Top

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ

गोवा दमण ऍण्ड दीव इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कोर्पोरेशन(जीडीडीआयडीसी)ची गोंय दमण आनी दीव सरकारान गोवा दमण ऍण्ड दीव इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट ऍक्ट,१९६५  सकल १९६६ त थापणूक केली. गोंयच्या उद्देगीक मळार आनी उद्देगीक वसणुकांनी सडसडीत आनी शिस्तबद्ध रितीन जावपी अस्थापनांक सुगूर करप आनी तांकां मदत करप हें ताचें उद्दिश्ट आनी हेतू.

कोर्पोरेशनाची(म्हामंडळाची) एक म्हत्वाची म्हळ्यार उद्देगीक वसणूक घडोवप आनी उद्देगीक घटकांक विकसीत भूभाग दिवप.

ह्या उद्दिश्टांच्या फटल्यान वतनां जीडीडीआयसी (आतां गोवा आयडीसी नांव दिलां) न आतांमेरेन गोवा, दमण आनी दीवांत वीस उद्देगीक वसणुकांची थापणूक केल्या. देखीक खोर्ली, मडगांव, सांकवाळ, दमण, म्हापशां, थिवी, डिवचल, काकोडें, होंडा, बेतोड्या, काणकोण, कुंडय, दीव, तुयें, वेर्णें, कुंकळी, पिलेर्ण, मडकंय, पिसुर्लें, आनी कोलवाळ.

संपूर्ण गोंयातले औद्योगिक वसाहतीच्या संपर्क करपाखातर :
हांगा क्लिक करा  New Link

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. डेरिक पी. नेटो
व्यवस्थापकीय संचालक - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी)
person_ic
नामो
प्लॉट कनं १३-ए -२,
ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय ,४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ -२४३७४७०
०८३२ - २४३७४७१
०८३२ -२४३७४७२
०८३२ -२४३७४७३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७४७८

For more details : Department website for GIDC New Link

Profile Pic
श्री जोस फ्रांससिस्को बर्रेटो
क्षेत्र व्यवस्थापक/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा आयडीसी, इस्टेट विभाग (मध्य) मध्ये आर. मडकईम ,
कुंडैम, बेथोरा,
शिरोडा,
पंचवाडी, काकोडा,
सांगुएम, मडगाव
इंडस्ट्रीट इस्टेट
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२५०)
२३१२९५३
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री जी . बी एस . प्रिओळकर
प्रादेशिक व्यवस्थापक (मुख्य कार्यालय)/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा आयडीसी, मुख्य कार्यालय, अभियांत्रिकी
विभाग, मडगाव ,
काकोडा, कुरकोलीम ,
कानाकोण , सांगुएम,
सानकोले, वेरना,
बैतूल आणि क्विटोल इंड.
संपत्ती.
इस्टेट विभाग (दक्षिण)
(दक्षिण)
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२५०)
२३१२९५३
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री रामकृष्ण ठाकूर
कनिष्ठ प्रोग्रामर
डीवाय चा होल्डिंग चार्ज जीएम (ए) / पीएसएल/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा आयडीसी, इस्टेट,
विभाग (मध्य),
आर / ओ मध्ये मडकैम '
कुंडैम, बेथोरा,
शिरोडा, काकोडा,
सांगुएम, मडगाव , दक्षता कक्ष
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री एम . एस . कैसुकर
क्षेत्र व्यवस्थापक प्रादेशिक रिकामे धारण/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा-आइ डीसी, थिवीम ,
पंचवाडी, शिरोडा,
बेथोरा,
धारबंदोरा,
contact details
pio_contact_icon
०८३२२२५७२४३
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री दामोदर चोपडेकर
कार्यालयीन सहाय्यक/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कायदेशीर सेल आणि बेदखलपणा
कम रिकव्हरी सेल,
कोल ब्लॉक, गोवा-आइ डीसी,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२१८)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री संतान द 'कोस्टा
सहाय्यक व्यवस्थापक गोवा-आइ डीसी/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोवा-आय डीसी, एसएलएओ
विभाग आणि जमीन
संपादन विभाग
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२३९)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री हेमानकुश भाटकर
सहाय्यक लेखा व्यवस्थापक/ सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय -आइ डीसी, मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२६०)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
कु मारिया एरीना परेरा
पी. ये एम .डी / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एमडी सचिवालय, गोवा-
आयडीसी. मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२३३)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्रीमती कामिनी ह. तालकर
कार्यालय व्यवस्थापक गोंय-आइ डीसी / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कार्मिक विभाग,
गोंय -आयडीसी, मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२१५)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री प्रकाश बांदोडकर
उप शार नियोजन गोंय - आइ डीसी / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
37-बी समिती, गोंय -
आयडीसी, मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२२९)
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री अलीक्सवो फ .वाझ
महावेवस्थापक/ भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय -आइ डीसी, मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोंय
(गोवा-आयडीसीची कार्यालय
गोवा कार्यक्षेत्र)
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३ (२०३) ९४२२४५६८२६
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२
Profile Pic
श्री पेरवीस ब गोम्स
मुखेल लेखाधिकारी/ पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय -आइ डीसी, मुख्य कार्यालय,
पाटो -प्लाझा, पणजी-
गोंय
(गोवा-आयडीसीची कार्यालय
गोवा कार्यक्षेत्र)
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७४७०/७३
(२५६)
९८२२१४२५२३
pio_fax_icon
०८३२-२४३७४९२

For more details : Right To Information New Link