Top

गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी

गोंय भौशीक सेवा आयोग ही भारतीय संविधानान तयार केल्ली संस्था. आयोगाक दिल्ले राज्य दिवाणी सेवा संबंदीच्या प्रकरणाचेर आयोग संविधानाच्या 320 (3) कलमाखाला सरकाराक सल्लो दिता.

एका खात्यान वा कॅडरान पदाखातीर सुवातांचो आंकडो दाखोवपी आनी सुवातो कशे तरेन भरप ताची प्रस्तावाच्या रूपान सरकाराकडल्यान आवश्यक्ताय घेतात. उक्त्या बाजारांतल्यान अर्ज मागोवन थेट भरती करून वा पुरोवठो करपी ग्रेडीप्रमाण म्हळ्यार सकयल्या ग्रेडीच्या कर्मचाऱ्याक भडती दिवन ही पदां भरपाची पध्दत आपणाव येता. आयोगाचो सल्लो घेवन संविधानाच्या 309 कलमाखाला सरकारान तयार केल्ले भरती नेमाच्या नियमन आनी मार्गदर्शनाखाला भरती जाता. थेट भरती आसा जाल्यार भरती नेमाखाला आयोग जायरात काडटा आनी सुवातांचो आंकडो तशेंच आवश्यक पात्रताय आनी अणभव अधिसुचीत करता.

अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमात, हेर मागास वर्गीय, शारिरीक अपंगूळ वा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक आदी सारकील्या वेगवेगळ्या गटांच्या फावरान राखीवता आनी पिराय मर्यादा दाखयतात. भरती नेमाच्यो सगळ्यो आवश्यक गजाली पुराय करपी उमेदवारच पात्र थारतलो. गोंयांत थेट भरतीखाला कोंकणीचे ज्ञान आसप म्हत्वाची पात्रताय आसा. पात्र थारिल्ल्या उमेदवारांच्या आंकड्याप्रमाण वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी वेगवेगळ्या पध्दती आपणावन काडटात, त्यो म्हळ्यार लेखी परिक्षा आनी/वा कौशल्य परिक्षा आनी/वा शारिरीक परिक्षा आनी/वा स्क्रिनींग परिक्षा आनी/वा गटान चर्चा आनी ताचे उपरांत मुलाखत वा फक्त मुलाखत.

मुलाखतीवेळार उमेदवाराचो शिक्षणीक रिकॉर्ड विचारांत घेतात. पूण, मुलाखतीवेळार उमेदवारांची कार्यक्षमता, ताचे व्यक्तीमत्व, सहनशीलता, वागणूक, सामान्य ज्ञान, तत्परताय आदी गजाली विचारांत धरतात. आयोग सतत संबंदीत क्षेत्रातल्या वरीश्ट आनी अणभवी व्यक्तीची मजत घेता. ताचेवेल्यान योग्यताय वळेरी तयार करतात आनी योग्यताय प्रमाण उमेदवारांक नेमपाची शिफारस सरकाराक धाडटात. आयोग फकत शिफारस करपी अधिकारणी आसा आनी आयोगाचो सल्लो सरकाराक बंधनकारक ना हे उमेदवारांक कळीत करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. यतींद्र एम. मारळकर
अध्यक्ष- गोंय भौशीक सेवा आयोग
person_ic
नामो
इडीसी हावज, ब्लॉक सी, पयलो माळो,
दादा वैद्य मार्ग,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२६६८७
२२२३५०७
person_ic
ईमेल
Goa Public Service Commission Office Manual
English (2,179 KB) download
Notice
English (907 KB) download
Profile Pic
श्री. यतींद्र एम. मारलकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण / सचिव


address
ईडीसी हाऊस, ब्लॉक 'सी', पयलो माळो ,
दादा वैद्य रोड,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६६८७
+९१ ८३२ २२२१४१५
Profile Pic
श्रीमती. सीमा वी मळकर्णेंकार
भौशीक म्हायती अधिकारी / उप सचीव


address
ईडीसी हाऊस, ब्लॉक 'सी', पयलो माळो ,
दादा वैद्य रोड,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६६८७
pio_fax_icon
९१ ८३२ २२२१४१५

For more details : Right To Information New Link