Top

तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं

उद्देश

गोंय राज्यांत तंत्रिकी आनी संस्थांचो प्रचार, मार्गदर्शन आनी नियमनाखातीर गोंय सरकारान १९८६ वर्सा तंत्रिकी शिक्षण संचालनालय घडयले. तंत्रिकी शिक्षण संचालनालयाचें उद्देश अशें आसात –

 • तंत्रिकी आनी तंत्रज्ञ शिक्षणाच्या सगळ्या क्षेत्रांत दर्जेदार शिक्षण आनी प्रशिक्षणाखातीर तजवीज करप
 • आमचे उत्पादन प्रासंगिकता आनी परिणामकारक आसचे म्हूण उद्देगाकडेन खर संबंद तयार करप
 • समाजातल्यो गरजो पुराय करपाखातीर संघटन चालू दवरप आनी अनौपचारीक शिक्षण कार्यावळींचो प्रसार करप
 • संस्थाकडल्यान येणावळ एकठांय करपाक उर्बा दिवप आनी ताचो संस्थेच्या उदरगती खातीर वापर करप
 • उद्देजक उदरगतीचो प्रसार
 • ग्रामीण वाठारांत तंत्रिकी शिक्षणाच्या फायद्या विशी जागृताय करप आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण सोय करपाचो प्रसार करप
 • सतत कर्मचाऱ्यांच्या उदरगती खातीर सुविधा
 • राज्यांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांकडेन संबंद आनी सहयोग सुविधा
 • तंत्रिकी शिक्षणात उत्कृश्टताये खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनां कडेन सहयोग

मोख

 • राष्ट्रीय आनी राज्य धोरणा वरवीं नियोजन, एकत्रित पध्दतीन, सुसंगत तरेन तंत्रिकी शिक्षणाचो प्रसार आनी उदरगत करप
 • राज्यांत तंत्रिकी शिक्षणा खातीर दिर्घकाळ आनी वर्सुकी अर्थसंकल्प वांटपाची येवजण करप आनी निधीचें संस्थेंत आनी अंतर्गत योग्य तरेन वांटप आनी बरें तरेन वापर
 • डिप्लॉमा कार्यावळींक गरज आसा तशें अभ्यासक्रमाचे विकास करप आनी नियमीतपणान त्यो सुदारप
 • तंत्रिकी शिक्षणाचो दर्जो तिगोवन दवरप
 • प्रवेशाचो योग्य दर्जो दवरप आनी प्रवेशाची देखरेख करप
 • शिक्षण संसाधनाच्या उदरगतीक आधार दिवप
 • परिक्षा घेवप आनी डिप्लॉमा दिवप
 • तंत्रिकी शिक्षण पध्दती संदर्भात सरकाराच्या धोरणा विशी तंत्रिकी शिक्षण संचालनालयाच्या सगळ्या जाळवणदारा मेरेन पावोवप
 • नियमीत काळांत संस्थेच्या दर्ज्याचेर नदर दवरप आनी सुधारण उपाय घेवप
 • संस्थेच्या, राज्य तंत्रिकी शिक्षण मंडळ आनी डीटीइचें कर्मचारी भरती, बडती नेम तयार करप आनी भरतींत आदार दिवप
 • एआयसीटीइ, एमएचआरडी, एनआयटीटीटीआर, विद्यापीठा, उद्देग आनी हेर नियुक्ती संस्था आनी हेर राज्यांच्या संचालनालया कडेन सहयोग
 • शिकोवपी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आनी उदरगती खातीर आदार आनी कर्मचाऱ्यांच्या कागाळींचे निवारण करपाक सुविधा

राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या फायद्याखातीर आनी एआयसीटीइ आनी संबंदीत वेवसायांच्या मंडळांच्या (वैजकी, दंत, होमियोपथी, वास्तुशिल्पकार आनी फार्मसी आदि) नेम आनी नियमा प्रमाण प्रवेश प्रक्रिया करपाची जापसालदारकी गोंय सरकारान संचालनालयाक दिल्या. प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांचो वेळ आनी कश्ट वाटोवपाखातीर, सगळ्या वेवसायीक डिग्री आनी डिप्लॉमा पांवड्यावेल्या कार्यावळीं खातीर संचालनालयान समान प्रॉस्पॅक्टस आनी केंद्रीयकृत प्रवेशाची तजवीज राज्यातल्या वेगवेगळे तरेन केल्या. तातूंत डिग्री आनी डिप्लॉमा कार्यावळींचो आस्पाव आसा.

 

संचालनालय, गोंय राज्यांत वेवसायीक डिग्री अभ्यासक्रमाच्या पयल्या वर्सांत प्रवेश मेळोवपा खातीर गोंय कॉमन एन्ट्रंस परिक्षा (जीसीइटी) घेता आनी डिप्लॉमा आनी बी.एससी पदवी धारकांक वेवसायीक डिग्री अभ्यासक्रमाच्या थेट दुसऱ्या वर्सांत प्रवेश मेळोवपाखातीर जी2सीइटी घेता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विवेक कामत
संचालक
person_ic
नामो
डीटीइ इमारत,
आल्त-पर्वरी, बार्देज,
गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१३५७१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१३५७२
Profile Pic
श्रीमती. क्लासी मोन्तेरो
सहाय्यक सचिव (बीटीई)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी अधिकारी


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१२१४६
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२
Profile Pic
श्री प्रदिप कुसनूर
उपसंचालक (सीएडी) भौशीक म्हायती अधिकारी


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय - ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७०५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२
Profile Pic
श्री विवेक कामत
पयले अपिलीय प्राधिकरण
संचालक


address
डीटीई इमारत
आल्तो -पर्वरी,
बार्देझ, गोंय - ४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१०७०५
+९१ ८३२ २४१३५७२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२

For more details :Right To Information New Link

Form B – Issue of Eligibility Certificate
English (34 KB) download
Form C – Issue of Migration Certificate
English (33 KB) download
Form D – Issue of Transcript in favor of foreign mission or University, etc
English (33 KB) download
Form E – Issue of Provisional Passing Certificate
English (32 KB) download
Form F – Issue of Duplicate Marksheet
English (32 KB) download
Form G – Issue of Duplicate Diploma
English (39 KB) download
Citizen Charter
English (257 KB) download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात