Government of Goa | कार्मिक खात्या विशी
Top

कार्मिक खात्या विशी

भारतीय प्रशासकी सेवा, गोंय नागरी सेवा आनी सचीवालय कॅडर सारकिल्या वेगवेगळ्या सेवांचे अधिकारी कार्मिक खाते चलयता. प्रशासकी सचीवालय मुखेली मुखेल सचीव आसतलो जो आयएएस (एजीएमयुटी) कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. भारत सरकारचे घर वेव्हार मंत्रालय आयएएस कॅडर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता. कार्मिक खात्यांत मुखेल सचीवा सकयल आशिल्लो फुडलो अधिकारी खासा सचीव (कार्मिक) आसतलो जो आयएएस कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. खासा सचीव (कार्मिक) हाच्या सकयल जोड सचीव (कार्मिक) आनी अवर सचीव (कार्मिक) आसतलो जो गोंय नागरी सेवा कॅडराच्या अ गटाचो अधिकारी आसतलो. खात्याक जोडिल्लो निरिक्षण कर्मचारी विभागीय अधिकारी आसतलो जो सचीवालय कॅडराच्या ब गटाचो राजपत्रीत अधिकारी आसतलो. वरीश्ट सहकारी, सहकारी, कनिश्ट सहकारी आनी पिवन हे सचीवालय कॅडराच्या क गटाचे अधिकारी आसतले आनी विभागीय अधिकाऱ्या सयत ह्या अधिकाऱ्यांचेर नियंत्रण दवरपी कॅडर खाते सर्वसाधारण प्रशासन खाते, सचीवालय आसतले.

 

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री शशांक व्ही. ठाकूर
अवर सचिव (कार्मिक खाते -I),कार्मिक खाते
person_ic
नामो
कार्मिक खाते,
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
0८३२ २४१९४७५
0८३२ २४१९४७६
person_ic
ईमेल
us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in
मुख्य इलेक्ट्रिकल अभियंता कर्मचारी पदाखातर जायरात
English (2 MB) download
Public Notice -Posts Stands Withdrawn – Directorate of Civil Aviation
English (90 KB) download
Forms Form No1
English (78 KB) download
Form No2
English (66 KB) download
Form No3
English (27 KB) download
Form No4
English (27 KB) download
Form No5
English (13 KB) download
Form No6
English (54 KB) download
Attestation Form
English (39 KB) download
Intimation Form for 18_2_Immovable
English (49 KB) download
Intimation Form for 18_3_Movable
English (40 KB) download
Goa State Civil Service(Grant Leave to Seek Employee(1)
English (284 KB) download
Goa State Civil Service(Grant of Leave to Seek Employee(2)
English (340 KB) download
Goa State Civil Service(Grant of Leave to Seek Employent
English (341 KB) download
Goa State Civil Service Retriement Rules
English (221 KB) download
Redressal of Grievancess
English (234 KB) download

Profile Pic
श्री अनिल शिरोडकर
विभाग अधिकारी -२
पीआयओ


address
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९८०७
Profile Pic
श्रीमती. ग्लोरिया अब्रांचेस ई रॉड्रिक्स
विभाग अधिकारी- I
पीआयओ


address
सचीवालय,
पर्वरी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४१९८०८
Profile Pic
श्रीमती माया पेडणेकर
भौशीक म्हायती अधिकारी अवर सचीव (कार्मिक खाते -II)


address
कार्मिक खाते , सचिवालय , पर्वरी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१९४७५
०८३२ २४७५९६३
pio_fax_icon
०८३२-२४१९७२३
Profile Pic
श्री शशांक ठाकूर
भौशीक म्हायती अधिकारी
अवर सचीव (कार्मिक खाते -I)


address
कार्मिक खाते , सचिवालय , पर्वरी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१९४७५
०९३२ २४७५९६३
pio_fax_icon
०८३२-२४१९७२३
Profile Pic
सहसचिव
प्रथम अपील प्राधिकरण


address
कार्मिक खाते , सचिवालय , पर्वरी , गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २४१९४७५

For more details :Right To Information New Link