Top

गोंय सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ

सांड उदक म्हामंडळ, मनशाच्या वा घरगुती सांड उदकाचो वातावरणांत विलो लावपापसून न्हंयो, तळीं, उदका स्त्रोत आनी पर्यावरण हांका वाटावपाखातीर म्हूण, गोंय राज्यांत सांड उदकाचें जाळें बसोवप, सांड उदक प्रकल्प तयार करप, हांचेखातीर स्थापन जाल्या. सांड उदकाच्यो येवजणी बांदकामाखातीर घेतात आनी त्या उपरांत संचालन आनी सांबाळाखातीर एक संपत्ती म्हूण पीडब्लूडीक हस्तांतरीत जातात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री एन पी पारसेकर
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
इशान बिल्डिंग, दुसरो माळो,
पणजे म्हापालिका मुखार,
डॉ पिसुर्लेकर रोड,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-६६४१४७७
person_ic
ईमेल
info[at]sidcgl[dot]com