Top

जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय

न्यायालयीन ईतिहास

फौजदारी प्रक्रिया संहिता गोंय, दमण आनी दिव केंद्रीय क्षेत्रांक 01.11.1963च्यान लागू जालो आनी हे तारके सावन पुराय प्रदेशाखातीर एक सत्र न्यायालय स्थापन करूंन ताचे मुख्यालय पणजी हांगा दवरले. ते उपरांत नागरी प्रक्रिया कायदो आनी हेर नागरी कायदे ह्या क्षेत्राखातीर 15.06.1966 सावन लागू जाले आनी हे न्यायालय जिल्लो आनी सत्र न्यायालय म्हणून नियोजीत जालें.

मात ते उपरांत 04.02.1981 दिसा दुसरे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय स्थापीत जाले ज्याचे मुख्यालय मडगांव आशिल्ले आनी ज्याका लागून पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र बदलून फोंडे, साश्ट, केपे आनी मुरगांव तालुक्यातले क्षेत्र सरकारी अधिसुचोवणी क्रमांक 6-1-80/LD/Est. तारीक 4.02.81 आनी 12.03.81 द्वारा दक्षीण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, मडगांव हांगा घाले. दोन जिल्लो आनी सत्र न्यायालयां स्थापन केले उपरांत, पणजे, म्हापशें, दिवचल, दमण आनी दिवाची नागरी आनी फौजदारी न्यायालयां उत्तर गोंय, पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रांत जाल्यार मडगांव (साश्ट), फोंडें, केपे आनी मुरगांव (वास्को) ची नागरी आनी फौजदारी न्यायालयां दक्षीण गोंय, मडगांवच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रांत आयलीं.

उपरांत, फोंडेचे नागरी आनी फौजदारी न्यायालय 1988 वर्सा उत्तर गोंयात सामील केले. ते मजगतीं, दोन नवी नागरी, कनीश्ठ वर्ग, पयलो वर्ग दंडाधिकारी अश्या तरेची न्यायालयां सरकारान पेडणे आनी वाळपय (सत्तरीं) त स्थापन केलीं. मुखार दमण आनी दिव केंद्रीय प्रदेशांखातीर नवी जिल्लो न्यायालयां स्थापन केल्ल्यान, 1991 वर्सा थंय आशिल्ली नागरी आनी फौजदारी न्यायालयां जी पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालया खाला आशिल्ली ती ताचे पासून वेगळी केली. पणजे मुख्यालयांत सद्या एक मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश, तीन जिल्लो न्यायाधीश म्हणजेच जिल्लो न्यायाधीश-1 आनी अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जिल्लो न्यायाधीश-2 आनी अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश आनी जिल्लो न्यायाधीश-3 आनी अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, दोन खाशेल्या जिल्लो न्यायाधीशांची न्यायालयां म्हणजेंच खाशेलो जिल्लो न्यायाधीश- 1 आनी सहाय्यक सत्र न्यायाधीश (जलद न्यायालय), खाशेलो न्यायाधीश-2 आनी सहाय्यक सत्र न्यायाधीश (जलद न्यायालय), एक वरीश्ठ नागरी न्यायाधीशाचे न्यायालय आनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अतिरीक्त वरीश्ठ नागरी न्यायाधीश आनी न्यायदंडाधिकारी आनी दोन नागरी न्यायाधीश, कनीश्ठ वर्ग आनी न्यायदंडाधिकारी आसात

भौगोलीक स्थिती: जिल्लो आनी सत्र न्यायालय , उत्तर गोंय, पणजी मांडवी न्हयच्या देगेर, पोन्ने सचीवालया लागी, गोंय राज्यातल्या पणजी शाराच्या मध्यवर्ती सुवातीचेर वसला. सद्या उत्तर गोंय जिल्ल्यांत 1 मुख्य जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश आनी 20 हेर न्यायाधीश आसात.

अधिकारक्षेत्र

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री इर्शाद अगा
Principal District & Session Judge - District and Sessions Court, Panaji
person_ic
नामो
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय
पणजी रॅसिडन्सी म्हऱ्यांत
पणजी, गोंय - 403 001
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३०७९६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२६७२४
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्रीमती. अरुणा बी. गावणेकर
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / मुख्य प्रशासकीय अधिकारी


address
जिल्हा व सत्र न्यायालय
पणजी रेसिडेन्सी लागी ,
पणजी, पिन: 403 001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2223546
+91 832 2230796

For more details : Right To Information New Link