Top

जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय

देशाच्या जनसंख्येच्या तीन चतुर्थांश जनसंख्या ग्रामीण भारतांत आसा. बरें जीणेंच्या निकशाचेर शारिरीक सुदृडता मेळोवपाक अपेशी थारपी म्हण ग्रामीण वाठारांचे वर्णन जाता. ग्रामीण गरिबीआड झुंज दिवपाखातीर ग्रामीण उदगरत मंत्रालयान, समाजातल्या सगळ्यांत निमाण्या आनी दुबळ्या घटकांमेरेन पावपाखातीर आपल्या तरेकवार कार्यावळींतल्यान तांचो रोजगार, स्वंयरोजगार वा पगारी रोजगार दिवन आनी तांच्या जिवीताक तेंको दिवपी सादन सुविधांची उदरत करपाखातीर मोहीम सुरु केल्या.

गोंया राज्यांत हे काम उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा आनी दक्षिण गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, अशें दोन डीआरडीए यंत्रणाकडे आसा. ही संस्था सरकारान एसएफडीए म्हळ्यार ल्हान शेतकार उदरगत यंत्रणाची थापणूक केली तेन्ना तयार जाली. ४ नोव्हेंबर १९८०क तेन्नाच्या ग्रामीण उदरगत यंत्रणेत बदल करून हे यंत्रणेची थापणूक केल्ली.

लोकांक लागीत लागी प्रशासकी सेवा मेळचें म्हूण ग्रामीण उदरगत यंत्रणेक डीआरडीएत उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांक विभागून जिल्लो ग्रामीण यंत्रणेची थापणूक केल्या. यंत्रणा पणजी आनी मडगांवां काम करता. उत्तर गोंयांत, उत्तर गोंय जिल्ल्याच्या तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, दिवचले, फोंड्या आनी फोंडया ह्या ६ उदरगत गटांत आनी दक्षिण गोंय जिल्लो यंत्रणा सांगे, केपे, काणकोण, साश्टी आनी मुरगांव अश्या ५ उदरगत गटांनी आसा. दरेक गट पांवड्यार ही यंत्रणा गट विकास अधिकऱ्याच्या मजतीन कार्यावळी राबयतात.

राज्यांतल्या ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांची, खासकरून, ग्रामीण गरीब, मागास वर्गीय आनी दुबळ्या लोकांचे जगपाचे परिस्थितीत सुदारणां करपाखातीर गोंय सरकार आनी भारत सरकाराक साबार सुचोवण्यो करपाचे मुखेल काम ही यंत्रणा करता. ही यंत्रणा ग्रामीण गरीब, मागास वर्गीय आनी दुबळ्या लोकांचे अर्थीक उदरगतीखातीर सरकाराचे साबार कार्यावळी लागू करुन ते चालीक लायता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संजीत रॉड्रीगुएस
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय
person_ic
नामो
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
उत्तर गोय झिल्लो,
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१८३२ २४३८७७३
+९१८३२२४३७४१४
+९१८३२ २४३७४०९
+९१८३२२४३७४११
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२२९६५

For More Details : Right to Information Act

Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
कनिष्ठ अभियंता/
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४७९
pio_fax_icon
०८३२ २४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प अर्थशास्त्रज्ञ
प्रकल्प अर्थशास्त्रज्ञ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
लेखा अधिकारी -१
लेखा अधिकारी -१
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प अधिकारी
प्रकल्प अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
कार्यकारी अभियंता
संचालकपयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय

contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
वरिष्ठ लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प संचालक
प्रकल्प संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५

For more details : Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात:येवजण्यो