Top

गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ

संस्थेविशीं प्रस्तावना

गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ मर्यादीत गोंय सरकारान कंपनी कायदो, १९५६ अंतर्गत ०४/०४/१९९० वर्सा स्थापन केलें. राज्य आनी केंद्र सरकारांचे भाग भांडवल योगदान अनुक्रमाण ५१:४९ प्रतिशें आसा.
म्हामंडळ चार राष्ट्रीय पावंड्यावयल्या म्हामंडळांची राज्य मार्गदर्शक संस्था (एससीए) म्हूण कार्य करता, जी आसात:
१) राष्ट्रीय अनुसूचीत जात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ (एनएसएफडीसी)
२) राष्ट्रीय मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ (एनबीसीएफडीसी)
३) राष्ट्रीय दिव्यांग अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ(एनएचएफडीसी)
४) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ.
ह्या तेंगशेवयल्या म्हामंडळांच्या सगल्या येवजणींची हें म्हामंडळ गोंयांत अंमलबजावणी करता.
राष्ट्रीय म्हामंडळांच्या येवजणीं खेरीज, म्हामंडळान घर दुरुस्ती खातीर “गृह सुरक्षा” नांवाची एक उणें-कळंतर अर्थीक येवजणय तयार करून तिची अंमलबजावणी केल्या. ही येवजण विशेश करून समाजाच्या दुबळ्या वर्गांच्या गरजांकडेन लक्ष दिवन, तांच्या पोरण्या राबित्याच्या घरांची दुरुस्ती आनी सांबाळ हांचेखातीर आसा. ह्या येवजणी खाला, फकत 4% कळंतर दरान रु.२.०० लाखांमेरेनचें रीण दितात.
“गृह सुरक्षा” घर दुरुस्ती येवजण पुराय तरेन वेळोवेळीं राज्य सरकाराकडल्यान मेळिल्ल्या निधीन अर्थसहाय्यित आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री देविदास गांवकार
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
चवथो माळो, पाटो सेंटर,
कदंब बस स्थानका लागसार,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३८१८०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३८१७८
person_ic
ईमेल
goaobc[at]gmail[dot]com