Top

कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं

अधिसुचोवणी काडिल्ले प्रमाण सरकारान अधिसुचीत करून वजन आनी माप खात्याचे शास्त्रीय नांव बदलून कायदेशीर मापशास्त्र अशें बदल्ले. नांवाप्रमाण, कायदेशीर मापशास्त्र म्हळ्यार ताचो संबंद, वजनाचे परिमाप आनी माप, मेजपाच्यो पध्दती, आनी मेजपाच्यो वस्तू आनी लोकांच्या सुरक्षेखातीर कायदेशीर उपाय. भारताच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या दुरदृश्टीतल्यान बऱ्यापैकी विचार करून घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून देशभर समान वजन आनी मापाची यंत्रणा लागू जाली. ही यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मापशास्त्र संघटनेच्या निर्देशाप्रमाण आसून, भारत ह्या संघटनेचो वांगडी देश आसा.

कायदेशीर मापशास्त्र खाते हे गिरायक संरक्षणातलो एक मुखेल घटक. नागरीकांकडेन इश्टागत दवरून बरी प्रशासकीय सेवा दिवपाखातीर ह्या खात्याची म्हत्वाची भुमिका आसा. लोकांक योग्य माप आनी वजना सारकिल्या विशयांचेर सुरक्षा मेळचो आनी फटींगपणा जावची न्ही म्हूण हे खाते तंत्रिक आनी गरजेची कायदेशीर कारवाय करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रसाद शिरोडकर
कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक
person_ic
नामो
कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक
कायदेशीर मापशास्त्र
पालिका उद्यानालागसार, दियागो दो कावंटो मार्ग,
पणजी, गोंय, पीन कोड 403001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१६४३२
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१६४३२
person_ic
ईमेल
रद्द केल्ली जायरात
English (121 KB) download
CSIR News
English (1,603 KB) download

Department website for Legal Metrology.

Profile Pic
नियंत्रक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१८३२२४१६४३२
pio_fax_icon
+९१८३२२४१६४३२
Profile Pic
सहाय्यक नियंत्रक
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पर्वरी -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१८३२२४१२०३७
Profile Pic
सहाय्यक नियंत्रक (उत्तर)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
म्हापशा -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२५६३११
Profile Pic
सहाय्यक नियंत्रक (दक्षिण विभाग -१ )
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मडगांव -गोंय.
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७०३८५९
Profile Pic
सहाय्यक नियंत्रक (मध्य विभाग)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २९०४४६४
Profile Pic
सहाय्यक नियंत्रक (दक्षिण विभाग -२)
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कुडचडे -गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २६५२०३७

For more details : Right To Information New Link