Top

कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं

उद्देश / हेतू

खात्याचो मुखेल उद्देश कारखाने कायदो 1948 आनी ताचे खाला केल्ले नेम, भारतीय बाष्पक कायदो 1923 आनी पर्यावरण(संरक्षण) कायदो 1986 हाची कांय कलमां हांची अंमलबजावणी करप.

ध्येय आनी दृश्टीकोण

वयर दिल्ले तीनय कायदे, जे कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय लागू करता, तांची मुख्य वैशीश्टां मुखार हाडप, कलमांचे पालन करपा खातीर कशे तरेन पावलां उबारपाची गरज आसा ते समजावप आनी वेवस्थापन आनी कामगार हांचो निरीक्षणालया कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण बदलप ज्याका लागून ते ताचे कडेन नियामक संस्था म्हणून पळयनासतना एक सहाय्यक म्हणून पळयतले.

संक्षीप्त इतिहास

1983 वर्सा मेरेन कारखाने कायदो 1948 आनी भारतीय बाष्पक कायदो 1923 हांची अंमलबजावणी कामगार आनी रोजगार आयुक्ताच्या खाला आशिल्लो कारखानो निरीक्षक करतालो. 1983 वर्सा, कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय कामगार आनी रोजगार आयुक्ता पासून वेगळावन स्वतंत्र खाते म्हणून स्थापन केले आनी कारखाने आनी बाष्पक निरीक्षकालय हे कायदे लागू करपी सक्षम भौशीक अधिकारणी जाले. ते उपरांत पर्यावरण (संरक्षण) कायदो 1986 चालीक लागले उपरांत ह्या कायद्याची कांय कलमां चालीक लावपाचे अधिकार कारखाने आनी बाष्पक मुखेल निरीक्षकाकडेन सोपयले.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री विवेक मराठे
मुखेल निरीक्षक, कारखाने आनी बाष्पक
person_ic
नामो
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण,
आल्तीन, पणजी, गोंय- 403001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२७६७०
०८३२ २२२६१८१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६५१०
person_ic
ईमेल
Admission Notice
English (157 KB) download
Profile Pic
श्री. आर टी कोरगावकर
बाष्पक खात्याचे निरीक्षक
जिल्हा तक्रार अधिकारी (उत्तर आनी दक्षिण) - कारखाने आनी बाष्पक खात्याचे निरीक्षक


address
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण,
आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६७०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४०४८५३
Profile Pic
श्री.आर टी कोरगावकर
बाष्पक खात्याचे निरीक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण,
आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६७०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४०४८५३
Profile Pic
श्री इवान एफ. रॉड्रिग्ज
बाष्पक खात्याचे निरीक्षक/भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सुरक्षा संस्था, वेवसायीक भलायकी आनी पर्यावरण,
आल्तीन, पणजी, गोंय- ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६७०
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४०४८५३

For more details : Right To Information New Link

For more details : Right To Information New Link