Top

गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ

गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड, पणजी गोंयची, नोंदणी क्र. सीओएन.२७/गोंय अशी ०९-११-१९६४ ह्या दिसा नोंदणी जाल्ली. ह्या राज्यांतल्या लोकांखातीर खुल्या बाजारांतल्या गिरायक उपेगी वस्तूंचे दर नियंत्रणांत दवरून लोकांक दर्जेदार वस्तू, परवडपी दरान दिवप आनी कमी दर्जाचे वस्तू विकप, फायदेखोरी, मालसाठवण आनी काळ्या बाजाराचेर नियंत्रण दवरपाच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर ह्या महासंघाची थापणूक केल्या. महासंघाच्या आपले स्वताचे उपनेम आसात. तांतून ५ व्या कलमांत मुख्य हेतूवांगडा आनीक कांय हेतू थारायल्यांत ते अशें.

  • घाऊक माल मेळोवन, गिरायक उपेगी वस्तू आनी हेर म्हाल साठोवन ताची घाउक आनी रीटेल दरांत महासंघाच्या वांगड्यांक आनी गिरायकाखांतीर पुरवण करप.
  • गिरायक उपेगी वस्तू आयात करप आनी सरकाराची मुखेल एजंसी म्हूण, नियंत्रीत वस्तूंचे राज्यांतल्या लोकांक आनी थापणूक केल्ल्या विभागीय दुकानांनी वितरण करप.
  • विक्री, प्रक्रिया आनी उद्देगीक सहकारी युनीटांकडच्यान म्हाल घेवन तांका उर्बा दिवप तशेंच तांच्या वांगड्यांच्या आनी सामान्या लोकांच्या उपेगाखातीर म्हाल घेवप.
  • भंडार आनी शाखेखातीर थळावे सल्लागार समित्यो तयार करप.
  • मंडळाच्या हेतूखातीर खंचेय इमारतीखातीर जमीन संपादन, बांदकाम आनी दुरुस्तीचे काम करप.
  • गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गिरायकांच्या फायद्याखातीर कांवटर आनी शाखा उक्ते करप.
  • राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारी मुखेल संस्था म्हूण तांणी नेमून दिल्ली कामां करप.
  • आनी हे हेतू साध्य करपाक आनी वडोवपाखातीर लागपी आनी गरजेच्यो सगळ्यो गजाली करप.

सोसायटीच्या उपनेमाप्रमाण वांगडी सहकारी आनी वैयक्तीक वांगड्यांनी वेंचून काडिल्ल्या. संचालक मंडळान वेवस्थापन सांबाळप.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री काशिनाथ नाईक
वेवस्थापकीय संचालक - गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड
person_ic
नामो
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ लिमिटेड; पणजी,
सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५६७०
९४२३८१२०६३
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२४७१९

For More Details : Right to Information

For More Details : Right to Information

Profile Pic
श्री. काशिनाथ एस नाईक
व्यवस्थापकीय संचालक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ,
दुसरो माळो, सहकार भवन,
पणजी गोंय
Profile Pic
श्री. विशांत वेंगुर्लेकर
कार्यालय अधीक्षक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ,
दुसरो माळो, सहकार भवन,
पणजी गोंय

For more details : Right To Information New Link