Top

कला आनी संस्कृती खात्याविशीं

कला आनी संस्कृती खातें आपल्या संस्थांच्या जाळांमार्फत राज्यांतली सांस्कृतीक परंपरा तिगोवप, प्रोस्ताहन दिवप आनी उदरगत करपाचो वावर करता तशेंच कलाकारांच्या कल्याणाखातीर येवजण्यो आनी कार्यावळी चालीक लायता आनी कलेखातीर आशिल्ल्या संस्थांचो विकास जावचो म्हणून तांकां आर्थीक आदार दिता. भारत सरकाराच्या संस्कृती खात्याच्यो येवजण्यो तशेंच भारत सरकारान संस्कृतीक मळार स्थापन केल्ल्या राष्ट्रीय संस्थांच्यो येवजण्यो चालीक लावपाखातीरय हे मुखेल खातें आसा.

कला आनी संस्कृती खात्याची ध्येयां आनी उद्दीश्टां

समाजाच्या कल्याणाखातीर आनी उदरगतीखातीर आपल्या तरेकवार उपक्रमांतल्यान चालू आशिल्ले सरकाराचे यत्न जेन्ना भौसाक समजतले वा तांकां ताची जाण करूंन दितले तेन्नाच ते आपले ध्येय गांठपाक पावतले. ते खातीर ह्या उपक्रमांतल्यान फायदो कसो घेवप हाची तरा आनी प्रक्रिया तरेकवार येवजण्यो चालीक लायतना भौसाक करूंन दिवप गरजेची. देशाची सांस्कृतीक संपत्ती सांबाळपाचे काम कलाकार, कला संस्था, वाचनालयां सारकेल्ले वेगवेगळ्या मळार कार करपी लोक करतात आनी ते खातीर कलाकार वर्गाची स्थिती सुदारपाक, कला संस्थांची कुशळटाय वाडोवपाक तशेंच फावो ती म्हायती आनी साधनसुवीधा निर्माण करपाक सरकारान तरेकवार पावलां उबारल्यांत. आमकां खात्री आसा की ह्या संकेतथळाच्या मुखावेल्या पानांनी दिल्ली म्हायती लोकांचे लक्ष ओडटली आनी कला आनी संस्कृती खात्याच्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक तांकां आदार करतली.

कला आनी संस्कृती खातें आपल्या संस्थांच्या जाळ, वाचनालयां, कार्यावळी आनी उपक्रमांचे आयोजन हांचे मार्फत राज्यांतली सांस्कृतीक परंपरा तिगोवप, प्रोस्ताहन दिवप आनी उदरगत करपाचो वावर करता. तशेंच नव्यो येवजण्यो तयार करूंन त्यो चालीक लायता. कलाकारांच्या कल्याणाखातीर येवजण्यो आनी कार्यावळी चालीक लायता आनी कलेखातीर आशिल्ल्या संस्थांचो विकास जावचो म्हणून तांकां आर्थीक आदार दिता. कला आनी संस्कृती मळाचेर काम करपी कलाकार तशेंच सामान्य लोकांखातीर योग्यो त्यो साधनसुवीधा निर्माण करपाचे काम खातें करता. भारत सरकाराच्या संस्कृती खात्याच्यो येवजण्यो तशेंच भारत सरकारान संस्कृतीक मळार स्थापन केल्ल्या संगीत नाटक अकादेमी, ललीत कला अकादेमी, सांस्कृतीक स्त्रोत आनी प्रशिक्षण केंद्र, नवी दिल्ली, पश्चिम विभागीय संस्कृतीक केंद्र, उदयपुर, हेर विभागीय संस्कृतीक केंद्रा, वाचनालय केंद्रा अश्या राष्ट्रीय संस्थांच्यो येवजण्यो चालीक लावपाखातीरय हे मुखेल खातें आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रसाद लोलयेंकार
संचालक
person_ic
नामो
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४०४६००
०८३२ २४०४६०१
९८५०९३७१९३
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७९४४
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री. सर्वोत्तम सातारडेकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६६३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४
Profile Pic
श्री अशोक व्ही. परब
उप संचालक


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७९४२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४
Profile Pic
श्री.गुरुदास पी .पिळणकर
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४


For more details : Right To Information New Link

Grants to the Institutions.
English (28 KB) download
Schemes of West Zone Cultural Centre, Udaipur
English (44 KB) download
Establishment of Ravindra Bhavans/Cultural Complexes
English (39 KB) download
Inter State Exchange of Cultural Troupes
English (32 KB) download
Presentation of Awards/Rewards/Puraskar etc
English (30 KB) download
Kala Samman Scheme to Eminent Artists in indigent circumstances (Financial Assistance)
English (145 KB) download
Kalakar Kritadnatya Nidhi
English (29 KB) download
Organisation of Camps/Courses/Festival/Cultural Shows/Lecture Series
English (32 KB) download
Promotion of Literature on Art & Culture
English (29 KB) download
Financial Assistance to long term projects
English (0 KB) download
The Goa Golden Jubilee Awards For Art Competition
Goa state library financial assistance
English (58 KB) download
Scheme to provide Grant-in-Aid to Cultural Organisations(Maintenance Grants)
English (76 KB) download
Presentation of kala gaurav awards
English (68 KB) download
Presentation of yuva srujan puraskar
English (13 KB) download
Gomant vibhushan award
English (69 KB) download
D. D. Kosambi Research Fellowship Scheme
English (68 KB) download
Grants to Libraries Run by Non-Government
English (213 KB) download
Scheme inter state exchange of cultural troupes
English (303 KB) download