Top

कार्मिक खात्या विशी

भारतीय प्रशासकी सेवा, गोंय नागरी सेवा आनी सचीवालय कॅडर सारकिल्या वेगवेगळ्या सेवांचे अधिकारी कार्मिक खाते चलयता. प्रशासकी सचीवालय मुखेली मुखेल सचीव आसतलो जो आयएएस (एजीएमयुटी) कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. भारत सरकारचे घर वेव्हार मंत्रालय आयएएस कॅडर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता. कार्मिक खात्यांत मुखेल सचीवा सकयल आशिल्लो फुडलो अधिकारी खासा सचीव (कार्मिक) आसतलो जो आयएएस कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. खासा सचीव (कार्मिक) हाच्या सकयल जोड सचीव (कार्मिक) आनी अवर सचीव (कार्मिक) आसतलो जो गोंय नागरी सेवा कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. खात्याक जोडिल्लो निरिक्षण कर्मचारी विभागीय अधिकारी आसतलो जो सचीवालय कॅडराच्या ब गटाचो राजपत्रीत अधिकारी आसतलो. वरीश्ट सहकारी, सहकारी, कनिश्ट सहकारी आनी पिवन हे सचीवालय कॅडराच्या क गटाचे अधिकारी आसतले आनी विभागीय अधिकाऱ्या सयत ह्या अधिकाऱ्यांचेर नियंत्रण दवरपी कॅडर खाते सर्वसाधारण प्रशासन खाते, सचीवालय आसतले.

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री ईशांत सावंत
अवर सचिव (कार्मिक खाते -I)
person_ic
नामो
कार्मिक खाते,
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१९४७५
०८३२ २४१९४७६
person_ic
ईमेल
us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in