Top

गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ

गोंय, दमण आनी दीव खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ १९८२ वर्सा तेन्नाच्या गोंय, दमण आनी दीव केंद्रशासीत प्रदेशांत, १९६५ च्या जीडीडीकेव्हीआयबी कायद्या अंतर्गत स्थापन जालें. ह्या मंडळाकडेन ताच्या कक्षेंतल्यो खादी आनी गांव उद्देगांक प्रोत्साहन दिवंपाचें कार्य सोंपयलां, ज्याचें वरवीं गांवगिर्‍या लोकांक रोजगाराची पुरवण जातली आनी ग्रामीण अर्थवेवस्थेक बळगें प्राप्त जातले.

मंडळाचें कार्यालय पणजी हांगा वा सरकार थारावंक शकता अशा सुवातेर आसतले. सद्याचें कार्यालय जनता हावज, २रो माळो, २री लिफ्ट, पणजी, गोंय हांगा आसा. त्याभायर, मंडळान अलुईया अपार्टमेंट्स, फातोर्डा, मडगांव हांगा उप-कार्यालय सुदीक उगडलां.

कामाची वरां

मंडळ सगल्या कार्यदिसांनी सकाळीं ९:३० ते दनपरां १:१५ मेरेन आनी दनपरां २:०० ते सांजे ५:४५ मेरेन काम करतले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दामोदर मोरजकार
मुखेल कार्यकारी अधिकारी - गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ
person_ic
नामो
गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ
दूसरो माळो , दूसरी लिफ्ट, जुंता घर,
१८ जून मार्ग, पणजी तिसवाडी,
गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ -२२२१४५२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२२४९४
person_ic
ईमेल
goakvib[at]yahoo[dot]co[dot]in