Top

गोंय ईलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

म्हायती आनी तंत्रज्ञान वेवसाय, सल्लो, साफ्टवेअर, उपाय पुरवण, आनी हार्डवेअर पुरवण आनी दुरुस्ती ह्या तीन म्हत्वाच्या क्षेत्राचेर गोंय ईलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वावुरता. सगळ्यांत पयली आमच्या गिरायकांच्यो गरजो वळखुन, बरे उपाय तयार करप आनी त्या उपायांक खुब काळाखातीर तेंको दिवप आनी वयर बरयल्ल्या तीनूय क्षेत्रां खातीर ते खातीर तयार करतात. हे प्रक्रियेत जीईएल केन्नाय वांटो घेवपाची तांक दवरता, पूण आमी जर सुरुवात ते शेवटमेरेन प्रक्रियेत सामील जाल्यार हे प्रक्रियेतल्यान चड बरे मॉल मेळटा.

आमच्या येवजण, उत्पादन आनी वेवस्थापन ह्या जोड उपायांकलागून तुमकां येस मेळोवपाखातीर वेवसायाचेर पुराय लक्ष दिवप शक्य जाता.

आमी आमच्या गिरायकांच्या सामके लागीच्यान काम करता. आमच्या गिरायकांची क्षमता वाडपाखातीर मजत जावची म्हूण आमी आमच्या कांय तत्वांचेर विस्वास दवरता. वैयक्तीक वचनबद्धता, परीश्रम आनी समर्पणाक आमी म्हत्व दिता. अदिक बरें काम करपाखातीर आमी आमचें कृतीची जबाबदारी घेवन आनी कला कौशल्य वापरून आनी वेवसायीक ज्ञानाचो वापर करतात. आमी आमच्या करारात योग्यतरेन आनी प्रमाणीकपणान वावुरता, आनी आमी जे समस्येचेर उपायाखातीर काम करता तातुंतल्यान दोनूय पक्षांक फायदो जावचो म्हूण नेमान यत्न करतात.

खंयच्या गिरायकावांगडा येस आनी दोनूय पक्षांक फायदो दिवपाखातीर ही तत्वां म्हत्वाची असो आमकां विस्वास आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री ब स बोरकर
व्यवस्थापकीय संचालक
person_ic
नामो
ग्रांवड फ्लोअर, श्रमशक्ती भवन,
ईडीसी कॉम्प्लॅक्स, पाटो प्लाझा
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२- २४३७२२०
०८३२- २४३७२४८
+९१ ९४२२०६३५९५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४३७२२०