Top

गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था

गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था ही डिसेंबर 1999 पसून एला फार्म, पोरणें गोंय, हांका काम करता. अस्तित्वांत आशिल्ल्या ‘ईटीसी’चें रुपांतर ‘एस.आय.आर.डी’त करून गोंय राज्य ग्रामीण उदरगत आनी प्रशासन संस्था स्थापन जाली आनी ती पोरण्या ई.टी.सी. च्या सुवातेरूच काम करत आसा. फेब्रार 1999 पसून डिसेंबर 1999 मेरेन तिणें सरकारी खात्याच्या स्वरूपांत कार्य केलें आनी डिसेंबर 1999 पसून, हेर राज्यांतल्या समधर्मी संस्थांच्या भशेन (भारत सरकारच्या आकृतिबंधाप्रमाण) तिका स्वायत्त संस्था केलें. एला फार्माची सुवात, जंय ही संस्था आसा, ती गोंयचें राजपाटण पणजे शारापसून 10 किमी च्या अंतराचेर आसा.

संस्थेची उद्दिश्टां

ग्रामीण उदरगतीच्या प्रक्रियेंत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपान आसपाविल्ले विंगड विंगड अधिकारी आनी गैर-अधिकृत कार्यकारी हांका, आनी तशेंच हेर भौशीक प्रशासकीय सेवा दिवपांत आसपाविल्ल्यांक वा पालवी भुमीकांनी गुंतिल्ल्यांक प्रशिक्षण दिवप, तांका हांचेखातर सुसज्ज करपाचे नदरेन –
अ) लक्ष्य जनसंख्येच्यो समस्या संवेदनशील रितीन समजुपाखातर, समाजशास्त्रीय आनी वागणुकी संबंदी दृष्टिकोन आनी तंत्र हांणीं.
ब) ग्रामीण उदरगत कार्यावळींची कार्यक्षम रचणूक, अंमलबजावणी, देखरेख आनी मुल्यांकन हांचेखातर वेवस्थापकीय कुशळटायांनी, आनी
क) ग्रामीण उदरगत कार्यावळींच्या आदाराखातर समुदायाचो वावर मेळोवपाच्या तंत्रांनी.

संशोधन करपाखातर – वेव्हारात्मक आनी धोरणात्मक.
अ) प्रशासकीय कार्यक्षमता आनी ग्रामीण उदरगत वावर हांचेखातर योग्य अश्यो कल्पना आनी संकल्पना विकसीत करप आनी धोरणात्मक पर्याय तयार करप.
ब) ग्रामीण कारागीरांच्या उत्पादनांच्या दर्जात्मक आनी संख्यात्मक घटकांक बळगें दिवंपाखातर योग्य तंत्रगिन्यानाच्या क्षेत्रांत उदरगत घडोवन हाडप.

ग्रामीण उदरगत आनी अदीक बर्‍यो प्रशासकीय सेवा आनी प्रथा हांचेखातर एक मुखेल उपकरण ह्या नात्यान आधुनीक वेवस्थापन सेवेच्या संभाव्यतायांविशीं जाणविकायेची निर्मणी करप.
उदरगत आनी प्रशासनांतलो समाजीक आसपाव हांचे दिकेन नव्या अभुतपूर्व दृष्टिकोनाच्या मुल्यांकनाखातर एक केंद्रबिंदू ह्या नात्यान कार्य करप.
गोंय सरकारच्या, प्रशासकीय आनी वेवस्थापकीय पावंड्यांवयल्यांसयत, सगल्या कर्मचार्‍यांखातर प्रशिक्षण धोरणां तयार करप, तांची चांचणी घेवप, प्रमाणीत करप आनी अंमलबजावणी करप हांचेखातर धोरण तयार करपी संस्था ह्या नात्यान कार्य करप.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. पी. मॅथ्यू सॅम्युअल
संचालक
person_ic
नामो
एला ओल्ड गोवा
४०३४०२
person_ic
दूरध्वनी
२२८५९८५
२२८५७५५
८३८००७००३४
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री प . मेथीव्ह सॅम्युएल
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
एला , पोन्ने गोंय ४०३४०२
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२८५९८५
०८३२-२२८५७५५
Profile Pic
डॉ . सीमा फेर्नांडिस
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
एला , पोन्ने गोंय ४०३४०२
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२८५९८५
०८३२-२२८५७५५

For more details : Right To Information New Link