Top

जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाविशी, दक्षीण गोंय

१९ डिसेंबर १९६१ दिसा मुक्ती मेळ्ळे उपरांत घटक राज्याचो दर्जो मेळटा मेरेन गोंय एक केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्लो. गोंय ३० मे १९८७ दिसा गोंय, दमण आनी दिव पुनर्स्थापना कायदो १९८७ अंतर्गत स्वतंत्र राज्य जाले. गोंय दमण आनी दिव (कायदो) अधिनियम, १९६२ दंड प्रक्रिया संहितेच्या ७, ९, १०, १२ आनी ४९२ ह्या कलमा सांगाता वाचले उपरांत दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ७खातीर केंद्र शासीत प्रदेश गोंय, दमण आनी दीव ह्या तीन जिल्ल्यांचो एक सत्र विभाग जाता. गोंय, दमण आनी दिव ह्या तीनय केंद्रशासीत प्रदेशांखातीर सत्र न्यायालय पणजे स्थापीत केले.

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष कायदो, विस्तारित केल्लो आनी न्यायालयीन दंडाधिकारी प्रथम वर्ग आनी सत्र न्यायालय स्थापन केली. जिल्लो आनी कनीश्ठ न्यायालयां गोवा, दमण आनी दीव नागरी न्यायालय कायदो १९६५ द्वारा स्थापन केली. हे जिल्लो न्यायालय गोवा, दमण आनी दीव ह्या पुराय केंद्रशासित प्रदेशाखातीर पणजे स्थापीत केले.

नागरी न्यायाधीश ( वरिष्ठ विभाग ) आनी नागरी न्यायाधीश ( कनीश्ठ विभाग ) जिल्लो मुख्यालयांत तशेंच कांय तालुक्यांत स्थापीत केली. दक्षिण गोंय जिल्लो, गोंय अधिसुचोवणी क्रमांक ६/१-१९८०/LD/Est तारीक ३.२.१९८१ द्वारा स्थापन केल्लो आनी फोंडें, साश्ट(मडगांव), केपें आनी मुरगांव तालुक्याची न्यायालयां दक्षीण गोंय जिल्ल्याच्या अधिकारक्षेत्रांत गोंय सरकाराच्या महसूल विभागाची अधिसुचोवणी क्रमांक ३/१९-१/८८/LD तारीक १८.१.१९८८ अंतर्गत घाल्लीं, फोंडें तालुको दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्यान काडून उत्तर गोंय जिल्ल्यांत दाखल केल्लो.

गोंय अधिसुचोवणी क्रमांक LD/१/६८/७८ (पीएफ) तारीक २.१.१९८७ द्वारा चार अतिरिक्त न्यायालयां सरकारान तयार केलीं आनी पणजेच्या कायदो खात्यान विभागील्ले प्रमाण आदेश क्रमांक LD/1/68/78/PF तारीक८.१.१९८७ अंतर्गत सांगे आनी काणकोण न्यायालयां दक्षीण गोंय जिल्ल्याक विभागून दिलीं.

जिल्लो आनी सत्र न्यायालय , दक्षिण गोंय ४.२.१९८१ तारकेपासून सुरू जाले. डॉ युरीक सांतना दा सिल्वा ह्या न्यायालयाचे पयले जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ले आनी ते ४.२.१९८१ ते ३०.११.१९८८ मेरेन ह्या पदार आशिल्ले. सुरूवातीक जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षिण गोंयात १९९२ मेरेन भाड्याचे इमारतींत आशिल्लें.

Read More

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री भरत प देशपांडे
जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह, दक्षीण गोंय.
person_ic
नामो
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय
जुनो बाझार, मडगांव, गोंय - ४०३६०१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २७३०४९५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २७११४८१
person_ic
ईमेल
reg[hyphen]sgdc[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

लिलाव सूचना
English (196 KB) download
कोविड -१९ सूचना
English (337 KB) download
Name/Designation
फातिमा मासकॅरेन्हस
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / मुख्य प्रशासकीय अधिकारी


address
जिल्हा व सत्र न्यायालय,
मडगाव , गोवा - 403601
contact details
pio_email_icon
reg[hyphen]sgdc[dot]
goa[at]nic[dot]in
pio_contact_icon
+91 832 2701987
+91 832 2730495

For more details : Right To Information New Link