Top

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खातें, राज्यांतल्या सुश्म, ल्हान आनी मध्यम उद्योग/व्यापाराक प्रोस्ताहन, उदरगत आनी नियंत्रण दवरपाक जापसालदार आसा. ते भायर खातें उद्देगीक उदरगती संबद्दीत उपक्रम सुसाध्य आनी संयोजीत करपांत म्हत्वाची भुमीका निभयता. गोंय एक घट्ट खण उद्देग आशिल्ले पारंपारीक नदरेंतल्यान ग्रामीण अर्थवेवस्था आशिल्ले राज्य. आता गोंय साबार उदरगतींक लागून ल्हवू ल्हवू बेगीन वाडपी उद्देगीक केंद्र जावंक लागला. हे खातें धोरणात्मक आयोजन, मार्गदर्शक तत्वां जाग्यार घालप, प्रशासकीय मांडावळ आनी राज्य तशेंच केंद्राच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचे काम करता.

खात्याचो हेत जलद उद्देगीक उदरगतींतल्यान आर्थीक वाड करप आनी गोंयच्या लोकांक तिगपासारक्यो रोजगार संदी मेळच्यो म्हण निरंतर काम करप. हे वटेन खातें सक्रीयपणान पर्यावरण अनुकूल उद्देगीक उदरगतीत वाव दिता, राज्य आनी खाजगी विभागांक सद्याचो उद्देग वाडून, नवे उद्देग कशें तग धरतले हाचे खातीर वातावरण तयार करपाक सुसाध्य आनी सहक्रियाशील करता.

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं.

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खाते संचालक, उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खाते हांच्या मुखेलपणाखाला आसा आनी तांकां म्हावेवस्थापक, सहाय्यक संचालक (उद्देग) आनी सहाय्यक संचालक (प्रशासन) आदार करतात.

खात्यात सकयल दिल्ले विभाग आसात

स्थापना विभाग- खातें तशेंच भौशीक कागाळी संबद्दीचे प्रशासन आनी संचालन हाताळटा. प्रशासन आनी संचालनाचे मुखेलपण सहाय्यक संचालक(प्रशासन) करता. संचालक भौशीक कागाळ अधिकारी आसा. कागाळींची हाताळणी मंगळारा सकाळी १० ते दनपारां १ मजगती जाता.

लेखा विभाग- खात्याते सगळे हिशेब हाताळटा. हो विभाग सहाय्यक लेखा अधिकाऱ्याच्या मुखेलपणाखाला येता.

नियोजन आनी सांख्यिकी विभाग- वर्सूकी येवजण आनी पाच वर्सूकी येवजण्यो हाताळटा. RE/BE येवजण्यो तयार करता आनी म्हयन्याक, तीन म्हयन्यांक तशेंच वर्सूकी येवजण खर्चाचो नियाळ घेता. गोंयातल्या ल्हान स्थरावेल्या उद्देगीक विभागांचो तपशील आनी आंकडेवारी एकठांय करता. म्हायती हक्क कायद्याविशीं काम हाताळटा. उद्देगांची गणना आनी सर्वेक्षण करता, राज्यपालाच्या भाशणाखातीर म्हायती एकठांय करता, अर्थसंकल्पीय भाशण आनी कारवाय केल्ल्याचे अहवाल तयार करता. वर्सूकी प्रशासकीय अहवाल आनी वर्सूकी निश्पादन अर्थसंकल्प तयार करता. खात्याकडेन संबंदीत अनुदानीत मागण्यांचेर स्पश्टीकरणात्मक यादी तयार करता आनी इत्सूक पक्षांक खात्याकडेन नोंद केल्ल्या उद्देगीक विभागांविशी म्हायती दिता.

नोंदणी विभाग- हो विभाग उत्तर आनी दक्षीण विभागांनी वांटला आनी क्रियाशील वेवस्थापक (उत्तर) आनी क्रियाशील वेवस्थापक (दक्षीण) ताचे मुखेली आसात. हो विभाग सुश्म, ल्हान आनी मध्यम वेपार कायदो २००६ खाला वेपारी उद्देशपत्रकाच्या भाग १ आनी भाग २ स्विकारप आनी मान्य करपाचे काम हाताळटा. उद्देशपत्रका संबद्दान अदीक म्हायती खातीर नोंदणीचेर क्लीक करात.

खंयच्याय अर्जदाराक विभाग स्थापन करपाक वेपारी उद्देशपत्रक(भाग १ ) दाखल करप गरेजेचे आसा. गरजेची कागदपत्रां, मंजुरी, कायदेशीर आवश्यकताय मेळटकर, उत्पादनाक सुरू जाले उपरांत, अर्जदारान उद्देशपत्रकाचो भाग २ भरप गरजेचें. सगळी कागजपत्रां सारकी आसली जाल्यार उद्देशपत्रक भाग १ खात्याच्या सुवीधा केंद्राचेर १५ मिन्टांनी जारी करपाची तजवीज खात्यान केल्या. कागदपत्रां सारकी आसत जाल्यार उद्देशपत्रक भाग २ खात्याच्या सुवीधा केंद्राचेर तीन दिसांभीतर जारी जाता.

१/४/२००८ ते ३१/५/२००९ ह्या कार्यकाळीमदीं खात्यान ६५५ उद्देशपत्रक भाग १ आनी ९४ भाग २ जारी केल्यात.

विभाग स्थापन करपाची परवानगी दितना खातें सरकाराची धोरण निर्णय कडकसाणीन पाळटा. लाल श्रेणी उद्योग, रासायनिक उद्योग, फेर्रो आणि धातूंचे मिश्रण विभाग हांकां उद्देगीक वसतींत प्रोत्साहन दिनात.

उच्च अधिकार समन्वय समिती (एचपीसीसी)- कारखानो आनी यंत्रणेत धा कोटी वयर गुंतवणूक आशिल्ले व्हड उद्देगीक विभागांच्या साधन सुवीधां आवश्यकतांची पुरवण करता. व्हड स्थरावेल्या विभागांक नव्यान मान्यताय दिवप ज्यातूंत चड प्रमाणांत वीज, उदक, जमीन आनी साधु सुवीधा लागपी आनी प्रदूशण करपी उद्देगांक समिती कडल्यान निर्धारीत अर्ज भरूंन मान्यताय मेळोवची पडटा. समिती कडल्यान मान्यताय मेळ्ळे उपरांत मान्यताय प्रमाणपत्र मेळील्ले तारखेच्यान दोन वर्सां भीतर विभाग स्थापन करचो पडटा. विभागान समितीकडेन प्रगती अहवाल दाखल करचो पडटा. दोन वर्सां भीतर प्रकल्प सुरू केलो ना जाल्यार समिती मान्यताय फांटी घेवंक शकता. व्हड स्थरावेले विभाग स्थापन करपा संबद्दान अदीक म्हायती मेळोवंक नोंदणीचेर क्लीक करात.

नवीन येवजण विभाग- गोंय उद्देग धोरण २००३ खाला तयार केल्ल्यो तरेकवार नव्यो येवजण्यो लागू करता आनी ताचे मुखेलपण सहाय्यक संचालक (उद्देग) करता. (फोन क्रमांकl: +९१ ०८३२ २२२२२६८). समान आनी सतत वाड, पर्यावरणाचे संरक्षण आनी राज्यातल्या स्थानीक तरणाट्यांक सतत रोजगार हाका लागून साध्य जाता.

अर्थीक सहाय्य विभाग- गोंय राज्य गुंतवणूक अर्थसहाय्य येवजण १९९० खाला व्हड प्रमाणांत अर्ज पडून आशिल्ले. ३१/०३/२००३ पासून ही येवजण सरकारान बंद केली आसली तरीय खातें पडून उरील्ले अर्ज निकालांत काडपाच्या प्रक्रियेंत आशिल्ले आनी आता हे सगळे अर्ज निकालांत काडल्यात. खात्यान ०१/०४/२००८ ते ३१/०४/२००९ मजगतीं ५,४७,७०,१७५ /- रुपया ५९ विभागांक दिल्यात.

उदरगत विभाग-I – ह्या विभागाचे मुखेलपण सहाय्यक संचालक (उद्देग) करता. हो विभाग सकयल दिल्ल्यो गजाली हाताळटा:

 • ल्युब्रीकेटींग तेल आनी ग्रीज विकपाक परवाने जारी करप;
 • हस्तकला महामंडळाक अनुदान/सहयोग;
 • गोंय युवा रोजगार येवजण;
 • मातयेच्यो म्हुर्त्यो करप्यांक आर्थीक सहाय्य;
 • खादी आनी ग्रामीण मंडळाक अनुदान/सहयोग;
 • खास आर्थीक विभागांची स्थापना*;
 • उद्देगीक पार्कांची स्थापना;
 • साधन सुवीधा उदरगती खातीर आदार;
 • अन्न क्रिया विभागांक आदार;

* खास आर्थीक विभागांची स्थिती: सद्याचे खास आर्थीक विभाग रद्द करपाचो धोरणात्मक निर्णय गोंय सरकारान घेतला. केंद्र सरकाराक ह्या विभागांची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हण कळयलां.

उदरगत विभाग- II – हो विभाग सकयल दिल्ल्यो गजाली हाताळटा:

 • प्रधानमंत्र्याची रोजगार निर्मणी कार्यावळ येवजण;
 • अधिसुचीत क्षेत्राखातीर पंचायत आनी नगरपालिकांक लुकसाण भरपाय दिवप;
 • उद्देगीक विभागांक दिल्ल्या रिणांची वसुली आनी फारीक करूंन घेवप;
 • लुकसाणींक आशिल्ल्या उद्देगांचे पुनर्वसन

सुवीधा केंद्र – उद्योग भवन, पणजी हांगां तळमजल्यार उद्देग खात्याच्या प्रवेशद्वारार अर्जांची विक्री आनी उद्देजकांक संबंदीत अर्ज भरपाक आदार मेळटा तशेंच खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती मेळटा. सुवीधा केंद्राचेर अर्जांची छाननीय जाता.

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याचे ध्येय आनी

हे खाते राज्यातल्यान उद्देगांची प्रगती, उदरगत आनी नियंत्रणाकडेन संबंद दवरता.

खात्याचो दृश्टीकोण जलद गतीन उद्देगीक प्रगती, आर्थीक वाडीक प्रेरणा, प्रादेशीक वाडींत समतोल, पर्यावरण सांबाळप आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हळ्यार राज्यातल्या थळाव्या तरणाट्यांखातीर तिगपी रोजगार तयार करप हो आसा.

खात्याची मुखेल ध्येयां आनी दृश्टीकोण अशे आसात:-

 • म्हत्वाच्या क्षेत्रांत उद्देगांक प्रोत्साहन दिवप ज्यो अश्यो आसात
  • वखदां, गुळयो आनी बायोटेक उद्देग.
  • अन्न क्रिया आनी शेती संबंदीत उद्देग.
  • आयटी आनी आयटी संबंदीत सेवा.
  • पर्यावरण, दायज, साहस, कार्यक्रम आनी भलायकी पर्यटन
  • मनरिजवण उद्देग.
 • गोंयाक निर्यात/आयात स्थळ म्हणून मुखार काडप आनी निर्यात संबंदीत उद्देगांक प्रोत्साहन दिवप
 • ग्रामीण आनी अर्द ग्रामीण विभागांतल्यान थळाव्या तरणाट्यांखातीर स्वयंरोजगार संदी तयार करप.
 • राज्यातली उद्देगीत वाड करपाक आत्याधुनीक साधन सुवीधा निर्माण करप.

सुवीधा केंद्र

गोंय राज्यातल्या उद्देगीक विभागांक फायदेशीर थारपी जायत्यो नव्यो येवजण्यो सरकारान गोंय उद्देगीक धोरण २००३ हातूंत तयार केल्यात. संबंदीत अर्ज भरपाक आदार मेळचो तशेंच खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती मेळची म्हणून उद्योग भवन, पणजी हांगां तळमजल्यार उद्देग खात्याच्या प्रवेशद्वारार सुवीधा केंद्राची स्थापना केल्या.

केंद्राचेर उद्योजकांक आनी भौसाक सकयल दिल्ल्यो सुवीधा मेळटात:

 • वेपारी उद्देशपत्रक, भाग १ आनी भाग २ मेळोवपाखातीर नोंदणी अर्जांची विक्री, गोंय उद्देगीक धोरण 2003 खाला तयार केल्ल्या येवजण्यांचो लाव घेवंक हेर अर्ज, नागरीकाचो म्हायती पट, आनी खात्या संबद्दान हेर विक्रेक आशिल्ली प्रकाशनां.
 • वेपारी उद्देशपत्रक, भाग १ आनी भाग २ मेळोवपाखातीर नोंदणी अर्ज उद्योजकांक आनी हेर इत्सुक पक्षांक पुरोवप. नव्या येवजण्यांचे अर्ज सरकारान येवजण अधिसुचीत केले उपरांत पुरयतले.
 • गोंय उद्देगीक धोरण २००३ खाला चालीक लायील्ल्या येवजण्यांबद्दल उद्योजकांक म्हायती दिवप, हे संबद्दान तरेकवार अर्ज भरप आनी अर्जाबरोबर गरजेचे आशिल्ल्या कागदपत्रांविशीं स्पश्टीकरण दिवप.
 • उद्देशपत्रक, भाग १ आनी भाग २ मेळोवपाखातीर भरील्ल्या नोंदणी अर्जांची छाननी, जाग्याची बदली संबद्दान अर्ज, मध्यम, सुश्म आनी ल्हान उद्देगांच्यो घटना प्रवेश थळार.

खात्यान पुरयल्ल्या येवजण्यो आनी आदारा संबद्दान अदीक म्हायती आनी समस्यां खातीर खात्याच्या प्रवेशद्वाराकडेन आशिल्ल्या सुवीधा केंद्राचेर आशिल्ले सहाय्यक संचालक (उद्देग) वा उद्देग निरीक्षकाकडेन संपर्क सादचो.

कागाळी आनी गाराणीं

कसलीय कागाळ वा गाराणे आसत जाल्यार सकयल दिल्ल्या अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क सादचो

 • उद्देग, वेपार, वाणीज्य संचालक आनी भौशीक कागाळ अधिकारी
 • म्हावेवस्थापक (उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें)
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. दीपक बांदेकर
संचालक
person_ic
नामो
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२२२४१
०८३२ २२२६३७७
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४११६

पळोवपाखातीर हांगा क्लिक करात:आदेश आनी परिपत्रकां

Industrial Policy V4
English (285 KB)  download
Industrial Policy
English (111 KB)  download
Biotec
English (112 KB)  download
MSMED Act
English (162 KB)  download
Form for Permanent Registration
English (69 KB)  download
Form for Provisional Registration
English (62 KB)  download
भांडवल योगदान
English (44 KB)  download
प्रमाणपत्र आणि पेटंटइंग योजना
English (35 KB)  download
रोजगार येवजण
English (63 KB)  download
निर्यात बाजार विकास
English (45 KB)  download
व्याज येवजण
English (43 KB)  download
स्थानिक कच्चो माल येवजण
English (50 KB)  download
इतर येवजण
English (40 KB)  download
प्राधान्य खरेदी प्रोत्साहन
English (41 KB)  download
भांडवल वर्ग वांटो
English (59 KB)  download
महिला उद्योजक
English (0 KB)  download
Profile Pic
श्री हिमांशु राजेश पाटणेकर
कार्यात्मक व्यवस्थापक (II) राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
आय.टी. विभाग, स्क्रॅपयार्ड विभाग, इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
श्री प्रशांत प . कामत
कार्यात्मक व्यवस्थापक (I)
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विकास -१ विभाग, नोंदणी, एचपीसीसी / आयपीबी सेल, एमएसएमई कौन्सिल, ऑनलाईन नोंदणी / उद्योग आधार,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
गीता अ. जोशी
नियोजन अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
विकास - II विभाग,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
सांख्यिकी अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सांख्यिकी विभाग,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
शांती लोटलीकर
सहाय्यक लेखा अधिकारी
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखा विभागाखातर राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
कार्यालय अधीक्षक
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
स्थापना विभाग, खयचाय संकीर्ण क्षेत्र,
उद्योग भवन,पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
श्री प्रेमराज शिरोडकर
उपसंचालक( उद्योग) राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी (I)


address
विकास- I विभाग, नोंदणी विभाग, आयआयपीसीसी / आयपीबी सेल, स्क्रिपयार्ड विभाग, एमएसएमई कौन्सिल, ऑनलाईन नोंदणी / उद्योग आधार,
इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
श्री रोहन ज कासकर
उपसंचालक( प्रशासन) राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी (I)


address
स्थापना विभाग, लेखा विभाग, सांख्यिकी विभाग, विकास-आयएल - II, विभाग, आय.टी विभाग,
उद्योग भवन, पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२२२२२४१
Profile Pic
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी
सहाय्यक लेखा अधिकारी


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२२४२२६८(२६)
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४११६
Profile Pic
भौशीक म्हायती अधिकारी
महाव्यवस्थापक (डीआयसी)


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६३७७
+९१ ८३२२४२२६८(२१)
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२४११६
Profile Pic
श्री. दीपक बांदेकर
पयले अपिलीय प्राधिकरण/संचालक


address
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२२२४१

For more details : Right To Information New Link