Top

खण आनी भूंयशास्त्राविशीं

खण आनी भूंयशास्त्र विभाग खनीज प्रशासनाकडे लक्ष दिता.. तें सकल दिल्ल्या विधिकरणांची सक्तीची अंमलबजावणी करून खनीज सवलतींक दिल्ली अनुमती नियमीत करता.

 • द मायन्स ऍण्ड मिनरल्स (डिव्हलपमेंट ऍण्ड रेग्युलेशन) ऍक्ट 1957
 • द मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960
 • द गोवा मिनरल कन्सेशन रूल्स 1985
 • द गोवा दमण ऍण्ड दीव मायनिंग कन्सेशन (ऍबोलिशन ऍण्ड डिक्लेरेशन ऍज मायनिंग लीजस) ऍक्ट 1987
 • द गोवा ( प्रिव्हेन्शन ऑफ इल्लिगल मायनिंग, ट्रांस्पोर्टेशन ऍण्ड स्टोरेज)रूलस 2004

ते भायरजरी हीं विधीकरणां बाकीच्या एजन्सीनीं सक्तीचे केलीं तरी तें सकयलीं विधिकरणां लागू करूंकय जापसालदार आसा.

 • द मिनरल कन्झर्वेशन ऍण्ड डिव्हलपमेंट रूल्स, 1988
 • द मायन्स ऍक्ट 1952 आनी ताचे सकल केल्ले कायदे

दऍक्ट 57 आनी एमसीआर60, अनुमती/ टेळणी परवान्याचें नूतनीकरण, संभाव्य परवाने आनी खण भाडेपट्टी नियमीत करता.

खण आनी भूंयशास्त्र संचालनालय उद्देग आनी खण हांच्या एकत्रीत संचालनालयाचो भाग आशिल्लें. गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं तें अर्थिक सेवा संचालनालयाचो भाग आशिल्लें.जाल्यार गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत तें बरोच काळ उद्देग आनी खण संचालनालचाचो भाग जालें. फकत 19 फे.2004 साकून खण संचालनालय, उद्देग आनी खण संचालनालयेतल्यान वेगळें जालें आनी स्वतंत्र खण आनी भूंयशास्त्र संचालनालय जालें.

खण आनी भूंयशास्त्र संचालनालयाचीं कामां

प्रमुख खनीज

 • अनुमती/ खनीजसवलतींचें नूतनीकरण
 • मायन्स ऍण्ड मिनरल (डिविहलपमेंट आनी रेग्युलेशन) ऍक्ट1957, मिनरल कन्सेशन रूल्स1960 ची अंमलबजावणी
 • महसूल जमोवप
 • गोवा (प्रिव्हेन्शन ऑफ इल्लिगल मायनिंग, ट्रांस्पोर्टेशन ऍण्ड स्टोरेज) रूल्स 2004 ची अंमल बजावणी
 • केंद्रीय आनी राज्य भूंयशास्त्रीय कार्यावळी करपी मंडळ
 • खनीज सल्लागार परिषद
 • खनीज सांख्यिकीशास्त्र
 • खण उद्देगाकडेन संबंधीत सेवक समस्या धरून सगले मामले

 

गौण खनीज

 • अनुमती / उत्खननाच्या भाडपट्टीचें नूतनीकरण / परवाने
 • गोवा, दमण ऍण्ड दीव मायनर मिनरलल कन्सेशन रूल्स1985 ची अंमलबजावणी
 • महसून वसूली
 • खनीज सांख्यिकी शास्त्र
 • उत्खननाकडेन जोडल्ले सगले संबंधीत मामले

 

प्रशासन

 • अस्थापन आनी सेवा मामले
 • घरचो कारभार सांबाळप
 • लोकांच्यो तक्रारी
 • नियोजन
 • लेखा
 • नियोजन आनी अनियोजन येवजण
 • जरसंपर्क
 • म्हायती हक
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री आशुतोष रामचरणद्र आपटे
संचालक
person_ic
नामो
२ रो माळो, उद्द्योग भवन,
पणजी,गोवा -४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२६४३१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२५२९१
person_ic
ईमेल
The Goa, Daman and Diu Minor Mineral Concession Rules, 1985
English (644 KB) download
THE GOA (PREVENTION OF ILLEGAL MINING,TRANSPORTATION AND STORAGE OF MINERALS) RULES, 2004
English (70 KB) download
Mineral Concession Rules, 1960
English (672 KB) download
Mineral Conservation & Development Rules
English (42 KB) download
Mines and Minerals Development & Regulation Act, 1957
English (339 KB) download
Mining Leases Modification of Terms Rules, 1956
English (57 KB) download
Major Minerals – Form A Application for Reconnaissance permit
English (59 KB) download
Major Minerals – Form B Application for Prospecting License
English (56 KB) download
Major Minerals – Form B Register of stock & export of mines
English (0 KB) download
Major Minerals – Form C Submission of Details by Exporters
English (25 KB) download
Major Minerals – Form E Application for renewal of Prospecting License
English (0 KB) download
Major Minerals Form I Application for Mining lease
English (0 KB) download
Major MInerals – Form J Appication for renewal of Mining Lease
English (0 KB) download
Minor Minerals Form A Application for Quarying Lease
English (0 KB) download
Minor Minerals – Form F Aplication for Renewal of Quarrying Lease
English (52 KB) download
Minor Minerals – Form H Application for Quarrying Permit
English (49 KB) download
List of Working Mines, 2010-2011
English (63 KB) download
Mineral Resources in Goa
English (56 KB) download
Citizen Charter
English (518 KB) download
Profile Pic
श्री जयंत ग.सिरसाट
वरिष्ठ तंत्रिक सहाय्यक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दुसरो माळो , उद्योग भवन,
पणजी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४३१
+९१ ८३२ २४७५२६४९१
Profile Pic
श्री पराग म. नागरसेंकर
खण आनी भूंयशास्त्राचे सहाय्यक संचालक
राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी


address
दुसरो माळो , उद्योग भवन,
पणजी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२६४३१
+९१ ९८२३६७५०३१
Profile Pic
श्री आशुतोष रामचंद्र आपटे
संचालक
पयलो अपील प्राधिकरण


address
दुसरो माळो , उद्योग भवन,
पणजी, गोयं - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+ ९१ ८३२ २४२५२९१
+९१ ८३२ २२९३०९४

For more details :Right To Information New Link