Top

जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय

19 डिसेंबर 1961 दिसा मुक्ती मेळ्ळे उपरांत घटक राज्याचो दर्जो मेळटा मेरेन गोंय एक केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्लो. गोंय 30 मे 1987 दिसा गोंय, दमण आनी दिव पुनर्स्थापना कायदो 1987 अंतर्गत स्वतंत्र राज्य जाले. गोंय दमण आनी दिव (कायदो) अधिनियम, 1962 दंड प्रक्रिया संहितेच्या 7, 9, 10, 12 आनी 492 ह्या कलमा सांगाता वाचले उपरांत दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 7खातीर केंद्र शासीत प्रदेश गोंय, दमण आनी दीव ह्या तीन जिल्ल्यांचो एक सत्र विभाग जाता. गोंय, दमण आनी दिव ह्या तीनय केंद्रशासीत प्रदेशांखातीर सत्र न्यायालय पणजे स्थापीत केले.

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष कायदो, विस्तारित केल्लो आनी न्यायालयीन दंडाधिकारी प्रथम वर्ग आनी सत्र न्यायालय स्थापन केली. जिल्लो आनी कनीश्ठ न्यायालयां गोवा, दमण आनी दीव नागरी न्यायालय कायदो 1965 द्वारा स्थापन केली. हे जिल्लो न्यायालय गोवा, दमण आनी दीव ह्या पुराय केंद्रशासित प्रदेशाखातीर पणजे स्थापीत केले.

नागरी न्यायाधीश ( वरिष्ठ विभाग ) आनी नागरी न्यायाधीश ( कनीश्ठ विभाग ) जिल्लो मुख्यालयांत तशेंच कांय तालुक्यांत स्थापीत केली. दक्षिण गोंय जिल्लो, गोंय अधिसुचोवणी क्रमांक 6/1-1980/LD/Est तारीक 3.2.1981 द्वारा स्थापन केल्लो आनी फोंडें, साश्ट(मडगांव), केपें आनी मुरगांव तालुक्याची न्यायालयां दक्षीण गोंय जिल्ल्याच्या अधिकारक्षेत्रांत गोंय सरकाराच्या महसूल विभागाची अधिसुचोवणी क्रमांक 3/19-1/88/LD तारीक 18.1.1988 अंतर्गत घाल्लीं, फोंडें तालुको दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्यान काडून उत्तर गोंय जिल्ल्यांत दाखल केल्लो.

गोंय अधिसुचोवणी क्रमांक LD/1/68/78 (पीएफ) तारीक 2.1.1987 द्वारा चार अतिरिक्त न्यायालयां सरकारान तयार केलीं आनी पणजेच्या कायदो खात्यान विभागील्ले प्रमाण आदेश क्रमांक LD/1/68/78/PF तारीक 8.1.1987अंतर्गत सांगे आनी काणकोण न्यायालयां दक्षीण गोंय जिल्ल्याक विभागून दिलीं.

जिल्लो आनी सत्र न्यायालय , दक्षिण गोंय4.2.1981 तारकेपासून सुरू जाले. डॉ युरीक सांतना दा सिल्वा ह्या न्यायालयाचे पयले जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ले आनी ते 4.2.1981 ते 30.11.1988 मेरेन ह्या पदार आशिल्ले. सुरूवातीक जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षिण गोंयात 1992 मेरेन भाड्याचे इमारतींत आशिल्लें.

सद्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय दिड किमी अंतराचेर, कोलवा जंक्शनाकडल्या कोनश्याक पोन्न्या बाजार वाठारांत वसलेल्या नवीन इमारतींत चलता आनी ते कदंब बस स्थानका पासून अर्द किलोमीटर आनी मडगांव रेल्वे स्थानका पासूनदोन किलोमीटर अंतराचेर आसा. गोंयची आर्थिक राजधानी मडगांव हांगा ते स्थित आसा. इमारत खात्याच्या मालकीची आसा आनी 5000 चौखण मिटर जमनींत स्थित आसा तशेंच लागीचो अतिरीक्त 2290 चौखण मिटर क्षेत्र खात्यान संपादीत केला. ह्या वाठारांत अतिक्रमण टाळपाखातीर ईमारतीच्या भोंवतणी दुरीग बांदला. जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाची इमारतीचे उक्तावण मानादीक न्यायाधीश जी.डी. कामत, मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश हांणी गोंयचे तेन्नाचे कायदो मंत्री श्री लुईजीन फालेरो हांच्या उपस्थितींत केल्लें. इमारतीच्या उत्तर भागांत मुखार तशेंच फांटल्यान पार्कींगाखातीर फावो तो जागो आसा.

हालींच न्यायालयांत विडीयो कॉन्फरन्सींग सुवीधा स्थापन केल्ली जी सडा बंदखण आनी आग्वाद बंदखणी कडेन जोडल्या आनी हाचे उक्तावण मानादीक मुख्य न्यायमुर्ती न्यायाधीश स्वतंतर कुमार हांणी तेन्नाचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांच्या उपस्थितींत 22.01.2009 दिसा केले.

सद्या दक्षीण गोंय जिल्ल्यांत 1 मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश आनी 22 हेर न्यायाधीश आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री भरत प देशपांडे
जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह, दक्षीण गोंय.
person_ic
नामो
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय
मडगांव, गोंय - ४०३६०१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २७३०४९५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २७११४८१
person_ic
ईमेल
Profile Pic
फातिमा मासकॅरेन्हस
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / मुख्य प्रशासकीय अधिकारी


address
जिल्हा व सत्र न्यायालय,
मडगाव , गोवा - 403601
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2701987
+91 832 2730495

For more details : Right To Information New Link