Top

जीआयडीसीच्या विभागा विशीं

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ

गोवा दमण ऍण्ड दीव इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कोर्पोरेशन(जीडीडीआयडीसी)ची गोंय दमण आनी दीव सरकारान गोवा दमण ऍण्ड दीव इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट ऍक्ट,1965 सकल 1966 त थापणूक केली. गोंयच्या उद्देगीक मळार आनी उद्देगीक वसणुकांनी सडसडीत आनी शिस्तबद्ध रितीन जावपी अस्थापनांक सुगूर करप आनी तांकां मदत करप हें ताचें उद्दिश्ट आनी हेतू.

कोर्पोरेशनाची(म्हामंडळाची) एक म्हत्वाची म्हळ्यार उद्देगीक वसणूक घडोवप आनी उद्देगीक घटकांक विकसीत भूभाग दिवप.

ह्या उद्दिश्टांच्या फटल्यान वतनां जीडीडीआयसी (आतां गोवा आयडीसी नांव दिलां) न आतांमेरेन गोवा, दमण आनी दीवांत वीस उद्देगीक वसणुकांची थापणूक केल्या. देखीक खोर्ली, मडगांव, सांकवाळ, दमण, म्हापशां, थिवी, डिवचल, काकोडें, होंडा, बेतोड्या, काणकोण, कुंडय, दीव, तुयें, वेर्णें, कुंकळी, पिलेर्ण, मडकंय, पिसुर्लें, आनी कोलवाळ.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री एस. व्ही. नाईक
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
person_ic
नामो
प्लॉट कनं १३-ए -२,
ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय ,४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७४७०
+९१ ८३२ २४३७४७१
+९१ ८३२ २४३७४७२
+९१ ८३२ २४३७४७३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७४७८
person_ic
ईमेल
Goa IDC Annexure I
English (25 KB)  download
Goa IDC Annexure II
English (17 KB)  download

For more details : Department website for GIDC New Link

For more details : Right To Information New Link