Top

गोंय समग्र शिक्षा

प्रस्तावना

विद्यालय शिक्षण खातें, मनीसबळ उदरगत मंत्रालय, भारत सरकार हांणी २०१८ वर्सांत, केंद्र / राज्य पावंड्याचेर, “समग्र शिक्षा अभियान” नांवाच्या एकोड्या राज्य अंमलबजावणी सोसायटी (एसआयएस) च्या मार्गान, शाळांच्या ३ मुखेल येवजणींचे, म्हळ्यार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमीक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) आनी शिक्षक प्रशिक्षण (टीई) हांचे, केंद्रावरवीं पुरस्कृत एकाच येवजणींत एकत्रीकरण केलां. हाची ३ एप्रिल २०१८ अंमलबजावणी जाली. गोंय समग्र शिक्षा सोसायटी ही एकत्रीकृत शिक्षणाच्या येवजणीखातीरची एसआयएस (राज्य अंमलबजावणी सोसायटी) आसा.
सोसायटीची उद्दिश्टां:-
सोसायटी ज्या उद्दिश्टांखातीर स्थापन जाल्या, ती आसात:-
• भारत सरकारान आपल्या अस्तित्वांतल्यो ३ मुखेल कार्यावळी एका अंमलबजावणीखातीरच्या प्रकल्प दस्तावेजांत / मसुदो रचणुकेंत एकत्रीत करून तांतूंत समग्र शिक्षा प्रकल्पाची रूपरेशा दिल्ली आसा. ह्या रूपरेशेप्रमाण, आनी वेळोवेळीं केल्ल्या नियाळांच्या बुन्यादीचेर तयार जाल्ल्या ताच्या सुदारीत आवृत्तीप्रमाण, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीखातीरची संस्था ह्या नात्यान कृती करप.
• सर्वसमावेशक आनी न्यायपूर्ण दरजेदार शिक्षणाची खात्री करप आनी आनी शाश्वत उदरगत ध्येयाक (एसडीजी) अनुसरून, शाळा-पूर्व (प्री-स्कूल) पसून उच्च माध्यमीक शाळेच्या पावंड्यामेरेन एका एकोड्या प्रशासकीय रचणुकेची सुविधा पुरवण करप.
• दरजेदार शिक्षणाची पुरवण आनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणीक निश्पत्तींत उदरगत, ही मुखेल उद्दिश्टां पूर्ण करप; समाजीक आनी लैंगीक अंतर मेटोवप, सगल्या पावंड्यांचेर नि:पक्षपातीपण आनी सर्वसमावेशाची खात्री करप, शाळांसंबंदांतल्या प्रावधानांत किमान दरजांची खात्री करप, वेवसायीक दिश्टीकोणाच्या शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवप; आरटीई कायदो, २००९  च्या खर अंमलबजावणीक बडटी दिवप; शिक्षक प्रशिक्षण आनी समाजाच्या उद्दिश्टांक आदार दिवपाक अभ्यासक्रमांतल्या हेर वावरांखातीर नोडल संस्थांच्या रुपांत एससीर्इाअरटी आनी डीआयईटी हांचे सशक्तीकरण करप.
• आरटीई कायदो, २००९  त चिंतल्याप्रमाण, १४ वर्सांच्या पिराये मेरेनच्या सगल्या भुरग्यांखातीर प्राथमीक पावंड्याचेर विनामूल्य आनी सक्तीच्या शिक्षणाची खात्री करप.
• माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक पावंड्याचेर वेवसायीक दिश्टीकोणाच्या शिक्षणाक सक्रीय प्रोत्साहन दिवप आनी वेपार आनी उद्देगांवांगडा ताच्या दुव्यांचेर नदर दवरप.
• कालमर्यादीत एकत्रीकृत दिश्टीकोण आनी वेळोवेळीं अर्थवणी केल्ल्या शिक्षणीक निश्पत्तींच्या बुन्यादीचेर प्राथमीक पावंड्यार संकल्पना-आदारीत शिक्षण हांचेवरवीं, प्राथमीक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचें ध्येय प्राप्त करप.
• सामायीक मालकीच्या दरजेदार ‘मिशन मोड’ प्राथमीक शिक्षणाची पुरवण करप, शाळा पद्दतींतलें सगलें समाजीक आनी लैंगीक अंतर मेटोवप; अस्तुर्‍यांची समानताय आनी चलयांच्या सशक्तीकरणाचें ध्येय पूर्ण करपाखातर शिक्षणीक पद्दत बदलप.
• अनुसुचीत जमाती आनी समाजाच्या हेर गरीब / कडसायिल्ल्या अंशांक, आनी तशेच विशेश गरजो आशिल्ल्या भुरग्यांक समान शिक्षणीक संदीची पुरवण करपाखातर आवश्यक आशिल्ले हस्तक्षेप करप.
• सगल्या शिक्षणीक वावरांच्या माध्यमांतल्यान संस्कृताय, दळणवळण, विज्ञान आनी पर्यावरणांचेर खाशेलो भर दिवप आनी समाजीक न्यायाची एक भावना मनार ठसोवप.

शालेय शिक्षणाच्या सगल्या पावंड्यांचेर, ह्या येवजणी अंतर्गत प्रस्तावीत मुखेल हस्तक्षेप आसात:
• सार्वत्रीक प्रवेश, ज्यांतूंत साधनसुविधा उदरगत आनी राखण हांचो आसपाव आसा;
• लिंग आनी नि:पक्षपातीपण;
• सर्वसमावेशक शिक्षण;
• शिक्षकांच्या वेतनाखातीर अर्थीक आदार;
• अंकीय (डिजिटल) उपक्रम;
• आरटीई हक्क – गणवेश, पाठ्यपुस्तकां, आदींसयत;
• बालवाडी-पूर्व शिक्षण;
• वेवसायीक शिक्षण;
• खेळ आनी शारीरिक शिक्षण;
• शिक्षक शिक्षण आनी प्रशिक्षण हांका बळगें दिवप;
• नियाळ;
• कार्यावळ वेवस्थापन; आनी
• राष्ट्रीय घटक.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. एस. व्ही. नाईक
राज्य प्रकल्प संचालक
person_ic
नामो
पोन्नी यससीआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१३९४९
०८३२-२४१५१५९

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक माहितीखातर : गोंय समग्र शिक्षा
New Link

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्री. एस. व्ही. नाईक
राज्य प्रकल्प संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
गोंय समग्र शिक्षा,
आल्तो पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१३९४९
०८३२ २४१५१५९
Profile Pic
श्रीमती. सिल्व्हिया फर्नांडिस
सहाय्यक संचालक शिक्षण
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय समग्र शिक्षा,
आल्तो पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१३९४९
०८३२ २४१५१५९
Profile Pic
श्रीमती. दीपाश्री धरणे
मुख्य लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
गोंय समग्र शिक्षा,
आल्तो पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१३९४९
०८३२ २४१५१५९

For more details : Right To Information New Link