Top

कला आनी संस्कृती खात्याविशीं

कला आनी संस्कृती खातें आपल्या संस्थांच्या जाळांमार्फत राज्यांतली सांस्कृतीक परंपरा तिगोवप, प्रोस्ताहन दिवप आनी उदरगत करपाचो वावर करता तशेंच कलाकारांच्या कल्याणाखातीर येवजण्यो आनी कार्यावळी चालीक लायता आनी कलेखातीर आशिल्ल्या संस्थांचो विकास जावचो म्हणून तांकां आर्थीक आदार दिता. भारत सरकाराच्या संस्कृती खात्याच्यो येवजण्यो तशेंच भारत सरकारान संस्कृतीक मळार स्थापन केल्ल्या राष्ट्रीय संस्थांच्यो येवजण्यो चालीक लावपाखातीरय हे मुखेल खातें आसा.

कला आनी संस्कृती खात्याची ध्येयां आनी उद्दीश्टां

समाजाच्या कल्याणाखातीर आनी उदरगतीखातीर आपल्या तरेकवार उपक्रमांतल्यान चालू आशिल्ले सरकाराचे यत्न जेन्ना भौसाक समजतले वा तांकां ताची जाण करूंन दितले तेन्नाच ते आपले ध्येय गांठपाक पावतले. ते खातीर ह्या उपक्रमांतल्यान फायदो कसो घेवप हाची तरा आनी प्रक्रिया तरेकवार येवजण्यो चालीक लायतना भौसाक करूंन दिवप गरजेची. देशाची सांस्कृतीक संपत्ती सांबाळपाचे काम कलाकार, कला संस्था, वाचनालयां सारकेल्ले वेगवेगळ्या मळार कार करपी लोक करतात आनी ते खातीर कलाकार वर्गाची स्थिती सुदारपाक, कला संस्थांची कुशळटाय वाडोवपाक तशेंच फावो ती म्हायती आनी साधनसुवीधा निर्माण करपाक सरकारान तरेकवार पावलां उबारल्यांत. आमकां खात्री आसा की ह्या संकेतथळाच्या मुखावेल्या पानांनी दिल्ली म्हायती लोकांचे लक्ष ओडटली आनी कला आनी संस्कृती खात्याच्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक तांकां आदार करतली.

कला आनी संस्कृती खातें आपल्या संस्थांच्या जाळ, वाचनालयां, कार्यावळी आनी उपक्रमांचे आयोजन हांचे मार्फत राज्यांतली सांस्कृतीक परंपरा तिगोवप, प्रोस्ताहन दिवप आनी उदरगत करपाचो वावर करता. तशेंच नव्यो येवजण्यो तयार करूंन त्यो चालीक लायता. कलाकारांच्या कल्याणाखातीर येवजण्यो आनी कार्यावळी चालीक लायता आनी कलेखातीर आशिल्ल्या संस्थांचो विकास जावचो म्हणून तांकां आर्थीक आदार दिता. कला आनी संस्कृती मळाचेर काम करपी कलाकार तशेंच सामान्य लोकांखातीर योग्यो त्यो साधनसुवीधा निर्माण करपाचे काम खातें करता. भारत सरकाराच्या संस्कृती खात्याच्यो येवजण्यो तशेंच भारत सरकारान संस्कृतीक मळार स्थापन केल्ल्या संगीत नाटक अकादेमी, ललीत कला अकादेमी, सांस्कृतीक स्त्रोत आनी प्रशिक्षण केंद्र, नवी दिल्ली, पश्चिम विभागीय संस्कृतीक केंद्र, उदयपुर, हेर विभागीय संस्कृतीक केंद्रा, वाचनालय केंद्रा अश्या राष्ट्रीय संस्थांच्यो येवजण्यो चालीक लावपाखातीरय हे मुखेल खातें आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री सगुन वेलीप
संचालक
person_ic
नामो
संस्कृती भवन, पाटो
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४०४६००
०८३२ २४०४६०१
+९१ ८३२२४३७९४१/४२/४५
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४३७९४४
Profile Pic
कु. नंदिनी जी पेडणेकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६६३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४
Profile Pic
श्री अशोक व्ही. परब
उप संचालक


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३७९४२
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४
Profile Pic
श्री सगुन वेलीप
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
संस्कृती भवन पाटो ,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४०४६००
+९१ ८३२ २४०४६०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३७९४४

For more details : Right To Information New Link

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक कारात :येवजण्यो

युवा सुजन पुरस्कार २०१९-२०

English (45 KB) download

कला गौरव पुरस्कार २०१९

English (51 KB) download

गोंय  राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार – सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक संस्था आनी  ग्रंथालय २०१८-१९

English (69 KB) download

घरकुल स्पर्धा श्रेणीतील विजेते – वैयक्तिक

English (558 KB) download

घरकुल स्पर्धा प्रकारातील विजेते -गट

English (728 KB) download

प्रेस नोट घरकुल स्पर्धेचे निकाल -कला आनी संस्कृती खात्याविशीं

English (311 KB) download

राज्यस्तरीय सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा २०१९

English (500 KB) download

येवजण  गोंय भायर  कला आनी  संस्कृतीच्या खांच्याही  क्षेत्रात शिक्षण मेळपाक विध्यार्थांक मदत प्रदान

English (614 KB) download

राज्य स्तर सांस्कृतिक प्रतिभा शोध स्पर्धा(2019-2020)-अंतिम निकाल

English (124 KB) download

दक्षिण तालुकाचो निकाल

English (217 KB) download

उत्तर तालुकाचो निकाल

English (217 KB) download