Top

कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं

राज्य कारागीर प्रशिक्षण खातें भारत सरकाराच्यो दोन म्हत्वाच्यो कार्यावळी चालीक लायता, कारागीर प्रशिक्षण येवजण आनी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण येवजण (प्रशिक्षणार्थी कायदो, १९६१ खाला).

ह्या येवजण्यांचो हेतू कारखान्यांक कुशळ कामगारांचो प्रवाह चालू दवरप आनी उद्देग धंद्यांत नोकऱ्यो मेळपाचे नदरेंतल्यान तशेंच स्व वेवसायाच्या नदरेंतल्यान गरजेची कुशळताय, शिक्षण आनी शिस्त दिवन, शिक्षीत तरणाट्यांमदली बेकारी कमी करप असो आसा.

वयर दिल्लो दोनय कार्यावळी सकयल दिल्ले ते प्रमाण चालीक लायतात:

  • उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था आनी विस्तार केंद्र – प्रशिक्षण सोंपले उपरांत, प्रशिक्षणार्थ्याक राष्ट्रीय वेवसाय प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान राष्ट्रीय वेपार प्रमाणपत्र आनी राज्य वेवसाय प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान वेपार प्रमाणपत्र स्विकार्यते प्रमाण मेळटली.
  • प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण येवजण – प्रशिक्षण येसस्वीपणान पुराय केले उपरांत, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान प्रशिक्षणार्थ्याक राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र मेळटा.

कागाळी हाताळप

कार्यालयीन उद्देशपत्रक क्रमांक १२/४/२००५-DPG, तारीक १६.०३.२००५ च्या प्रमाण, कारागीर प्रशिक्षण खात्याचे संचालक, श्री आलेक्सीयो एफ. दा कोस्ता हे राज्य पातळेचेर राज्य कारागीक प्रशिक्षण संचालयापुरते भौशीक कागाळ अधिकारी आसात.

सहाय्यक संचालक (प्रशासन) श्री पी. टी मुरगांवकार हे जिल्लो पातळेचेर दक्षीण गोंयाखातीर राज्य कारागीर प्रशिक्षण खात्यापुरते भौशीक कागाळ अधिकारी आसात.

ते खातीर भौसातल्या कोणाकय कसलीय कागाळ आसत जाल्यार तांणी ती मुखेल कार्यालय, पणजी वा दक्षीण गोंयाखातीर आयटीआय, मडगांव हांगा दवरील्ल्या कागाळ बॉक्सांत आपल्यो कागाळी दाखल करच्यो.

कारागीर प्रशिक्षण खात्याचो संचालक आनी भौशीक कागाळ अधिकारी भौसाच्यो कागाळी आपल्या कक्षांत सकाळी १० ते दनपार १ मेरेन दर मंगळारा आयकतलो.

सहाय्यक संचालक(प्रशासन) आनी भौशीक कागाळ अधिकारी भौसाच्यो कागाळी आयटीआय, बड्डें- मडगांव हांगा सकाळी १० ते दनपार १ मेरेन दर मंगळारा आयकतलो. ते खातीर मंगळारा कसलीच बसका आसची ना.

भौशीक कागाळ अधिकाऱ्यांचे फोन क्रमांक अशें आसात:
कारागीर प्रशिक्षण खात्याचो राज्य संचालक आनी भौशीक कागाळ अधिकारी:

फोन क्रमांक: 1) १)०८३२-२४३७०५९  २)०८३२-२४३७०६०

सहाय्यक संचालक (प्रशासन) आनी भौशीक कागाळ अधिकारी:

फोन क्रमांक:- १)०८३२-२४३७०५९/२७१४८८७ (मंगळारा सकाळी १० ते दनपार १ मेरेन)

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दिपक देसाई
संचालक - राज्य कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
person_ic
नामो
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४३७०६०

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात :ऑर्डस आनी परिपत्रकां

सरकारी आय. टी. आय कौशल्य विकास आनी उद्योजकता अंतर्गत

English (14 KB) download
Profile Pic
श्री दिपक देसाई
संचालक / प्रथम अ‍ॅपलेट प्राधिकरण


address
तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन,
पणजी, गोंय - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
Profile Pic
श्रीमती. दीप्ती काणकोणकर
उप संचालक (प्रशासक)


address
तिसरी माळी, श्रम शक्ती भवन,
पाटो प्लाझा,
पणजी- गोंय ,४०३४०१
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४३७०५९
pio_fax_icon
०८३२-२४३७०६०

For more details : Right To Information

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक कारात :येवजण्यो