Top

कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं

उद्देश / हेतू

खात्याचो मुखेल उद्देश कारखाने कायदो १९४८ आनी ताचे खाला केल्ले नेम, भारतीय बाष्पक कायदो १९२३ आनी पर्यावरण(संरक्षण) कायदो १९८६ हाची कांय कलमां हांची अंमलबजावणी करप.

ध्येय आनी दृश्टीकोण

वयर दिल्ले तीनय कायदे, जे कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय लागू करता, तांची मुख्य वैशीश्टां मुखार हाडप, कलमांचे पालन करपा खातीर कशे तरेन पावलां उबारपाची गरज आसा ते समजावप आनी वेवस्थापन आनी कामगार हांचो निरीक्षणालया कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण बदलप ज्याका लागून ते ताचे कडेन नियामक संस्था म्हणून पळयनासतना एक सहाय्यक म्हणून पळयतले.

संक्षीप्त इतिहास

१९८३ वर्सा मेरेन कारखाने कायदो १९४८ आनी भारतीय बाष्पक कायदो १९२३ हांची अंमलबजावणी कामगार आनी रोजगार आयुक्ताच्या खाला आशिल्लो कारखानो निरीक्षक करतालो. १९८३ वर्सा, कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय कामगार आनी रोजगार आयुक्ता पासून वेगळावन स्वतंत्र खाते म्हणून स्थापन केले आनी कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय हे कायदे लागू करपी सक्षम भौशीक अधिकारणी जाले. ते उपरांत पर्यावरण (संरक्षण) कायदो १९८६ चालीक लागले उपरांत ह्या कायद्याची कांय कलमां चालीक लावपाचे अधिकार कारखाने आनी बाष्पक मुखेल निरीक्षकाकडेन सोपयले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पोलुमटला पी अभिषेक, आयएएस (एजीएमयूटी:२०१७)
मुखेल निरीक्षक, कारखाने आनी बाष्पक
person_ic
नामो
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण,
आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४०४८५२
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२-२४०४८५३
person_ic
ईमेल
ci[hyphen]ifb[dot]goa[at]nic[dot]in