Top

गोंय ग्रामीण उदरगत आनी प्रशासकी संस्था

गोंये ग्रामीण उदरगत आनी प्रशासकी संस्था डिसेंबर १९९९ वर्सासावन पोन्ने गोंयच्या एला फार्मात कार्यरत आसा. सद्याचे इटीसी एस.आय.आर.डीत रूपांतरीत करून गोंय ग्रामीण उदरगत आनी प्रशासकी संस्था घडयल्ली आनी पोन्ने इटीसीच्या सुवातेर कार्यरत आसा. फेब्रुवारी १९९९ ते डिसेंबर १९९९ मेरेन तें सरकारी खातें म्हूण कार्यरत आशले आनी उपरांत हेर राज्यांतल्या संस्थेप्रमाण डिसेंबर १९९९ सावन स्वायत्त संस्थेन रूपांतरीत केल्ली (भारत सरकाराच्या पध्दतीप्रमाण). गोंयची राजधानी पणजी शारापसून १० किलो मिटर अंतराचेर एला फार्म आसा.

संस्थेचे उद्देश अशें आसात-

 • ग्रामीण उदरगतीच्या प्रक्रियेंत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान आशिल्ल्या आनी हेर भौशीक प्रशासकी सेवा वा ते संबंदीच्या कामात आशिल्ल्यांक वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी बिगर अधिकृत अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवप आनी तांकां सुसज्ज करपाचो हेतू.
  • अ) मोख दवरिल्ले लोकसंख्येच्यो समस्या संविदनशीलपणान जाणून घेवपाखातीर समाजीक आनी वेव्हारीक दृश्टीकोन आनी तंत्र
  • ब) सक्षम डिजायनिंग, अंमलबजावणी, देखरेख आनी ग्रामीण उदरगत कार्यावळीच्या मुल्यांकनाखातीर वेवस्थापन कौशल्य, आनी
  • क) ग्रामीण उदरगत कार्यावळीक समर्थन दिवपाक समुदाय कृतीची वळेरी तयार करपाचे तंत्र.
 • संशोधन चालीक दवरूंक- कार्यरत आनी धोरण.
  • अ) प्रशासकी सक्षमताय आनी ग्रामीण उदरगत कार्याखातीर योग्य कल्पना आनी संकल्पना हाडपाक आनी धोरण पर्याय तयार करपाक.
  • ब) ग्रामीण कलाकारांखातीर उत्पन्नाचे गुणदर्शक आनी परिणामत्मक गजाली बळीश्ट करपाखातीर योग्य तंत्रगिन्यानाच्या क्षेत्रांत उदरगत घडोवन हाडपाक.
 • आर्विल्ली वेवस्थापन सेवा ही ग्रामीण उदरगत आनी बरी प्रशासकी सेवा आनी पध्दतीखातीर मुखेल साधन जावंक शकता, ताचेविशी जागृताय घडोवन हाडूंक.
 • वेळोवेळी आवश्यक दिसता तेन्ना ग्रामीण उदरगतीखातीर प्रासंगीक थारता अशें हेर कार्यावळी हातांत घेवप.
 • प्रशासनान उदरगत आनी समाजीक सहभागाक नवे मार्ग तयार करपाखातीर केंद्र बिंदु म्हूण सेवा दिवप.
 • गोंय सरकाराच्या प्रशासकी आनी शासकीय स्तरासयत सगळ्या कर्मचाऱ्यांखातीर प्रशिक्षण निती तयार करप, चांचणी करप, मान्य करप आनी चालीक लावपाक धोरण तयार करपी संस्था थारपाक.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री हागे खोडा, आय.ए.एस.
संचालक - गोंय ग्रामीण उदरगत आनी प्रशासकी संस्था
person_ic
नामो
एला फार्म, पोन्ने गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ -२२८५९८५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२८५७५५
person_ic
ईमेल
gird.goa@nic.in