Top

गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणा

गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणा ही केंद्र सरकारान प्रायोजीत केल्ल्या आनी शार उदरगत मंत्रालय आनी घरबांदणी आनी शार गरिबी निर्मुलन मंत्रालय, भारत सरकार, हांणीं अंमलात हाडिल्ल्या विंगड विंगड येवजणींचे समन्वय, देखरेख आनी अंमलबजावणी खातीरची नोडल संस्था आसा. ही संस्था सोसायट्यो नोंदणीकरण कायदो १८९६ अंतर्गत नोंदणीकृत आसा आनी नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, शार उदरगत खातें, गोंय सरकार, हांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाला आसा. ही संस्था, शारांतल्या गरिबांक, बेरोजगार वा उण्या रोजगारावयल्या, लाभदायक रोजगार मेळोवन दिवपाखातीर आशिल्ल्या, राज्य आनी केंद्र सरकारां वरवीं प्रायोजीत विंगड विंगड येवजणींच्या अंमलबजावणीखातीर, शारांतल्या गरीबांच्या सुदारणांखातीर येवजणी तयार करपाक आनी तांच्यो कुशळटायांची श्रेणी सुदारपाक, झोपडपट्टींत राबितो करून आशिल्ल्यांच्या घरांचे बांदकाम आनी श्रेणी सुदारणा करपाक, तांचे राहणीमान सुदारपाक आनी तशेंच साधनसुविधा सोयींत सुदारणा करपाक आनी टिकाऊ भौशीक संपत्तीची निर्मणी करपाखातीर नोंदणीकृत आसा.

राज्यांतल्या नागरी क्षेत्रांच्या एकंदर विकासाखातीरची वाडटी गरज पळयल्यार, ही संस्था राज्यावरवीं प्रायोजीत येवजण – ‘मुखेल शारांची एकत्रीत उदरगत’ हाचे अंतर्गत, राज्यांतल्या नागरी वाठारांत हेर साधनसुविधा उदरगतीची कार्यां हातांत घेवपातूय गुंतिल्ली आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री गुरुदास पिळर्णेकर
सदस्य सचिव
person_ic
नामो
श्रमशक्ती भवन, सव्वो माळो,
पाटो प्लाझा, पणजी,
गोंय, ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४३७२१०
०८३२ २४३७०९४
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७०९४
person_ic
ईमेल
gsuda[dot]gsuda[at]yahoo[dot]com