Top

गोंय तियात्र अकादमी

तियात्र संस्कृतायेची उदरगत करप, तियात्र वावराक प्रोत्साहन आनी समन्वय करप, कोंकणी भास आनी साहित्यावरवीं आनी खास करून रोमी लिपीतल्या कोंकणी साहित्यावरवीं गोंयच्या संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करपाचो हांवेस गोंय सरकाराचो आसलो आनी ताका लागून २००९ वर्सा गोंय तियात्र अकादमी घडयली.

 

हेतू, उद्देगश आनी वावर

अ) तियात्र आनी ताचे नाच, संगीत, पदा आनी साहित्य खास करून रोमी लिपीतल्या कोंकणी साहित्याक प्रोत्साहन दिवप आनी उदरगत करपाचो हेतू तियात्र अकादमीचो आसा. तशेंच तांच्या वरवीं गोंयची आनी देशाची संस्कृतीक एकचाराचो प्रसार करप.

ब) वयर दिल्ले हेतू आनी उद्देग साध्य करपाखातीर तियात्र अकादमीकडेन सकयल दिल्ले अधिकारी आनी कार्य आसतले : –


Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सेझर डी'मेल्लो
सदस्य सचीव
person_ic
नामो
एएस-१, दुसरो माळो,
कॅम्पल ट्रेड सेंटर,
कांपाल पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२३०७३८
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२३०७३९
person_ic
ईमेल
tiatracademy[at]gmail[dot]com

आनीक पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक कारात :येवजण्यो

Name/Designation
श्री अगोस्तिन्हो टेमुडो
राष्ट्रपती /
पयले अपिलीय प्राधिकरण


contact details
pio_email_icon
tiatracademy[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
९७६३५५४१३६
Name/Designation
श्री . सेझर द 'मेल्लो
सदस्य सचीव /भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_email_icon
tiatracademy[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२३०७३८
pio_fax_icon
०८३२-२२३०७३९
Name/Designation
ग्रंथपाल श्रेणी १
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


contact details
pio_email_icon
tiatracademy[at]gmail[dot]com
pio_contact_icon
०८३२-२२३०७३८/३९
pio_fax_icon
०८३२-२२३०७३९

For More Details : Right To Information New Link