Top

गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ

गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ कायदो २००३ खाला, कांय मोखी पुराय करपाखातीर जीएफडीसीची थापणूक केली. गोंयच्या लोकांच्यो वैयक्तीक, संस्था आनी सामाजीक सांस्कृतीक उदरगतीच्यो गरजो भागोवपाखातीर स्पर्धात्मक बदलपी आनी नितीमुल्या आशिल्ली शिक्षणीक यंत्रणा घडोवपाखातीर शिक्षणीक संस्था, गोंयातल्यो सेवा आनी सुविधांच्या गितीशील, आनी योग्य रितीन प्रस्थापीत, वाड आनी उदरगतीखातीर मजत करपाखातीर जीएफडीसीची थापणूक केल्या.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री कांता पाटणेकर
अध्यक्ष
person_ic
नामो
तळ मजलो ,
एससीईआरटी बिल्डिंग,
ऑल्टो-पर्वरी, गोंय.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४१११८७
+९१ ८३२ २४१११९४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४१११८६

For More Details : Right to Information

For More Details : Right to Information

Profile Pic
श्रीमती. श्रद्धा कामत बांबोलकर
व्यवस्थापक प्रकल्प
पीआयओ


address
तळ मजलो ,
एससीईआरटी बिल्डिंग,
ऑल्टो-पर्वरी, गोंय.
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१११८७/९४
Profile Pic
तंत्रशिक्षण संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
तंत्रशिक्षण संचालक,
पर्वरी , गोवा -४०३५२१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१३५७१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१३५७२
Profile Pic
ब्रिजेश शिरोडकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / सरव्यवस्थापक


address
पयलो माळो,शिक्षण भवन संचालनालय,
पर्वरी, बार्देश -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४१११८७
+९१ ८३२ २४१११९४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४१११८६

For more details : Right To Information New Link