Top

गोंय राज्य म्हायती आयोग

म्हायतीचो अधिकार कायदो ताच्या अंमलबजावणीखातर तीन माचयो निर्देशीत करता.

भौशीक म्हायती अधिकारी (पीआयओ), पयलें अपील प्राधिकारण (एफएए) आनी दुसरें अपील प्राधिकारण वा केंद्रीय / राज्य म्हायती आयोग (आयोग).

आयोग सरकार अंतर्गतची कार्यालयां, भौशीक क्षेत्र उपक्रम, अर्थीक संस्था, आदींकडेन संबंदीत कागाळी आनी अपिलां हांतूंत लक्ष घालता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती ईरेने व . सीक्वेरा
सचीव - गोंय राज्य म्हायती आयोग
person_ic
नामो
कामत टॉवर ", सातवो मालो पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३८१०९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३८१०९

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
श्रीमती. अलेक्सान्दरींना वांझ
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो, पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७८८०
Profile Pic
श्री . उल्हास कदम
अवर सचिव
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो पाटो प्लाझा,
पणजी, गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७८८०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९
Profile Pic
श्रीमती. आयरिन व्ही. सिक्वेरा
सचिव
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
कामत टॉवर ", सातवो मालो, पाटो प्लाझा,
पणजी गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८१०९

For more details :Right To Information New Link