Top

गोंय समग्र शिक्षा

प्रस्तावना

विद्यालय शिक्षण खातें, मनीसबळ उदरगत मंत्रालय, भारत सरकार हांणी २०१८ वर्सांत, केंद्र / राज्य पावंड्याचेर, “समग्र शिक्षा अभियान” नांवाच्या एकोड्या राज्य अंमलबजावणी सोसायटी (एसआयएस) च्या मार्गान, शाळांच्या ३ मुखेल येवजणींचे, म्हळ्यार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमीक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) आनी शिक्षक प्रशिक्षण (टीई) हांचे, केंद्रावरवीं पुरस्कृत एकाच येवजणींत एकत्रीकरण केलां. हाची ३ एप्रिल २०१८ अंमलबजावणी जाली. गोंय समग्र शिक्षा सोसायटी ही एकत्रीकृत शिक्षणाच्या येवजणीखातीरची एसआयएस (राज्य अंमलबजावणी सोसायटी) आसा.
सोसायटीची उद्दिश्टां:-
Read More

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ शंभू एस घाडी
राज्य प्रकल्प संचालक
person_ic
नामो
पोन्नी यससीआरटी इमारत , आल्तो बेती गोंय ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१३९४९
०८३२-२४१५१५९
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]gssa[dot]goa[at]nic[dot]in