Top

गोंय गृहनिर्माण मंडळ

गोंय गृहनिर्माण मंडळ, ही गोंय दमण आनी दिवच्या हावसींग बोर्ड कायदो १९६८ खाला तयार केल्ली स्वायत्त संस्था. गोंयच्या जनसंख्येक परवडपी दरांत घरगुती रहिवासी घरांखातीर जागा आनी घरांच्यो सुविधा दिवप हो बोर्डाचो मुखेल उद्देश.

ते भायर गोंय हावसींग बोर्ड वेवसायीक येवजणे आनी संस्थेंखातीर, वेवसायीक उपेगाखातीर जमीन उपलब्द करता. बोर्डान आतां मेरेन जायते सुवातीनी १६४८ ईडब्लूएस, २००९ एलआयजी, ११२७ एमआयजी, ४८४ एचआयजी, २७७९ प्लॉट १८६ दुकानां, आनी २१ ऑफीसां बांदल्यात.

हेत आनी उद्देश

 • भाडे वा मालकी तत्वाचेर अदिक घरांचो साठो तयार करप.
 • नागरीकांक दर्जेदार आनी कमी खर्चान घरा आनी निवासाची वेवस्था करप.
 • लोकांक घरांवांगडा गरजेच्यो सेवांक म्हत्व दिवन आनी साधनसुविधा मळाच्या पांवड्यार लोकांक सेवा मेळटलो हाची जतनाय घेवप.
 • शार आनी गावांची उदरगत करतना थंय अपारंपारीक उर्जा स्त्रोत आनी घन कोयराचो विलो लावपी प्रदुशण मुक्त बरे वातावरण मेळटले हो उद्देश धरून काम करप.
 • हावसींग क्षेत्राचो चडानचड रोजगार निर्मितीखातीर वापर करप आनी अकुशळ आनी चडशें कमी पगार दिवपी रोजगाराचे क्षेत्र आशिल्ल्या हावसींग आनी बांदकाम क्षेत्रांत कुशळकायेची उदरगत करप.
 • सगळ्यां घरांक नितळसाणीखातीर लागपी सामान्य सुविधा मेळचें म्हूण जतनाय घेवप.
 • जमीन, अर्थीक गरज आनी तंत्रज्ञान मेळोवपाखातीर येवपी कायदेशीर, अर्थीक आनी प्रशासकीय अडचणी पयस करप.
 • ग्रामीण वाठारांनी मोख पुराय करपाखातीर घरां बांदचेपरस ती गरजेक म्हत्व दिवन बांदपावटेन काम करप.
 • गावांनी आनी खासकरून दयार्देग वाठारांनी घरांचो आंकडो वाडोवपाखातीर आनी गरजेंच्यो सुविधा दिवपाखातीर लागपी पयसो एकठाय करपाचे उद्देशाखातीर पंचायत राज आनी ग्रामीण सहकारी संस्थांक बळ दिवप.
 • थळाव्यां संसाधनांचो वापर करून आनी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान वापरून हावसींग क्षेत्रांत आधुनीकता हाडून क्षमता, उत्पादन, उर्जा कार्यक्षमता आनी दर्जो वाडवप. गरीबांच्यो घरांच्यो गरजों आनी ग्रामीण घरांच्यो खाशेल्यो गरजो भागोवपाखातीर तंत्रज्ञानाचो वापर करप.
 • हावसींग मळावेल्या दरेक कामांनी बांदकाम उद्देगान वांटेकार जावपाची तांक वाडची म्हूण सरकारीस, भैशीक आनी सहकार क्षेत्रांत सामकी घट्ट भागीदारी करप.
 • अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमाती/ हेर मागास वर्गीय/ अपंगुळ, झोपडपट्टीत रावपी, जेश्ठ नागरीक, निवृत्त मनीस आनी आदल्या सरकारी सेवकांच्यो खासा गरजो पुराय करप.
 • घरांनी काम करपी बायलां, आकवार बायस आनी काम करपी बायल/बायलांच्यो कठीन परिस्थितीतल्यो गरजो पुराय करप.
 • आमचे निसर्गीक आनी सांस्कृतीक दायज, बांदकाम आनी पारंपारीक कुशळकायेची जतनाय करून ती वाडवप.
 • राज्यांतल्या बांदकाम कामांचे निरिक्षण करपाखातीर वेवस्थापकीय म्हायती यंत्रणा तयार करप. निर्णय घेवपाक मजत करपी यंत्रणा म्हूण ताचो उपेग जातलो.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. सुधीर एस केरकर.
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
गोंय गृहनिर्माण मंडळ, मुख्य कार्यालय,अल्त बेती, पर्वरे,बार्देज गोंय -४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१२९२५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१७९१७
person_ic
ईमेल
goahousingboard[at]yahoo[dot]in