Top

गोंय मनरिजवण सोसायटी

गोंय मनरिजवण सोसायटीविशीं म्हायती

गोंय सरकारान 2004त भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (ईफ्फी) आयोजन करपाखातीर मुखेल संस्था म्हूण गोंय मनरिजवण सोसायटीची (ईएसजी) थापणूक केली. देशांत गोंयाची संसारीक पांवडयार आंतरराष्ट्रीय मनरिजवणीचें मुखेल केंद्र म्हूण उदरगत करपाखातीर धोरण करपचो ईएसजीचो मुखेल उद्देश आसां.

३५ व्या, ३७ व्या, ३८ व्या, ३९ व्या, ४० व्या, ४१ व्या आनी ४२ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे येसस्वी आयोजन करून ईएसजीन मिडिया आनी चाहत्यांचे गोंयावटेन आकार्शीत केले. संवसारीक पांवड्यावेली दर्जेदार मनरिजवण आनी ब्रँडिंग करपाखाचो उद्देश गाठपाखातीर गोंय मनरिजवण सोसायटी काम करता. ह्या उद्देशांतल्यान राज्याक चड काळाखातीर, चित्रपट मनोरंजन आनी मनरिजवणीच्या प्रकल्पांतल्यान येणावळ मेळची हाचेर संस्था भर दिता.

संवसारिक पांवड्यावेले पयर्टन थळ ह्या गोंयच्या खासा वळखीच्या आदारान तशेच गोंयचे खाशेल्या युरोपीयन जीवनशैली आनी कितलेशेच संस्कृतीक मिश्रणाकलागून , गोंय सरकार तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय, दिल्लीन, गोंयाक आता चित्रपट महोत्सवाचे कायमस्वरुपी केंद्र केला. तेखातीर आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्था, चित्रपट संस्था आनी भारतांतल्या हेर सुवातीतल्यान इफ्फीखातीर गोंयच योग्य केंद्र म्हूण मान्यताय दिल्या.

चित्रपट आनी चित्रपट महोत्सवाविशीं लोकांमदी जागृताय हाडपाच्या आपल्या यत्नाखातीर, आंतरराष्ट्रीय स्टुडिओ, चित्रपट संस्थांक आकर्शित करपाक टॅलीकम्युनिकेशन, मनरिजवण आनी संबंधित उत्पादन, तयार करून स्वताचे तांकीचेर उबे करपी आनी येणावळ मेळोवपी सेवा दिवपाची मोख दवरता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अमित सतीजा, आयएएस (एजीएमयूटी: २००८))
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोंय मनरिजवण सोसायटी
person_ic
नामो
मॅकनिझ पॅलस,
पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट,
कॅम्पल, पणजी- गोंय


person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२८१११
+९१ ८३२ २४२८११२
+९१ ८३२ २४२८११३
+९१ ८३२ २४२८११४
+९१ ८३२ २४२८११५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२८०००
person_ic
ईमेल

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
वृंदावन व्ही. रायकर
सहाय्य व्यवस्थापक पब्लिक रिलेशनशिप (पीआर)
एपीआयओ


address
मॅकनिझ पॅलस,
पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट,
कॅम्पल, पणजी- गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२८१११
Profile Pic
मृणाल निकेत वाळके
सरव्यवस्थापक ईएसजी
सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
मॅकनिझ पॅलस,
पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट,
कॅम्पल, पणजी- गोंय
Profile Pic
श्री अमित सतीजा, आयएएस
पयले अपिलीय प्राधिकरण / मुख्य कार्यकारी अधिकारी


address
मॅकिनेझ पॅलेस, पयलो माळो,
पोन्ने जीएमसी हेरिटेज प्रेसीन्ट, डी.बी.मार्ग,
कंपाल,पणजी, गोंय -403001
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२८१११
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२८०००

For more details : Right To Information New Link