Top

गोंय पुनर्वसणूक मंडळ

प्रस्तावना

गोंय पुनर्वसणूक मंडळ (जीआरबी) ही जीआरबी कायदो, २००६ अंतर्गत स्थापन केल्ली एक स्वायत्त संस्था आसा आनी वर्स २००१ पसून तिचें कार्य चालू जालां.
सैमीक आपत्तींचे बळी आनी सरकारान सुरू केल्ल्या उदरगतीच्या कामांच्या प्रकल्पांनी वा सरकारान वाटप केल्ल्या कामांनी प्रभावीत व्यक्तींखातीर, उचीत येवजणी तयार करून पुनर्वसणूक प्रकल्प हातांत घेवप हें ह्या मंडळाचें उद्दिश्ट आसा. ह्यो पुनर्वसणूक येवजणी चड करून, विस्थापीत व्यक्तींक गरज पडूंक शकता अशे राबिते/घरबांदणीे, दुकानां हांचे बांदकाम, सांबाळ आनी वेवस्थापन हांचेकडेन संबंदीत आसात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. सुशमा डी कामत
सचिव
person_ic
नामो
श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो,
पाटो प्लाझा, पणजी,
गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३७२५४
+९१ ८३२ २४३७७३९
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७७३९
Profile Pic
श्री नरेंद्र उसगावकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / लेखापाल


address
श्रमशक्ती भवन, पहिला मजला,
पाटो प्लाझा, पणजी,
गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७२५४
+९१ ८३२ २४३७७३९
Profile Pic
श्रीमती. अंजू केरकर
भौशीक म्हायती अधिकारी / सदस्य सचिव


address
श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो ,
पाटो प्लाझा, पणजी,
गोंय-४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७२५४
+९१ ८३२ २४३७७३९
Profile Pic
प्रथम अपील प्राधिकरण / सदस्य सचिव


address
श्रमशक्ती भवन, पहिला मजला,
पाटो प्लाझा, पणजी,
गोवा -403001
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2437254
+91 832 2437739

For more details : Right To Information New Link

आनीक पळोवपा खातर : हांगा क्लिक करा

गोंय पुनर्वसणूक मंडळ प्रकल्प
English (35 KB) download

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात: येवजण्यो