Top

कदंबा येरादारी म्हामंडळ

कदंब येरादारी म्हामंडळमर्यादीत हो गोंय राज्याचो एक राज्य येरादारी उपक्रम आसा. प्रवास करपी भौसाक सुरक्षीत, भरंवशाची, आरामशीर, वेळांत, प्रभावशाली आनी कार्यक्षम प्रवासी येरादारीची पुरवण करपाच्या उद्दिश्टान, हाची १९८० वर्सा कंपनी कायदो, १९५६ अंतर्गत स्थापना जाली. म्हामंडळाचें पुराय भाग भांडवल गोंय सरकारच्या ताब्यांत आसा. ह्या तारखेमेरेन वट्ट भाग भांडवल आसा रु. १०८.४४ कोटी. गुंतवणूक केल्लें भांडवल म्हामंडळाच्या साधनसुविधांची, उदरगत करपाखातर वापरलें, जशें डीपो, बस स्थानकां, केंद्रीय कार्यशाळा हांचें बांदकाम करप आनी बशी प्राप्त करप. म्हामंडळाकडेन ५४० वाहनांचो ताफो आसा. स्थापनेपसून, म्हामंडळ खाजगी चालकांवांगडा स्पर्धेंत चलत आसा. भौशीक येरादारीची संपूर्ण मागणी पुराय करपांत आमीं अक्षम आसात, पुण सद्यां आमीं दीसपट्टे सुमार ९१,१६२ किमी चेर चलत आसात. उदारीकरण धोरण, मोटर वाहन कायदो, १९८८ आनी सामुग्री आनी मजुरी हांचे नदरेन वाडटे निविश्टी खर्च हांचो संचालनाच्या खर्चाचेर थेट परिणाम जाला. तरीकूय म्हामंडळान तो सोंसून, गोंयच्या लोकांक येरादारीचो सर्वोत्कृश्ठ मार्ग पुरवण करून, त्यावरवीं राज्याच्या अर्थीक उदरगतीक हातभार लायला.

कदंब येरादारी म्हामंडळ मर्यादीतच्यो राज्यांतर्गत आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांत आंतरराज्य अश्यो दोनूय बस सेवा आसात. कदंब येरादारी म्हामंडळ, व्होल्वो, लग्झरी, स्लीपर कोच, सेमी लग्झरी आनी डीलक्स बशी आशिल्ल्या आपल्या ताफ्यान 2७८ मार्गांचेर संचालन करता. म्हामंडळाचें नोंदणीकृत कार्यालय परायसो द गोंय, आल्त पर्वरी, बारदेस, गोंय, ४०३५२१ हांगा आसा. म्हामंडळाचे मडगांव, पणजी, पर्वरी आनी वास्को हांगा चार मुखेल डीपो आसात आनी पर्वरींत एक केंद्रीय कार्यशाळा. कदंब येरादारी म्हामंडळ मर्यादीत विमानतळ सेवा आनी शटल सेवाय चलयता, ज्यांका बिंदू-ते-बिंदू सेवा म्हण्टात आनी ज्यो पणजी, मडगांव, वास्को, म्हापशें, फोंडें, कुडचडें, सांखळी हांचेसारक्या मुखेल वाणिज्य शारांक जोडटात. म्हामंडळाची पणजी, मडगांव, माशेल, सांखळी, दिवचल, अस्नोडें, होंडा, कुंकळ्ळी, काणकोण, शिरोडें, कुडचडें आनी पेडणें हांगा बस स्थानकां आसात. प्रवास करपी भौसाक मुळाव्या सुविधांची पुरवण करपी अशीं १५ बस स्थानकां आसात.

म्हामंडळाची डीपो, केंद्रीय कार्यशाळा आनी मुखेल कार्यालय हांगा काम करपी कर्मचार्‍यांची २,१४२ कर्मचारी संख्या आसा. म्हामंडळाचे पणजी, मडगांव, फोंडे, वास्को आनी पर्वरी हांगा डीपो आसात आनी पर्वरींत एक केंद्रीय कार्यशाळा आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री वेणांसिओ फुर्तार्दो
वेवस्थापकी संचालक
person_ic
नामो
कॉर्नर विंग, परायसो दे गोंय बिल्डिंग,
आल्म पर्वरे, बार्देज, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१५६०६
०८३२ २४१५९०१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१५९०७
Profile Pic
श्री वेनॅन्सीओ फुर्ताडो
वेवस्थापकीय संचालक / पयलो अपील प्राधिकरण


address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री संजय ल घाटे
महावेवस्थापक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री जॉर्ज फर्नांडिस
व्यवस्थापक ईडीपी / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री एम.वाय. पेडणेकर
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
पर्वरी डेपो
Profile Pic
श्री नारायण एस नाईक
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी


address
पणजी डेपो
Profile Pic
श्री सी.ए.जे परेरा
सहाय्यक म्हाव्यवस्थापक (तंत्र) / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मुखेल कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री रुक लुइस
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
मडगांव डेपो

For more details :Right To Information New Link

Citizen Charter
English (239 KB) download

आनीक माहिती खातर : हंगा क्लीक करात