Government of Goa | गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी
Top

गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी

भलायकी सेवा संचालनालयावरवीं गोंयांत सगळ्यांत चड धोको आशिल्ल्या गटांच्या नियाळातल्यान एचआयवी/एड्स नियंत्रण वावर १९८४ वर्सा सुरू जालो. सगळ्या कार्यावळीखातीर भलायकी सेवा संचालनातली भलायकी शिक्षण ब्युरो मुखेल यंत्रणा आसली. १९८६-८७ वर्सा पयली एचआयवी केस गोंयांत नोंद जाली तेन्ना भलायकी सेवा संचालनालयात यौन संचारीत रोग नियंत्रण कार्यावळीन सगळ्या वावराचे समन्वय केले. निमणे भलायकी सेवा संचालनालयात एड्स कक्षाची स्थापना जाली.

गोंयांत एचआयवी/एड्स मुखेल भौशीक भलायकी समस्या जाल्ल्यान भौ आयामी हस्तक्षेपाखातीर, गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी घडयली आनी १९९७ वर्सा नोंद जाली. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी राष्ट्रीय पध्दत मतींत धरून राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाला काम करपाक घडयल्ली. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना, भारत सरकार आनी गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी राज्य सरकाराच्या भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालयाचे फांटे आसात. सद्या गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी प्रकल्प संचालक डॉ. राजनंदा देसाय हांचेखाला काम करता आनी गोंय सरकारचे प्रधान सचीव (भलायकी) हांचे अध्यक्षतेखालचे कार्यकारी मंडळ देखरेख दवरता.

गोंय हे ल्हान राज्य आसा आनी देशाच्या अस्तंत दर्यादेगेर स्थित आसा. गोंयची एकूण लोकसंख्या १४.५८ लाख आसा आनी गोंयचे भोंवतणी एचआयवीचो धोको खूब प्रमाणात आशिल्ले महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका राज्य आसात. गोंयांत १९८७ वर्सा पयली एचआयवी/एड्स केस सांपडली तेन्नासावन एचआयवी/एड्स केसींचो आंकडो कमी जायत आसा. हे दुयेंस उच्च धोको गटांकडल्यान सर्वसादारण लोकसंख्येमेरेन, शारातल्यान गांवांत, प्रौढ व्यक्तीकडल्यान भुरग्या मेरेन पसरूंक लागला. एचआयवी आतां गोंयच्या सगळ्या भागांत आसा आनी गोंयच्या चार दर्यादेग तालुक्यांनी सुमार दोन तृतीयाश केशी आसात. यौन संचारीतावरवी एचआयवी पसरपाचो आंकडो सगळ्यांत चड ९० टक्के आसा. सर्व्हेक्षणाच्या म्हायतीच्या आदाराचेर गोंय हे मध्यम प्रचलीत राज्य म्हूण वर्गीकृत केला. एचआयवी/एड्साचेर नियंत्रण हाडपाक गोंय सगळ्यांत मुखार आसा.

गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीन फाटल्या कांय वर्सांत एचआयवी/एड्साचेर नियंत्रण आनी आळाबंद हाडपाखातीर साबार पावलां उबारल्यात आनी साधनसुविधा/सेवा केल्यात. फाटल्या तीन वर्सांत एचआयवी पॉजिटीव्ह केसी कमी जायत आसा.

ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांचेर घेतिल्ल्या भौ आयामी येवजण्यांचेर आमचे मुखार कांय प्रस्न उबे केल्यात- आदी कितें पुराय केला? आमकां खंय पावपाचे आसा? आनी थंय पावपाखातीर आमी कितें करूंक जाय?

मध्य २०१२ त प्रकल्प काळ सोंपता म्हणल्यार ह्या दुयेंसाची साथ बंद करप आनी ताचे आड काम करपाखातीर जुलै २००७ त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यावळ तिसरो पांवडो (एनएसीपी- III) सुरू केल्लो. एनएसीपी- III धोरण आनी चालीक लावपाची येवजण पुरावे एकीकरण आनी सरकारी खाते, नागरी समाज, भौशीक आनी खाजगी क्षेत्र भागीदारी, एचआयवी जाल्ले लोक आनी बिगर सरकारी लोकांचो सल्लो घेवंक शकले. पुराय प्रक्रिया घरगुती रितीन आसली पूण संवसारीक दर्जाची कार्यावळ आसली आनी संवसारभरातल्या लोकांनी ताची तुस्त केल्ली. एनएसीपी- IV एनएसीपी- III प्रमाण समावेशक, सहभागी आनी व्यापक सल्लो दिवपी दृश्टीकोण आपणावपाचे काम चालू दवरतले.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेन (एनएसीओ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यावळीच्या फुडल्या पांवड्याखातीर (एनएसीपी- IV) येवजण तयार करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या. वाडयल्ल्या आळाबंद, आनी काळजी, आधार आनी उपचारावरवीं दुयेंसाची साथ आडावप तिगोवन दवरपाखातीर ही कार्यावळ एनएसीपी-IIIच्या यशाक आनीक बळगे दिवपाची आस्त आसा. मुखेल लोकसंख्येमेरेन पावप, सुरक्षीतपणान रक्ताची पुरवण, चांचणी सेवा, एंटी रॅट्रॉवायरल थॅपरपींत वाड आनी समाजीक मालकी आनी एचआयवी आशिल्ले लोकांची अधिक भागीदारी हांकां तेंको दिवंक वेगवेगळे उपाय हे सारकील्यो कार्यावळी एनएसीपी-IIIक दवरिल्ले मोखीचे काळाभितर पुराय जातले अशें कार्यावळीचो नियाळ दाखयता.

एनएसीपी- IV दुर्लक्षीत, कमकुवत आनी पावपाक कठीण आशिल्ल्या लोकसंख्ये मेरेन समावेशक आनी केंद्रीत रावतले. हे संदर्भात एनएसीपीन वेगवेगळ्यो पध्दती सोदून काडल्यात. एनएसीपी- IV, उच्च धोको गट आनी संवेदनशील लोकसंख्येक आळाबंद सेवेसयत सगळ्या पात्र लोकसंख्येक काळजी, आधार आनी उपचार दिवप चालू दवरतले. एनएसीपी-III प्रमाण समावेशक, वांटो घेवपी आनी सल्लो घेवपी पध्दत आपणावन आनी एनएसीपी-IIIचे संवसारांत तुस्त जाल्ली आनी येशस्वी नियोजन अदीक बळकट करपाची येवजण एनएसीपी- IVची आसा. सरकारी खाती, उदरगतीचे भागीदार, बिगर सरकारी संस्था, नागरी सोसायटी, एचआयवी आशिल्ले लोकांचे प्रतिनिधी, सकारात्मक नॅटवर्क आनी वेगवेगळ्या विशयातले तज्ञांचो आशिल्ले कितल्याच भागीदारांचो सल्लो घेवपाची ही प्रक्रिया आसतली. एनएसीपी- IV उदरगत विशेश पध्दत वापरतले आनी संचरीत प्रक्रिया पाळटली. पूण एकत्रित फायदे आनी दर्जो आनी कव्हरेजाक फुडल्या कांय वर्सांत लक्ष दिवचे पडटले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
डॉ.एंजेलिका सियोना गोम्स
प्रकल्प संचालक- गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी
person_ic
नामो
दयानंद स्मृती बिल्डिंग, पयलो माळो,
स्वामी विवेकानंद मार्ग,
पणजी, गोंय. ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३१ २४२७२८६/ २४२१३८१/ २४२२५१९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२२५१८
person_ic
ईमेल
goaaids[at]gmail[dot]com projdir[hyphen]gsacs[dot]goa[at]nic[dot]in
apio_img
डॉ.एंजेलिका सियोना गोम्स
प्रकल्प संचालक- गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी /भौशीक  तक्रार अधिकारी

 

address
दयानंद स्मृती बिल्डिंग, पयलो माळो,
स्वामी विवेकानंद मार्ग,
पणजी, गोंय. 403001
contact details
pio_contact_icon
०८३१ २४२७२८६/२४२१३८१/२४२२५१९

 

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

Profile Pic
डॉ.एंजेलिका सियोना गोम्स
भौशीक म्हायती अधिकारी / प्रकल्प संचालक (जीएसएसीएस)


address
दयानंद स्मृती इमारत, पयलो माळो ,
स्वामी विवेकानंद रोड,
पणजी, गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२७२८६
+९१ ८३२ २४२२५१९
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२५१८
Profile Pic
सचिव (आरोग्य)
पयले अपिलीय प्राधिकरण / सचिव (आरोग्य) - गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी


address
सचिवालय - पर्वरी
contact details
pio_contact_icon
८३२-२४१९४०९
८३२-२४१९४२३
८३२-२४१९४२२
pio_fax_icon
८३२-२४१९६४९

For more details : Right To Information New Link