Top

कदंबा येरादारी म्हामंडळ

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री वेणांसिओ फुर्तार्दो
वेवस्थापकी संचालक
person_ic
नामो
कॉर्नर विंग, परायसो दे गोवा बिल्डिंग,
आल्म पर्वरे, बार्देज, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४१५६०६
०८३२ २४१५९०१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४१५९०७
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री वेनॅन्सीओ फुर्ताडो
व्यवस्थापकीय संचालक / पयलो अपील प्राधिकरण


address
मुख्य कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री संजय एल घाटे
सरव्यवस्थापक / जन माहिती अधिकारी


address
मुख्य कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री जॉर्ज फर्नांडिस
व्यवस्थापक ईडीपी / सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी


address
मुख्य कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री एम.वाय. पेडणेकर
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी


address
पर्वरी डेपो
Profile Pic
श्री नारायण एस नाईक
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी


address
पणजी डेपो
Profile Pic
श्री सी.ए.जे परेरा
डीवायजीएम (टेक) / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी


address
मुख्य कार्यालय, केटीसीएल,
पर्वरी
Profile Pic
श्री रुक लुइस
डेपो व्यवस्थापक / सहाय्यक जन माहिती अधिकारी


address
मडगांव डेपो

For more details :Right To Information New Link