Top

गोंय तियात्र अकादमी

तियात्र संस्कृतायेची उदरगत करप, तियात्र वावराक प्रोत्साहन आनी समन्वय करप, कोंकणी भास आनी साहित्यावरवीं आनी खास करून रोमी लिपीतल्या कोंकणी साहित्यावरवीं गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो हांवेस गोंय सरकाराचो आसलो आनी ताका लागून 2009 वर्सा गोंय तियात्र अकादमी घडयली.

 

हेतू, उद्देगश आनी वावर

अ) तियात्र आनी ताचे नाच, संगीत, पदा आनी साहित्य खास करून रोमी लिपीतल्या कोंकणी साहित्याक प्रोत्साहन दिवप आनी उदरगत करपाचो हेतू तियात्र अकादमीचो आसा. तशेंच तांच्या वरवीं गोंयची आनी देशाची संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करप.

ब) वयर दिल्ले हेतू आनी उद्देग साध्य करपाखातीर तियात्र अकादमीकडेन सकयल दिल्ले अधिकारी आनी कार्य आसतले : –

 • गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कार्य करपी आपल्या मान्यताय प्राप्त संस्थेकडेन वावराविशी समन्वय करप
 • तियात्रासंबंदीच्या नाच, संगीत, पदा आनी साहित्याविशी गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी विचार आनी तंत्र अदलाबदल करपाक प्रोत्साहन दिवप
 • तियात्राचो प्रसार करप आनी तियात्र, ताचे संगीत, नाच, पदा आनी साहित्याच्या क्षेत्रांत संशोधन करप
 • साहित्य प्रकाशीत करप आनी एक वाचनालय आनी संग्रहालय घडोवप
 • आपले उद्देश साध्य करपाखातीर आनी भारतीय संस्कृतीची पुरायपणान समृध्दी जावची म्हूण हेर राज्यांतल्या समान संस्थेकडेन समन्वय दवरप
 • गोंयांत तियात्र केंद्रा उबारपाक आनी उदरगत करपाक प्रोत्साहन दिवप.
 • अभिनय, निर्देशन, माची सेट करप, लायट इफॅक्ट्स, सावंड इफॅक्ट्स, तियात्र संगीत, पटकथा लेखन, नाटक निर्माण करप आनी तियात्राविशीच्या हेर गजालींचेर प्रशिक्षण दिवपाक संस्था उबारूंक प्रोत्साहन दिवप
 • तियात्र आनी ताच्या नाच, संगीत, पदा आनी साहित्यांक अभ्यास आनी संशोधनाच्या कामांखातीर आपली आदर्श संस्था घडोवप आनी कायम दवरप
 • पुरस्कार आनी विशेश्ताय दिवन नव्या तियात्राक प्रोत्साहन दिवप आनी मजत करप
 • तियात्राच्या क्षेत्रांत वावुरपी उत्तीर्ण संघटनांक मजत करप
 • भुरग्यांच्या तियात्रांत तांच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची उदरगत करपाक उर्बा दिवप
 • तियात्र आनी ताच्या नाच, संगीत, पदा आनी साहित्याच्या क्षेत्रांत बेसबरी कामगिरी करपी वैयक्तीक कलाकारांक पुरस्कार आनी विशिश्ताय दिवप आनी तांकां एक वळख दिवप
 • तियात्र आनी ताच्या नाच, संगीत, पदा आनी साहित्याच्या क्षेत्रांत हेर राज्यांकडेन आनी तियात्र महोत्सव आयोजीत करून संस्कृतीक दिवप घेवपाचो प्रसार करप
 • देणग्याच्या माध्यमातल्यान निधी एकठांय करप आनी सरकाराकडल्यान अनुदान घेवप आनी हो निधी वापरप
 • जमीन विकत घेवप, वेगवेगळ्या तरेन मालमत्ता घेवप आनी त्यो सांबाळप, विकप, घाणाक दवरप वा ताची विल्हेवाट लावप. मात स्थावर मालमत्ता स्थलांतरीत वा विकतना सरकाराची पयली मान्यताय घेवची पडटली
 • जमा करपाखातीर निधी सांबाळप: –
  • थळाव्या वा केंद्र सरकाराकडल्यान मेळिल्ले सगळे पयशे
  • हेर खंयच्याय तरेन वा स्त्रोतांकडल्यान मेळिल्ले सगळे पयशे
 • अकादमीचे उद्देश पुराय करपाखातीर अधिकारांत बसता वा बसना जाल्यार लेगीत, लागता त्यो गजाली करप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
Shri Minguel Jacob Carmo Luis Fernandes alias Prince Jacob
President - Tiatr Academy of Goa
person_ic
नामो
एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ,
दुसरो माळो,
कांपाल पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+91 832 2230738
person_ic
फॅक्स
+91 832 2230739
person_ic
ईमेल
Profile Pic
President/
First Appellate Authority


contact details
Profile Pic
Shri Victor de Sa
Public Information Office
Member Secretary


address
AS-1/AS-4,
Block-A 2nd Floor,
Campal, Panaji
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2230738
pio_fax_icon
+91 832 2230739
Profile Pic
Shri Prasad Lolayekar
First Appellate Authority
Director
Directorate of Art and Culture


address
Directorate of Art and Culture,
Sanskruti Bhavan,
Patto, Panaji, Goa
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2404600
+91 832 2404601
pio_fax_icon
+91 832 2437944

For more details :Right To Information New Link