Top

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं

उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खातें, राज्यांतल्या सुश्म, ल्हान आनी मध्यम उद्योग/व्यापाराक प्रोस्ताहन, उदरगत आनी नियंत्रण दवरपाक जापसालदार आसा. ते भायर खातें उद्देगीक उदरगती संबद्दीत उपक्रम सुसाध्य आनी संयोजीत करपांत म्हत्वाची भुमीका निभयता. गोंय एक घट्ट खण उद्देग आशिल्ले पारंपारीक नदरेंतल्यान ग्रामीण अर्थवेवस्था आशिल्ले राज्य. आता गोंय साबार उदरगतींक लागून ल्हवू ल्हवू बेगीन वाडपी उद्देगीक केंद्र जावंक लागला. हे खातें धोरणात्मक आयोजन, मार्गदर्शक तत्वां जाग्यार घालप, प्रशासकीय मांडावळ आनी राज्य तशेंच केंद्राच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचे काम करता.

खात्याचो हेत जलद उद्देगीक उदरगतींतल्यान आर्थीक वाड करप आनी गोंयच्या लोकांक तिगपासारक्यो रोजगार संदी मेळच्यो म्हण निरंतर काम करप. हे वटेन खातें सक्रीयपणान पर्यावरण अनुकूल उद्देगीक उदरगतीत वाव दिता, राज्य आनी खाजगी विभागांक सद्याचो उद्देग वाडून, नवे उद्देग कशें तग धरतले हाचे खातीर वातावरण तयार करपाक सुसाध्य आनी सहक्रियाशील करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. स्वेतिका सचान, आयएएस (२०१४)
संचालक
person_ic
नामो
उद्देग, वेपार, वाणीज्य खातें,
पयलो माळो, उद्योग भवन,
पणजी, गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२२२४१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२४११६
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic[dot]in