Top

ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती

देशाच्या जनसंख्येच्या तीन चतुर्थांश जनसंख्या ग्रामीण भारतांत आसा. बरें जीणेंच्या निकशाचेर शारिरीक सुदृडता मेळोवपाक अपेशी थारपी म्हण ग्रामीण वाठारांचे वर्णन जाता. ग्रामीण गरीबीआड झुंज दिवपाखातीर ग्रामीण उदगरत मंत्रालयान, समाजातल्या सगळ्यांत निमाण्या आनी दुबळ्या घटकांमेरेन पावपाखातीर आपल्या तरेकवार कार्यावळींतल्यान तांचो रोजगार, स्वंयरोजगार वा पगारी रोजगार दिवन आनी तांच्या जिवीताक तेंको दिवपी सादनसुविधांची उदगरत करपाखातीर मोहीम सुरु केल्या.

गोंया राज्यांत हे काम उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत एजंसी आनी दक्षिण गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत एजंसी, अशें दोन डीआरडीए एजंसीकडे आसां. ही संस्था सरकारान एसएफडीए म्हळ्यार ल्हान शेतकार उदरगत एजंसीची थापणूक केली तेन्ना तयार जाली. ४ नोव्हेंबर १९८०क तेन्नाच्या ग्रामीण उदरगत एजंसीत बदल करून हे एजंसीची थापणूक केल्ली.

लोकांक लागीत लागी प्रशासकी सेवा मेळचें म्हूण ग्रामीण उदरगत एजंसीक डीआरडीएत उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांक विभागून जील्लो ग्रामीण एजंसीची थापणूक केल्या. एजंसी पणजी आनी मडगांवां काम करता. उत्तर गोंयांत, उत्तर गोंय जिल्ल्याच्या तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, दिवचलें, फोंड्या आनी फोंडया ह्या ६ उदरगत गटांत आनी दक्षिण गोंय जिल्लो एजंसी सांगे, केपे, काणकोण, साश्टी आनी मुरगांव अश्या ५ उदरगत गटांनी आसा. दरेक गट पांवड्यार हे एजंसी गट विकास अधिका-याच्या मजतीन कार्यावळी राबयतात.

राज्यांतल्या ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांची, खासकरून, ग्रामीण गरीब, मागास वर्गीय आनी दुबळ्या लोकांचे जगपाचे परिस्थीतीत सुदारणा करपाखातीर गोंय सरकार आनी भारत सरकाराक साबार सुचोवण्यो करपाचें मुखेल काम ही एजंसी करता. ही एजंसी ग्रामीण गरीब, मागास वर्गीय आनी दुबळ्या लोकांचे अर्थीक उदरगतीखातीर सरकाराचे साबार कार्यावळी लागू करुन ते चालीक लायता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री संजीत रॉड्रिग्ज
प्रकल्प संचालक आनी माजी अधिकारी सहसचिव (आरडी)/संचालक
person_ic
नामो
जिल्हा ग्रामीण उदरगत खाते ,
उत्तर गोंय झिल्लो,
स्पॅसिस ईमारत , सातवो माळो ,
पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२२४३८७७३
+९१ ८३२२४३७४१४
+९१ ८३२२४३७४०९
+९१ ८३२२४३७४११
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२२९६५

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक कारात : येवजण्यो

Profile Pic
कनिष्ठ अभियंता
कनिष्ठ अभियंता/
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४७९
pio_fax_icon
०८३२ २४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प अर्थशास्त्रज्ञ
प्रकल्प अर्थशास्त्रज्ञ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
लेखा अधिकारी -१
लेखा अधिकारी -१
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प अधिकारी
प्रकल्प अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
कार्यकारी अभियंता
कार्यकारी अभियंता
संचालकपयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय

contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
वरिष्ठ लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
प्रकल्प संचालक
प्रकल्प संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४३७४०९
pio_fax_icon
२४३८९६५
Profile Pic
लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ग्रामीण उदरगत खाते
शांता इमारत, सांतिनेज
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६२५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९६५
Profile Pic
लेखा अधिकारी
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
ग्रामीण उदरगत खाते
शांता इमारत, सांतिनेज
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६२५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९६५
Profile Pic
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
ग्रामीण उदरगत खाते
शांता इमारत, सांतिनेज
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६२५०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९६५

For more details :Right To Information New Link