Top

गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ

गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ कायदो 2003 खाला, कांय मोखी पुराय करपाखातीर जीएफडीसीची थापणूक केली. गोंयच्या लोकांच्यो वैयक्तीक, संस्था आनी सामाजीक सांस्कृतीक उदरगतीच्यो गरजो भागोवपाखातीर स्पर्धात्मक बदलपी आनी नितीमुल्या आशिल्ली शिक्षणीक यंत्रणा घडोवपाखातीर शिक्षणीक संस्था, गोंयातल्यो सेवा आनी सुविधांच्या गितीशील, आनी योग्य रितीन प्रस्थापीत, वाड आनी उदरगतीखातीर मजत करपाखातीर जीएफडीसीची थापणूक केल्या.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पराग नागरसेकर
वेवस्थापन संचालक, गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ
person_ic
नामो
पयलो माळो, शिक्षण संचालनालय इमारत,
पर्वरी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१११८७
+९१ ८३२ २४१११९४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१११८६
person_ic
ईमेल
Profile Pic
सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी / पुनर्प्राप्ती अधिकारी


address
पहिलो मजलो,शिक्षण भवन संचालनालय,
पर्वरी, बार्देश -गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2411187
+91 832 2411194
pio_fax_icon
+91 832 2411186
Profile Pic
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / तंत्रशिक्षण संचालक


address
तंत्रशिक्षण संचालक,
पर्वरी , गोवा -403521
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2413571
pio_fax_icon
+91 832 2413572
Profile Pic
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / सरव्यवस्थापक


address
पहिलो मजलो,शिक्षण भवन संचालनालय,
पर्वरी, बार्देश -गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2411187
+91 832 2411194
pio_fax_icon
+91 832 2411186

For more details : Right To Information New Link