Top

घरविज्ञान म्हाविद्यालयाविशीं

घरविज्ञानाचें म्हाविद्यालय (जीसीपीएस)जुलै १९८८ त स्थापन जालें. तें गोंय राज्यांतलें घरविज्ञानाचें एकमेव म्हाविद्यालय आसा.तें तीन वर्सांचो पदवी आभ्यासक्रम दिता,तो म्हळ्यार घर विज्ञानांत बी.एससी जें राज्यांतल्या विद्यार्थ्याक भविष्यांत संबंधीत मळार उच्च शिक्षण घेवपाची सोय जावची म्हण सुरू जाल्लें. महाविद्यालयाक राज्या सरकाराकडच्यान निधी मेळटा आनी तें गोंय विद्यापीठाकडेन संलग्न आसा.

म्हाविद्यालय आपल्या स्वताच्या सुमार १०,०००चौ.मी. जमनीर वसलां. बांदकामाची जमीन सुमार २५०० चौ.मी. आसा. संस्थेच्या प्राकाराचो कांय भाग . डॉ. टी. बी. कुन्हा उच्चमाध्यमीक विद्यालय संसाधन वांटून घेवपाच्या तत्वार आडायता.

संस्थेकडेन साधन सामुग्रीन युक्त वर्गकुडी, प्रयोगशाळा, सामाईक कूड, उपहारगृह, वाचप घर आसा. बाकीचो जागो खेळ- क्रीडाच्या गरजेच्या सोयींखातीर आनी पाठ्याक्रमेतल्या अतिरिक्त क्रयावळींनी व्यापला.

शौक्षणीक कार्यावळींच्या जोडीक, म्हाविद्यालय विद्यार्थ्याचो सर्वांगीण विकासाखातीर पाठ्यक्रमांतल्यो अतिरिक्त कार्यावळी आनी खेळाचेर भर दिता.शौक्षणीक वर्सा विद्यार्थी मंडळ वेगवेगळ्यो सर्ती आनी कार्यावळी आयोजीत करता. विद्यार्थी राज्यांतल्या आंतर म्हाविद्यालयीन सर्तींनीय वांटो घेतात. वर्सुकी दीस आनी क्रीडा दीस हे म्हत्वाचे प्रसंग.

विद्यार्थी मंडळ “आरंभ” म्हण एक खेरीत प्रदर्शन आनी पाठ्यक्रमाक धरून कार्यावळी आयोजीत करता ज्यो वर्गांत शिकयिल्लें शिकप वृद्धिंगत करता. वर्सुकी प्रदर्शन घरविज्ञानांतले बहुरूपी आभ्यासक्रम मांडटा आनी घरविज्ञानाच्या गाभ्याविशींची म्हायती दाखयता आनी समाज समृद्ध करपाच्यो कार्यावळी करता.

म्हाविद्यालयांत एनएसएस घटक, सैम क्लब, गिरायक कल्याण कक्ष, चालू शिक्षण कक्ष, बी कृतीशील आसात. म्हाविद्यालय भरमसाट कार्यावळी करून स्तनपान सप्तक आनी राष्ट्रीय पोशण सप्तक मनयता. विभागीय कामां/शिबिरां अभ्यासक्रमाचो अभिन्न भाग आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ . महेश पैं
प्राचार्य - गोंय घरविज्ञान महाविद्यालय
person_ic
नामो
परेड ग्रावंडा मुखार,
कांपाल, पणजी,गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२७६०३
+९१ ९८२२१२११७६
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२५२५४
Profile Pic
श्री शार्लोट फाचो ई लुरेन्को
सहाय्यक प्राध्यापक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय घरविज्ञान म्हाविद्यालय,
परेड मैदानाच्या मुखार,
कांपाल, पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६०३
९४०४९१३३५४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५२५४
Profile Pic
डॉ . महेश पैं
मुख्याध्यापक /पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय घरविज्ञान म्हाविद्यालय,
परेड मैदानाच्या मुखार,
कांपाल, पणजी,गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६०३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२५२५४

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा