी जागृताय करप आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण सोय करपाचो प्रसार करप
  • सतत कर्मचाऱ्यांच्या उदरगती खातीर सुविधा
  • राज्यांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांकडेन संबंद आनी सहयोग सुविधा
  • तंत्रिकी शिक्षणात उत्कृश्टताये खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनां कडेन सहयोग

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ विवेक कामत
संचालक
person_ic
नामो
डीटीइ इमारत,आल्त-पर्वरी, बार्देज,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१३५७१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१३५७२
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dte[dot]goa[at]nic[dot]in