Top

कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं

राज्य कारागीर प्रशिक्षण खातें भारत सरकाराच्यो दोन म्हत्वाच्यो कार्यावळी चालीक लायता, कारागीर प्रशिक्षण येवजण आनी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण येवजण (प्रशिक्षणार्थी कायदो, १९६१ खाला).

ह्या येवजण्यांचो हेतू कारखान्यांक कुशळ कामगारांचो प्रवाह चालू दवरप आनी उद्देग धंद्यांत नोकऱ्यो मेळपाचे नदरेंतल्यान तशेंच स्व वेवसायाच्या नदरेंतल्यान गरजेची कुशळताय, शिक्षण आनी शिस्त दिवन, शिक्षीत तरणाट्यांमदली बेकारी कमी करप असो आसा.

वयर दिल्लो दोनय कार्यावळी सकयल दिल्ले ते प्रमाण चालीक लायतात:

  • उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था आनी विस्तार केंद्र – प्रशिक्षण सोंपले उपरांत, प्रशिक्षणार्थ्याक राष्ट्रीय वेवसाय प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान राष्ट्रीय वेपार प्रमाणपत्र आनी राज्य वेवसाय प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान वेपार प्रमाणपत्र स्विकार्यते प्रमाण मेळटली.
  • प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण येवजण – प्रशिक्षण येसस्वीपणान पुराय केले उपरांत, राष्ट्रीय वेवसायीक प्रशिक्षण मंडळाकडल्यान प्रशिक्षणार्थ्याक राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र मेळटा.

कागाळी हाताळप

कार्यालयीन उद्देशपत्रक क्रमांक १२/४/२००५-DPG, तारीक १६.०३.२००५ च्या प्रमाण, कारागीर प्रशिक्षण खात्याचे संचालक, श्री आलेक्सीयो एफ. दा कोस्ता हे राज्य पातळेचेर राज्य कारागीक प्रशिक्षण संचालयापुरते भौशीक कागाळ अधिकारी आसात.

सहाय्यक संचालक (प्रशासन) श्री पी. टी मुरगांवकार हे जिल्लो पातळेचेर दक्षीण गोंयाखातीर राज्य कारागीर प्रशिक्षण खात्यापुरते भौशीक कागाळ अधिकारी आसात.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
सुश्री ज्योती कुमारी, आयएएस (अगमूत:2018)
संचालक - राज्य कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं
person_ic
नामो
तिसरो माळो, श्रम शक्ती भवन,
पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४३७०५९/२४३७३१४
person_ic
फॅक्स
०८३२-२४३७०६०
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in