Government of Goa | गोंय राज्य म्हायती आयोग
Top

गोंय राज्य म्हायती आयोग

म्हायतीचो अधिकार कायदो ताच्या अंमलबजावणीखातर तीन माचयो निर्देशीत करता.

भौशीक म्हायती अधिकारी (पीआयओ), पयलें अपील प्राधिकारण (एफएए) आनी दुसरें अपील प्राधिकारण वा केंद्रीय / राज्य म्हायती आयोग (आयोग).

आयोग सरकार अंतर्गतची कार्यालयां, भौशीक क्षेत्र उपक्रम, अर्थीक संस्था, आदींकडेन संबंदीत कागाळी आनी अपिलां हांतूंत लक्ष घालता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती ईरेने व . सीक्वेरा
सचीव - गोंय राज्य म्हायती आयोग
person_ic
नामो
कामत टॉवर ", सातवो मालो पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३८१०९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३८१०९
person_ic
ईमेल
spio[hyphen]gsic[dot]goa[at]nic[dot]in

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्रीमती. अलेक्सान्दरींना वांझ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो, पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७८८०
Profile Pic
श्री . उल्हास कदम
अवर सचिव
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७८८०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९
Profile Pic
श्रीमती. आयरिन व्ही. सिक्वेरा
सचिव
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो, पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९

For more details :Right To Information New Link